Pentru ianuarie 2020, Direcția Cultură și Sport Mangalia prezintă o bogată Agendă de evenimente cultural-recreative

0
675

În cur­sul lunii ianu­a­rie, sub coor­do­na­rea Direc­ți­ei Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, se vor des­fă­șu­ra urmă­toa­re­le eve­ni­men­te cul­tu­ral-recre­a­ti­ve:

1. De Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, sea­ră de film româ­nesc, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia. Mier­curi, 15 ianu­a­rie, ora 16:30, cel mai nou film sem­nat de Anca Damian, “Călă­to­ria fan­tas­ti­că a Maro­nei”, care ne dezva­lu­ie un basm modern des­pre dra­gos­te necon­di­țio­na­tă și sacri­fi­ciu. Micu­ța cățe­lu­șă Maro­na, cu nasul în for­mă de ini­mă, năs­cu­tă în urma unei povești de iubi­re din­tre un dog argen­ti­nian și o meti­să atra­gă­toa­re, lasă urme pro­fun­de în vie­ți­le stă­pî­ni­lor care, rând pe rând, o pri­mesc în fami­li­i­le lor. Pre­țul bile­tu­lui va fi de 8 lei, iar copi­ii sub 4 ani au gra­tu­i­ta­te, dacă sunt înso­țiți de un adult plăti­tor.

2. În ace­eași sea­ră, pe 15 ianu­a­rie, de la ora 19:00, peli­cu­la “Maria, Regi­na Româ­ni­ei” vă așteap­tă la Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia. Dacă n‑ați apu­cat să vizio­nați fil­mul, nu pier­deți aceas­tă oca­zie! „Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, cea mai aștep­ta­tă peli­cu­lă a toam­nei 2019, a umplut săli­le de cine­ma din întrea­ga țară, în pri­me­le săp­tămâni de pro­iec­ții. Entu­zi­as­mul publi­cu­lui, pro­iec­ții sold-out, sesiuni de Q&A cu echi­pa, mii­le de mesa­je ale spec­ta­to­ri­lor, toa­te des­criu ima­gi­nea unor seri minu­na­te, care au scris cu far­mec și entu­zi­asm, recen­zia unui film deo­se­bit. Pre­țul bile­tu­lui va fi de 15 lei. Infor­ma­ții și rezer­vări: 0751.268.332.

3. Tot pe 15 ianu­a­rie, Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le va fi săr­bă­to­ri­tă de Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia printr‑o serie de acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce: expo­zi­ții și pro­iec­ții tema­ti­ce, wor­k­shop de poe­zie (poe­zie ver­sus ima­gi­ne vizu­a­lă sau plas­ti­că), sea­ră lite­ra­ră. Ine­di­tul săr­bă­to­rii va fi repre­zen­tat de acțiu­nea ”Călă­tori pe dru­mul Cul­tu­rii”. Ast­fel, vom porni prin oraș, pen­tru a adu­na gân­du­ri­le cetă­țe­ni­lor des­pre Mihai Emi­ne­scu, la ceas ani­ver­sar. Apoi, gân­du­ri­le așter­nu­te pe hâr­tie vor fi expu­se în Bibli­o­te­că, pe un panou, înce­pând cu data de 15 ianu­a­rie și vor popo­si aco­lo până la sfâr­și­tul lunii.

4. Dumi­ni­că, 19 ianu­a­rie, ora 17:00, spec­ta­col cu pie­sa “Lupul, Capra si Scu­fi­ța”. Spec­ta­co­lul este inte­rac­tiv, lan­sand o nara­tiu­ne dife­ri­ta de a celor doua poves­ti — “Scu­fi­ta Rosie” si “Capra cu trei iezi”. Spec­ta­co­lul este reco­man­dat copi­i­lor cu var­ste intre 7 si 14 ani, insa cu sigu­ran­ta si adul­tii pre­zen­ti la spec­ta­col se vor amu­za) . Mai mul­te deta­lii la 0751.268.332. Pre­țul bile­tu­lui este de 20 de lei.

5. Dumi­ni­că, 26 ianu­a­rie, ora 19.00: Come­dia “Soț de vân­za­re”, pie­să de tea­tru după Miha­il Zador­nov, cu Maria Radu, Ana Oda­giu, Mari­us Gilea, la Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia. Pre­țul bile­tu­lui: 30 de lei.

Oxa­na (o tana­ra „moder­na” pana in var­ful unghi­i­lor, fru­mu­si­ca, usor nai­va, dar extrem de deter­mi­na­ta) ii pro­pu­ne Ele­nei Vla­di­mi­rov­na (nevas­ta de pro­fe­sie, tre­cu­ta de pri­ma tine­re­te, insa inte­li­gen­ta, cu „look” si ini­ti­a­ta in meteh­ne­le vie­tii) o afa­ce­re pe cat de inde­cen­ta, pe atat de ine­di­ta: un con­tract de vanza­re-cum­pa­ra­re al mult dori­tu­lui ei sot, con­tra ten­tan­tei sume de “douăj’ de mii”.

Andrei Vasi­li­e­vici (mas­cul veri­ta­bil care tra­ies­te cu volup­ta­te cri­za var­stei de mij­loc), pare sa faca toti banii. Va fi insa de acord cu aceas­ta tranzac­tie? Vor reu­si cele doua femei sa inche­ie incre­di­bi­lul con­tract?

Subiec­tul tra­tea­za ori­gi­nal si picant, eter­na tema a trio-ului con­ju­gal, in trei acte cu mul­ti­ple si inten­se ras­tur­nari de situ­a­tii. Cu sau fara acor­dul celor impli­cati, sin­gu­ra garan­tie ofe­ri­ta e o sea­ra pli­na de umor si rasete‑n cas­ca­de! Pre­ga­ti­ti-va pen­tru o expe­rien­ta care vă va schim­ba, cu sigu­ran­ta, per­cep­tia des­pre cas­ni­cie si… des­pre tea­trul româ­nesc under­gro­und!

Și un PROMO pen­tru luna febru­a­rie! 

Micut­zu Cos­min Nedel­cu vine la Man­ga­lia cu un Super Show de Stand-Up Come­dy! Baby on board, cu Micut­zu, Cla­u­diu și Dră­cea.  aştep­tăm, sâm­bă­tă, 22 febru­a­rie, la două spec­ta­co­le, de la ore­le 18:00 si 20:00, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia.

Bile­te onli­ne pe https://bit.ly/2Sp944e, sau offli­ne, la Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia. Infor­ma­ții: 0751 268 332.


Man­ga­lia News, Vineri, 10.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply