Pavilionul 6 din Băile Herculane va redeveni Sanatoriu militar. Guvernul dă 8 milioane de euro

0
380

Pavi­li­o­nul 6 din Băi­le Her­cu­la­ne va rede­ve­ni Sana­to­riu mili­tar. Guver­nul dă 8 mili­oa­ne de euro. 

Una din­tre cele mai fru­moa­se clă­diri din Băi­le Her­cu­la­ne va intra în șan­ti­er în 2020. Așa pro­mi­te guver­nul, care a apro­bat, în ulti­ma ședin­ță, aproa­pe 8 mili­oa­ne de euro pen­tru Pavi­li­o­nul 6. Aces­ta apar­ți­ne Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii și ar tre­bui refă­cut în trei ani.

În ulti­ma ședin­ță de guvern a fost adop­ta­tă o hotă­râre care pre­ve­de „rea­pro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici ai obiec­ti­vu­lui de inves­ti­ţii «Lucrări de con­so­li­da­re şi rea­bi­li­ta­re la Sana­to­ri­ul Medi­cal Mili­tar „Rege­le Fer­di­nand I – Hotel»”, din Băi­le Her­cu­la­ne. Este vor­ba des­pre clă­di­rea afla­tă chiar lân­gă sta­tu­ia lui Her­cu­les, în cen­trul vechi al sta­țiu­nii, de alt­fel una din­tre cele mai fru­moa­se. Dar și extrem de neîn­gri­ji­tă.

Inves­ti­ția este esti­ma­tă la 36,4 mili­oa­ne de lei, adi­că 7,6 mili­oa­ne de euro, la cur­sul din 19 august 2019, așa cum a fost ea cal­cu­la­tă. Totul ar tre­bui să fie gata în trei ani, banii urmând să fie alo­cați prin finan­ța­re mul­ti­a­nu­a­lă, cu înce­pe­re din 2020.

De la Ospătăria cea mare, la Sanatoriu militar

Ceea ce ini­țial s‑a numit Ospă­tă­ria cea mare a fost ter­mi­na­tă în 1824, sufe­rind modi­fi­cări radi­ca­le în 1906. Clă­di­rea are sub­sol, par­ter, meza­nin și trei eta­je, fiind dota­tă, de la bun înce­put, cu lift hidra­ulic. Fața­da are o mul­ți­me de deta­lii expre­si­ve, însă în pre­zent aces­tea sunt foar­te degra­da­te. Până în 1960, imo­bi­lul a fost în pro­pri­e­ta­tea Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le, fiind Sana­to­riu mili­tar.

Apoi a ajuns la Soci­e­ta­tea Comer­ci­a­lă Her­cu­les S. A., care, înce­pând cu anul 1990, nu a mai uti­li­zat acest imo­bil. Imo­bi­lul este pro­pri­e­ta­tea pri­va­tă a Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le, în baza Sen­tinţei civi­le nr. 932/1999 a Tri­bu­na­lu­lui Caraş-Seve­rin, răma­să defi­ni­ti­vă şi ire­vo­ca­bi­lă. Imo­bi­lul a intrat efec­tiv în patri­mo­ni­ul Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le în anul 2004”, scrie în nota de fun­damen­ta­re a hotă­rârii de guvern adop­ta­te vineri sea­ră. La fina­lul șan­ti­e­ru­lui, clă­di­rea ar tre­bui să rede­vi­nă sana­to­riu medi­cal, des­ti­nat per­so­na­lu­lui Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le și fami­li­i­lor aces­to­ra, pen­sio­na­ri­lor și vete­ra­ni­lor.

Promisiuni de câțiva ani pentru Pavilionul 6

Des­pre rea­bi­li­ta­rea de la Pavi­li­o­nul 6 se vor­beș­te de mulți ani. În 2015, în pla­nul de inves­ti­ții al MApN șan­ti­e­rul apă­rea deja, cer­ti­fi­ca­tul de urba­nism fiind emis de Pri­mă­ria Băi­le Her­cu­la­ne cu un an îna­in­te. Tot în 2014, minis­te­rul cum­pă­ra pro­iec­tul teh­nic, pen­tru care, în 2016, a obți­nut avi­zul Direc­ți­ei de Cul­tu­ră Caraș-Seve­rin. Nu s‑a tre­cut însă de faza de biro­cra­ție. În 2017, fos­tul minis­tru al Apă­ră­rii, Mihai Fifor spu­nea că lucră­ri­le vor înce­pe cât de curând. „În doi ani vom avea o nouă bază pen­tru recu­pe­ra­rea mili­ta­ri­lor răni­ţi în tea­tre­le de ope­ra­ţii, dar şi o biju­te­rie arhi­tec­to­ni­că recu­pe­ra­tă şi repu­să în cir­cu­it”, decla­ra Fifor, în noiem­brie 2017.

Se păstrează inclusiv culorile originale

Citiți con­ti­nu­a­rea în stiridetimisoara.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply