Parlamentul a eliminat pensiile speciale pentru mai multe categorii. Excepţie fac militarii şi poliţiştii [VIDEO]

0
129

Pen­si­i­le spe­ci­a­le pen­tru mai mul­te cate­go­rii urmea­ză să fie eli­mi­na­te, după ce Came­ra Depu­ta­ți­lor a adop­tat, marți, deci­zio­nal, un pro­iect de lege în acest sens. Prin­tre cate­go­rii se numă­ră par­la­men­tari, magis­trați și fun­cţio­nari publici cu sta­tut spe­cial, excep­ție făcând mili­ta­rii și poli­țiș­tii.

ACTUALIZARE. Pro­iec­tul de lege a fost adop­tat cu 247 de voturi „pen­tru” și 21 de abți­neri.

Depu­ta­ții au res­pins, în ple­nul de marți, amen­damen­te­le lui Adri­an Solo­mon adop­ta­te în Comi­sia de mun­că, prin care erau eli­mi­na­te și indem­ni­za­ți­i­le spe­ci­a­le pen­tru spor­ti­vii de per­for­man­ță și artiș­tii. Pro­pu­ne­rea de res­pin­ge­re a venit chiar din par­tea soci­al-demo­cra­tu­lui.

Pro­iec­tul PNL are în vede­re eli­mi­na­rea pen­si­i­lor de ser­vi­ciu pen­tru mai mul­te cate­go­rii, prin­tre care: depu­ta­ţi şi sena­tori, jude­că­tori şi pro­cu­rori, per­so­na­lul auxi­li­ar de spe­cia­li­ta­re al instanţe­lor jude­că­to­reşti şi al par­che­te­lor, fun­cţio­nari publici cu sta­tul spe­cial, fun­cţio­nari publici par­la­men­tari, mem­bri­lor cor­pu­lui diplo­ma­tic şi con­su­lar al Româ­ni­ei, mem­bri­lor Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le şi a per­so­na­lu­lui aero­nau­tic civil navi­gant pro­fe­si­o­nist din avi­a­ţia civi­lă din Româ­nia.

Indem­ni­za­ți­i­le spe­ci­a­le nu au fost eli­mi­na­te, în cazul mili­ta­ri­lor și poli­țiș­ti­lor.

Pro­iec­tul legi­sla­tiv a fost adop­tat de Came­ra Depu­ta­ți­lor în cali­ta­te de for deci­zio­nal, urmând să ajun­gă la pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei pen­tru pro­mul­ga­re.

VIDEO, aici.

[…] Potri­vit unor sur­se par­la­men­ta­re, se mizea­ză însă pe vii­toa­re­le sesi­zări la Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă, în spe­cial din par­tea CSM, care a anun­țat deja că va face acest demers. Mizea­ză pe aces­te sesi­zări inclu­siv par­la­men­ta­rii, care și ei ar putea fi vădu­viți de aceas­tă pen­sie spe­cia­lă, a pre­ci­zat Mari­us Vul­pe.

Cel puțin o par­te din par­la­men­ta­rii PNL se gân­desc să se pro­ce­de­ze ca în cazul Ordo­nan­ței 114, adi­că lucru­ri­le care nu vor fi ata­ca­te la CCR să fie inclu­se într‑o ordo­nan­ță de urgen­ță cu care să vină guver­nul Orban. (http://stiri.tvr.ro/).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele