Organizaţia Mondială a Sănătăţii a declarat epidemia de coronavirus o „Urgenţă de sănătate publică mondială”

0
198

Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţii a decla­rat epi­de­mia de coro­na­vi­rus este “o urgenţă de sănă­ta­te publi­că la nivel inter­na­ţio­nal”. Potri­vit Orga­ni­za­ți­ei, sta­rea de urgen­ță se refe­ră la “o situ­a­ție seri­oa­să, neo­biș­nu­i­tă sau neaș­tep­ta­tă”. Deci­zia recla­mă adop­ta­rea unor măsuri mult mai stric­te în dome­ni­ul sănă­tă­ții, creș­te­rea finan­ță­rii și alo­ca­rea unor resur­se supli­men­ta­re pen­tru pre­ve­ni­rea răs­pân­di­rii bolii. În Chi­na, numă­rul dece­se­lor a ajuns la 213, iar cel al îmbol­nă­vi­ri­lor la aroa­pe 10 mii.

Direc­to­rul Orga­ni­za­ți­ei Mondi­a­le a Sănă­tă­ții a pre­ci­zat că s‑au înre­gis­trat cazuri de îmbol­nă­vi­re de la om la om în Ger­ma­nia, Japo­nia și Vie­t­nam. Răs­pîn­di­rea rapi­dă a viru­su­lui a deve­nit o pre­o­cu­pa­re inter­națio­na­lă. Prac­tic, urgen­ța medi­ca­lă glo­ba­lă per­mi­te moni­to­ri­za­rea cazu­ri­lor de infec­ta­re, împie­di­ca­rea răs­pân­di­rii viru­su­lui, rea­li­za­rea de vac­ci­nuri și aju­ta­rea sta­te­lor slab dezvol­ta­te în dome­ni­ul medi­cal să facă față epi­de­mi­ei.

Tedros Adha­nom Ghe­breye­sus, direc­tor gene­ral OMS: “Nu ştiu ce efec­te poa­te avea acest virus în ţări cu sis­te­me medi­ca­le mai sla­be. Tre­bu­ie să acţio­năm acum pen­tru a aju­ta aces­te ţări să se pre­gă­teas­că pen­tru aceas­tă posi­bi­li­ta­te. Din acest motiv declar urgenţă publi­că de inte­res inter­na­ţio­nal în urmă explo­zi­ei glo­ba­le de coro­na­vi­rus nou”.

Simp­to­me­le nou­lui coro­na­vi­rus includ febră, stră­nut, dureri de cap, pro­ble­me res­pi­ra­to­rii, dureri mus­cu­la­re. În nouă cazuri, pacien­ții au sufe­rit de con­fu­zie, iar în 99 s‑au înre­gis­trat infla­ma­ții ale plămâ­ni­lor și umple­rea alve­o­le­lor cu apă.

Epi­de­mia de pne­u­mo­nie vira­lă declan­șa­tă de noul tip de coro­na­vi­rus apă­rut la Wuhan, s‑a extins acum în toa­tă Chi­na.

Chi­ne­zii au cre­at 15 mii de cen­tre de caran­ti­nă pen­tru per­soa­ne­le sus­pec­te că ar fi infec­ta­te.

La nivel inter­națio­nal, noul virus a fost con­fir­mat în aproa­pe 20 de țări. Nu s‑au înre­gis­trat dece­se în afa­ra Chi­nei.

Tot mai mul­te țări își repa­tri­a­ză cetă­țe­nii, în timp ce oame­nii de ști­in­ță lucrea­ză un posi­bil vac­cin.

Mai mult, inclu­siv VIDEO, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele