Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța ne invită la Simpozionul intitulat ”24 ianuarie 1859 – „Mica Unire”

0
243

Ca în fie­ca­re an, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța și Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța, în cola­bo­ra­re cu Soci­e­ta­tea de Ști­in­țe Isto­ri­ce din Româ­nia – fili­a­la Con­stan­ța, orga­ni­zea­ză

Sim­po­zio­nul

24 ianu­a­rie 1859 – „Mica Uni­re”,

care se va des­fă­șu­ra joi, 23 ianu­a­rie 2020, ora 10, în Aula „Adri­an Rădu­les­cu” a Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța.

Impor­tan­ța aces­tui moment isto­ric va fi sub­li­ni­a­tă de dr. Sorin-Mar­cel Coles­niuc, dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu — Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa — și dr.  Cos­tin Scur­tu — Muze­ul Mili­tar Națio­nal „Rege­le Fer­di­nand” – fili­a­la Con­stan­ța.

Acti­vi­ta­tea este rea­li­za­tă cu și pen­tru elevi din muni­ci­pi­ul și jude­țul Con­stan­ța. Des­pre uni­rea Mol­do­vei cu Țara Româ­neas­că și des­pre urmă­ri­le aces­te­ia vor vor­bi: Teo­do­ra Bălan  — Lice­ul Teo­re­tic „Geor­ge Căli­ne­scu”, Ale­xan­dru Mar­ti­ne­scu — Şcoa­la gim­na­zi­a­lă nr. 1 Valu lui Tra­ian, Ian­nis Belu — Lice­ul Teo­re­tic „Dece­bal”, Andrei Stă­ni­că —  Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 16 „M.I.Dobrogeanu” și Daniel Dumi­triu — Lice­ul Teo­re­tic „Tra­ian”.

Săr­bă­to­rim „Mica Uni­re” și prin­tr-un spec­ta­col sus­ți­nut de: Ansam­blul fol­cloric „Ulme­tum juni­or” — Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 1 Pan­te­li­mon, Teo­dor Danci – Cole­gi­ul Națio­nal de Artă „Regi­na Maria”, Răzvan Decu, Jechiu Miru­na Andre­ea, Moro­șan Miru­na Miha­e­la, Irofte Ale­xan­dra Ște­fa­nia — Şcoa­la gim­na­zi­a­lă nr. 1 Valu lui Tra­ian, Grup vocal-instru­men­tal „Româ­na­șii” — Șco­li­le gim­na­zi­a­le nr. 16 și 37, Corul Șco­lii gim­na­zi­a­le nr. 18 „Jean Bart”, Ale­xan­dra­che Andrei, Matei Ghi­șo­iu, Lidia Ioa­na Tudo­ran — Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 18 „Jean Bart” și Gru­pul artis­tic „Fiii Dobro­gei” — Școa­la gim­na­zi­a­lă „Anas­ta­sia”.

Par­ti­ci­pă elevi de la: Gim­na­zi­ul Națio­nal „Mir­cea cel Bătrân”, Lice­ul Teo­re­tic „Geor­ge Căli­ne­scu”, Lice­ul Teo­re­tic „Tra­ian”, Lice­ul Teo­re­tic „Dece­bal”, Lice­ul Teo­re­tic „Geor­ge Emil Pala­de”, Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 16 „M.I.Dobrogeanu”, Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 18, Școa­la gim­na­zi­a­lă „Anas­ta­sia”, Şcoa­la gim­na­zi­a­lă nr. 1 Valu lui Tra­ian și Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 1 Pan­te­li­mon.


Man­ga­lia News, 22.01.2020. A trans­mis dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply