Mihai Eminescu la Constanța și la Peștera Sfântului Andrei — prezintă scriitorul Cristian Cealera [VIDEO]

0
421

Des­pre pre­zen­ța poe­tu­lui Mihai Emi­ne­scu la Con­stan­ța și la Peș­te­ra Sfân­tu­lui Andrei, vor­beș­te scri­i­to­rul, isto­ri­cul și publi­cistul Cris­ti­an Cea­le­ra:

Scri­i­to­rul, isto­ri­cul și publi­cistul Cris­ti­an Cea­le­ra este și cola­bo­ra­tor al coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News și face par­te din echi­pa Con­stan­ța — Man­ga­lia, care con­tri­bu­ie la rea­li­za­rea pro­iec­tu­lui inti­tu­lat ”Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic Mihai Emi­ne­scu — Edgar Allan Poe”, inspi­rat din Teza de doc­to­rat a dom­nu­lui pro­fe­sor dr. Ioan IACOB, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le ”Hes­pe­rus”, ini­ția­to­rul aces­tui impor­tant pro­iect cul­tu­ral inter­națio­nal.

Vă reco­man­dăm să vizio­nați aici arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News des­pre pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic.


Man­ga­lia News, Marți, 15 ianu­a­rie 2019. (repu­bli­ca­re: 15.01.2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply