Miercurea Alarmelor” — Un nou exercițiu cu rol de prevenire a populației civile asupra apariției pericolului unor alarme aeriene

0
646

ISU Con­stan­ta: În aceas­tă dimi­nea­ță, înce­pând cu ora 10.00, va avea loc un nou exer­ci­țiu “Mier­cu­rea Alarmelor”.

Sire­ne­le din județ vor emi­te sem­na­lul „Alar­mă aeri­a­nă”, care are rolul de pre­ve­ni­re a popu­la­ți­ei civi­le asu­pra apa­ri­ți­ei pericolului.

În ima­gi­ne sunt pre­zen­ta­te măsu­ri­le pe care tre­bu­ie să le rea­li­ze­ze cetă­țe­nii într‑o situ­a­ție rea­lă, care impu­ne declan­șa­rea sis­te­mu­lui de alar­ma­re a populației.

Înce­pând cu luna august a anu­lui 2017, IGSU des­fă­șoa­ră exer­ci­ții de alar­ma­re în pri­ma zi de mier­curi din fie­ca­re lună, des­ti­na­te tes­tă­rii mij­loa­ce­lor teh­ni­ce exis­ten­te la nivel națio­nal și îmbu­nă­tă­ți­rii tim­pu­lui de reac­ție al auto­ri­tă­ți­lor în situ­a­ții spe­ci­a­le de urgență.

Asi­gu­răm opi­nia publi­că asu­pra nece­si­tă­ții și uti­li­tă­ții deru­lă­rii per­ma­nen­te a aces­tor antre­na­men­te lunare.


Man­ga­lia News, 08.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply