Măsuri pentru asigurarea ordinii publice, de Bobotează

0
375

Luni, 06 ianu­a­rie a.c., înce­pând cu ora 11.00, pes­te 250 de jan­darmi din cadrul Gru­pă­rii Mobi­le „Tomis“ vor asi­gu­ra, la Con­stanţa, măsuri de ordi­ne publi­că, la cere­mo­n­ia reli­gi­oa­să oca­zio­na­tă de Săr­bă­toa­rea Bote­zu­lui Dom­nu­lui (Bobo­tea­za). La asi­gu­ra­rea ordi­nii publi­ce vor par­ti­ci­pa şi lucră­tori din cadrul Inspec­to­ra­te­lor de Jan­darmi Jude­țean Con­stan­ța, de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa, ai Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă Con­stanţa şi ai Poli­ţei Loca­le Con­stanţa.

Potri­vit Arhi­e­pi­sco­pi­ei Tomi­su­lui, la mani­fes­ta­rea reli­gi­oa­să sunt aştep­ta­ţi pes­te 10.000 de cre­din­cioşi.

Jan­dar­mii con­stăn­țeni vor asi­gu­ra şi măsu­ri­le de ordi­ne publi­că pe dura­ta pro­ce­siu­nii orga­ni­za­te de Arhi­e­pi­sco­pia Tomi­su­lui, de la Cate­dra­la Sfinţii Apos­toli Petru şi Pavel spre fale­za Cazi­no­u­lui Con­stan­ța, unde va fi ofi­ci­a­tă slu­j­ba de sfinţi­re a ape­lor. Ace­lea­şi măsuri de ordi­ne publi­că vor fi asi­gu­ra­te de jan­dar­mii con­stăn­țeni şi pe tra­se­e­le din oraş pe care vor mer­ge care­le cu butoa­ie cu apă sfinţi­tă. De ase­me­nea, mili­ta­rii vor asi­gu­ra şi paza sti­cle­lor cu apă sfinţi­tă înce­pând din aceas­tă sea­ră.

II. În peri­oa­da 05–06 ianu­a­rie a.c., jan­dar­mii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa, vor acţio­na pen­tru asi­gu­ra­rea măsu­ri­lor de ordi­ne la o serie de eve­ni­men­te reli­gi­oa­se orga­ni­za­te cu oca­zia Săr­bă­to­rii Bote­zu­lui Dom­nu­lui (Bobo­tea­za).

Pen­tru creș­te­rea gra­du­lui de sigu­ran­ță al cetă­țe­ni­lor și pre­ve­ni­rea fap­te­lor de natu­ră con­tra­venţio­na­lă şi pena­lă, oame­nii legii se vor afla în zone­le în care se vor des­fă­șu­ra eve­ni­men­te­le pro­gra­ma­te în peri­oa­da urmă­toa­re, vor pur­ta dis­cu­ţii cu cetă­țe­nii, le vor pre­zen­ta atri­bu­ți­i­le Jan­dar­me­ri­ei şi îi vor infor­ma cu pri­vi­re la res­pec­ta­rea nor­me­lor lega­le.

În aceas­tă dimi­nea­ță, jan­dar­mii con­stă­nţeni sunt pre­zenţi în zona Cate­dra­lei Arhi­e­pi­sco­pa­le “Sfinţii Apos­toli Petru şi Pavel”, unde va avea loc ofi­ci­e­rea Slu­j­bei Sfin­tei Litur­ghii, pre­cum şi Slu­j­ba de Sfinţi­re a Apei.

Luni,  06 ianu­a­rie, jan­dar­mii vor avea în vede­re asi­gu­ra­rea măsu­ri­lor de ordi­ne publi­că la mani­fes­tă­ri­le reli­gi­oa­se pri­le­ju­i­te de Săr­bă­toa­rea Bote­zu­lui Dom­nu­lui (Bobo­tea­za), ce vor avea loc la Med­gi­dia, Raso­va, Miha­il Kogăl­ni­cea­nu și Pia­tra.

Pen­tru pre­ve­ni­rea aglo­me­ră­ri­lor de per­soa­ne, în zona de dis­tri­bu­i­re a apei sfinţi­te vor fi cre­a­te culoa­re spe­cial ame­na­ja­te, prin monta­rea gar­du­ri­lor de pro­te­cţie.

În aces­te misiuni  jan­dar­mii vor coo­pe­ra cu efec­ti­ve din cadrul I.P.J. Con­stan­ța,  I.S.U. Con­stan­ța și din cadrul Poli­ți­ei Loca­le.

Având în vede­re fap­tul că orga­ni­za­to­rii esti­mea­ză pre­zenţa unui număr mare de per­soa­ne la aces­te eve­ni­men­te, jan­dar­mii con­stăn­țeni reco­man­dă par­ti­ci­panţi­lor:

- să evi­te îmbu­l­ze­a­la spre zona sti­cle­lor cu Agheas­mă pen­tru a nu se cre­ea bus­cu­la­de;

- să res­pec­te indi­ca­ţi­i­lor orga­ni­za­to­ri­lor și forţe­lor de ordi­ne şi să evi­te impli­ca­rea în con­flic­te de ori­ce natu­ră;

- să acor­de atenţie bunu­ri­lor şi obiec­te­lor per­so­na­le;

- să supra­ve­ghe­ze copi­ii, pen­tru a nu se pier­de în mulţi­me;

- să soli­ci­te spri­ji­nul jan­dar­mi­lor, fie prin con­tact direct, fie prin ape­la­rea numă­ru­lui 112, în caz de urgenţă.


Man­ga­lia News, 05.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply