Mangalia, primul oraș de pe litoral care va avea autobuze electrice

0
291

Repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia lucrea­ză, în pre­zent, la docu­men­ta­ția pri­vind pro­ce­du­ri­le lega­le de lici­ta­ție în vede­rea dema­ră­rii lucră­ri­lor de intro­du­ce­re a trans­por­tu­lui public, cu auto­bu­ze elec­tri­ce. Pro­iec­tul inti­tu­lat ”Pla­nul de Mobi­li­ta­te Urba­nă Dura­bi­lă” este finan­țat din fon­duri euro­pe­ne și a fost con­ce­put de muni­ci­pa­li­ta­te pen­tru satis­fa­ce­rea nevo­ii de mobi­li­ta­te urba­nă refe­ri­toa­re la trans­por­tul public, nemo­to­ri­zat, trans­por­tul elec­tric și sigu­ran­ța ruti­e­ră, la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. În aju­nul Cră­ci­u­nu­lui, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an a mers la sedi­ul Agenţi­ei de Dezvol­ta­re Regio­na­lă Sud-Est, din Brăi­la, unde a sem­nat con­trac­tul de finan­ța­re euro­pea­nă.

Radu Cris­ti­an: ”Când toa­tă lumea se pre­gă­tea de Cră­ciun, eu, împre­u­nă cu câți­va colegi din Pri­mă­rie, eram la Brăi­la pen­tru a sem­na acest con­tract. Sun­tem pri­ma loca­li­ta­te din Sud-Est-ul Româ­ni­ei, care va avea  un trans­port public elec­tric, efi­cient și acce­si­bil locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui, redu­când, tot­o­da­tă, polu­a­rea aeru­lui și polu­a­rea foni­că în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”, a sub­li­ni­at edi­lul Radu Cris­ti­an. În ace­lași timp, pri­ma­rul ora­șu­lui a mai pre­ci­zat că une­le cate­go­rii de per­soa­ne din loca­li­ta­te vor bene­fi­cia de trans­port gra­tu­it. ”Vom men­ți­ne și extin­de faci­li­tă­ți­le de trans­port pen­tru pen­sio­nari, elevi, cadre didac­ti­ce, fami­lii nevo­ia­șe și alte cate­go­rii de per­soa­ne, care au nevo­ie de trans­port gra­tu­it sau sub­ven­țio­nat de Pri­mă­rie”, a men­țio­nat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

Inter­ven­ți­i­le în cadrul pro­iec­tu­lui se refe­ră și la moder­ni­za­rea stră­zi­lor și ale­i­lor pie­to­na­le în depli­nă sigu­ran­ță și con­fort, ame­na­ja­rea unei zone pie­to­na­le și a pis­te­lor de bici­cle­te, ame­na­ja­rea alve­o­le­lor pen­tru sta­ți­i­le de auto­buz, pre­cum și sem­na­li­za­rea cores­pun­ză­toa­re a aces­to­ra, atât pe ori­zon­ta­lă, cât și pe ver­ti­ca­lă, pe tra­se­ul mij­loa­ce­lor de trans­port în comun. Alte lucrări vizea­ză ame­na­ja­rea sta­ți­i­lor de auto­buz, a mobi­li­e­ru­lui urban, care va fi ampla­sat pe stră­zi­le: 1 Decem­brie 1918 și Ște­fan cel Mare, pe Șos. Con­stan­ței, pre­cum și în zone­le: Gară, Roze­lor, Saturn.

Tot­o­da­tă, se vor achi­zi­țio­na auto­bu­ze elec­tri­ce și va fi con­stru­i­tă o hală de repa­ra­ții, unde se vor încăr­ca bate­ri­i­le elec­tri­ce, dar și de între­ți­ne­re și men­te­nan­ță a vehi­cu­le­lor achi­zi­țio­na­te în cadrul pro­iec­tu­lui, care vor fi uti­li­za­te pen­tru trans­por­tul în comun. Lucră­ri­le mai cuprind inter­ven­ții asu­pra spa­ți­i­lor verzi, tro­tu­a­re­lor, dar și de rea­bi­li­ta­re a fale­zei din Jupi­ter. După fina­li­za­rea aces­tui pro­iect, Man­ga­lia se va numă­ra prin­tre puți­ne­le ora­șe din țară, unde sunt folo­si­te auto­bu­ze­le elec­tri­ce, în trans­por­tul public.


Man­ga­lia News, 28.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele