Mangalia — oglinda unei respirații colective. Am lansat serialul ”Municipiul MANGALIA, 25 de ani, în 25 de episoade”

1
876

Man­ga­lia — oglin­da unei res­pi­ra­ții colec­ti­ve, de Aure­lia Lăpușan.

Iubesc Man­ga­lia de când mă știu. Așa cum iubesc fie­ca­re colț din aceas­tă pon­e­gri­tă, dese­ori igno­ra­tă și atât de spe­cia­lă Dobro­ge. 

Man­ga­lia este locul ei de înce­put. Aici se ridi­că întâi, în răsă­rit, soa­re­le Româ­ni­ei, aici marea ascun­de nepre­țu­i­te­le comori ale unui oraș-ceta­te scu­fun­dat în isto­ria ome­ni­rii, aici s‑au năs­cut mari gân­di­tori ai anti­chi­tă­ții, pri­mul gym­na­ziu de pe teri­to­ri­ul țării. Și lis­ta nu se opreș­te aici…

Poa­te a fost chiar pri­ma așe­za­re con­sti­tu­i­tă ca oraş-stat, cu orga­ni­za­re şi con­du­ce­re pro­prie. Insti­tu­ţi­i­le bene­fi­ciau de clă­diri repre­zen­ta­ti­ve, aşe­za­rea avea o pia­ţă cen­tra­lă – ago­ra — loc de întâl­ni­re a cetă­ţe­ni­lor şi de adu­nări popu­la­re numi­te eccle­sia, sau demos, un local al aşa zisu­lui sfat oră­şe­nesc, gym­na­zi­ul, tea­trul şi tem­ple­le.

Pute­rea în ceta­te apa­rţi­nea cetă­ţe­ni­lor cal­la­ti­eni liberi, cu drep­turi depli­ne. Orga­nul suprem de con­du­ce­re era Adu­na­rea popo­ru­lui, demos, pe lân­gă care fun­cţio­na un corp con­sul­ta­tiv, denu­mit sfat.

Imen­să este, iată, moș­te­ni­rea cu care a por­nit la drum noul oraș. În decur­sul isto­ri­ei el și‑a schim­bat mereu chi­pul, cre­din­ța, pri­o­ri­tă­ți­le. Dar a stat drept în fața vici­si­tu­di­ni­lor, năvă­li­to­ri­lor, duș­ma­ni­lor de ori­ce fel. A rezis­tat și a spe­rat. S‑a ridi­cat din­tre dărâ­mă­turi și a înflo­rit din nou. Și‑a vin­de­cat răni­le și a luat totul de la înce­put.

Via­ța Man­ga­li­ei a depins de oame­nii ei. De fie­ca­re locu­i­tor, năs­cut sau adop­tat, deve­nit ime­di­at al locu­lui. Atunci și acum, Man­ga­lia tră­ieș­te prin oame­nii ei. Spi­ri­tul ora­șu­lui este chiar oglin­da aces­tei res­pi­ra­ții colec­ti­ve.

Poa­te că momen­tul de acum un sfert de veac nu are ace­eași impor­tan­ță ca a celor­lal­te din isto­rie. Dar are o sem­ni­fi­ca­ție apar­te.   

Legea nr. 11 din 18 ianu­a­rie 1995 cons­fin­țea ridi­ca­rea la sta­tu­tul de muni­ci­piu a ora­șu­lui Man­ga­lia. Intrau în rând cu ea și Paş­cani, Huşi, Câm­pu­lung Mol­do­ve­nesc, Urzi­ceni, Feteşti, Roşi­o­rii de Vede, Caranse­beş, Carei, Oră­ş­tie şi Cur­tea de Argeş. Legea a fost publi­ca­tă în Moni­to­rul ofi­ci­al din 24 ianu­a­rie 1995.

Fes­ti­vi­tă­ţi­le s‑au deru­lat la 20 mai, în pre­zenţa preşe­din­te­lui Sena­tu­lui Româ­ni­ei de-atunci, Oli­viu Gher­man și a minis­tru­lui învă­ţămân­tu­lui, prof. univ. dr. Liviu Mai­or. O atmosfe­ră de săr­bă­toa­re, de bucu­rie nedi­si­mu­la­tă cuprin­se­se între­gul oraș.

La Pri­mă­rie au fost dezve­li­te o pla­că oma­gi­a­lă prin care se con­sem­na împli­ni­rea a 2.500 ani de la pri­ma ates­ta­re docu­men­ta­ră a cetă­ţii Cal­la­tis şi o alta prin care era mar­ca­tă naş­te­rea muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

A fost dezve­lit monu­men­tul lui Mihai Emi­ne­scu, de pe fale­za ora­şu­lui, ope­ră a sculp­to­ru­lui ame­ri­can de ori­gi­ne româ­nă Patri­ciu Mate­es­cu, unul din marii artiști plas­tici ai tim­pu­lui.

A fost ani­ver­sat Şan­ti­e­rul naval, care împli­nea 15 ani de acti­vi­ta­te.

Cu acest pri­lej a fost refă­cu­tă ste­ma ora­şu­lui, păs­trân­du-se ele­men­te­le celei din 1932, dar reac­tu­a­li­za­tă, la baza ei stând o dra­h­mă cla­si­că emi­să de Cal­la­tis, avându‑l pe Hera­cles pe avers, zeul pro­tec­tor al natu­rii şi al fer­ti­li­tă­ţii. Arh. Nicu Ale­xan­dru, pic­to­rul Doru Cioa­tă, prof. Vale­riu Geor­ges­cu și Ghe­or­ghe Todor, spri­ji­niți de pri­ma­rul Nicu­lae Side­re, au rea­li­zat actu­a­la ste­mă a ora­șu­lui, folo­si­tă pen­tru pri­ma dată cu pri­le­jul ani­ver­să­rii a 2.500 de ani de ates­ta­re docu­men­ta­ră a cetă­ții Cal­la­tis și ridi­ca­rea la rang de muni­ci­piu a Man­ga­li­ei.

Au tre­cut, iată, 25 de ani de la acest eve­ni­ment păs­trat în memo­ria zia­re­lor și a celor două mono­gra­fii ale ora­șu­lui, sem­na­te de Aure­lia Lăpușan și Ște­fan Lăpușan. O ani­ver­sa­re ca mul­te alte­le…

Dar, a ridi­ca la rang îna­lt un oraș înseam­nă a ridi­ca la ace­lași rang de con­ști­in­ță și impli­ca­re civi­că pe fie­ca­re din­tre locu­i­to­rii săi.

Ar fi un bun pri­lej de a mar­ca acest jubi­leu prin­tr-un exer­ci­țiu de sin­ce­ri­ta­te: Ce am făcut noi pen­tru oraș? Ce face orașul–municipiu pen­tru cetă­țe­nii săi?

Conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan, ianu­a­rie 2020.

Nota redac­ți­ei Man­ga­lia News: Inau­gu­răm astăzi, cu aceas­tă măr­tu­rie de suflet a dis­tin­sei doam­ne conf. univ. dr. Aure­lia Lăpușan, un nou seri­al edi­to­ri­al, alcă­tu­it acum din 25 de arti­co­le și inti­tu­lat: ”Muni­ci­pi­ul MANGALIA, 25 de ani, în 25 de epi­soa­de”, seri­al dedi­cat împli­ni­rii unui sfert de secol de la ridi­ca­rea ora­șu­lui Man­ga­lia la sta­tut de Muni­ci­piu, în 18 ianu­a­rie 1995. Până la data de 8 sep­tem­brie, decla­ra­tă Ziua Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, printr‑o Hotă­râre a Con­si­li­u­lui Local din anul 2012, vom publi­ca aproa­pe săp­tămâ­nal câte un epi­sod din cele 25 pro­mi­se, iar ca bază de inspi­ra­ție va sta mono­gra­fia MANGALIA 100”, apă­ru­tă cu oca­zia Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, sub sem­nă­tu­ra ace­lo­rași dragi și dis­tinși publi­ciști îndră­gos­tiți de Man­ga­lia — Aure­lia Lăpușan și Ște­fan Lăpușan, căro­ra le mul­țu­mim și pe aceas­tă cale pen­tru cola­bo­ra­rea deo­se­bit de valo­roa­să și pen­tru spri­ji­nul acor­dat redac­ți­ei noas­tre.

Pe dum­ne­a­voas­tră, sti­mați citi­tori ai coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News, vă invi­tăm să răs­pun­deți sin­cer la între­bă­ri­le din fina­lul aces­tui prim epi­sod: 

  • Ce am făcut noi pen­tru oraș?
  • Ce face orașul–municipiu pen­tru cetă­țe­nii săi? 

Adre­sa de e‑mail [email protected] vă stă ori­când la dis­po­zi­ție și, pe măsu­ră ce ne veți scrie, vom publi­ca în para­lel și răs­pun­su­ri­le dum­ne­a­voas­tră.

MN: Vă invi­tăm să reve­deți și seri­a­lul-con­curs mara­ton, des­fă­șu­rat pe par­cur­sul anu­lui 2015, inti­tu­lat MANGALIA 20 — Topul per­so­na­li­tă­ți­lor loca­le, dedi­cat împli­ni­rii a 20 de ani de când ora­șul Man­ga­lia a fost decla­rat muni­ci­piu (1995 — 2015).


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 18 ianu­a­rie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply