Lucian Ciuchiță — Dacă scriitorii sunt tratați ca niște tarabagii, atunci poftiți la “roșii literare”!

0
231

Evi­dent, îmi menţin păre­rea pe care mi–am făcut–o cunos­cu­tă de mai mul­te ori, şi anu­me că ide­ea de „târg de car­te” îmi repug­nă – cărţi­le nu sunt o mar­fă, aşa cum sunt roşi­i­le şi cas­tra­veţii în pia­ţă – sunt oglin­di­rea sufle­tu­lui şi meri­tă res­pec­tul cuve­nit.

Dar cine să susţi­nă aceas­tă cau­ză, într–o lume în care doar banul con­tea­ză şi cu el cum­peri ori­ce, de la măr­furi la sen­ti­men­te, inclu­siv pe copi­ii tăi, aşa cum spu­nea Honoré de Bal­zac în cele­bra sa car­te „Moş Gori­ot”, cu aproa­pe două seco­le în urmă.  În fine, „Come­dia uma­nă” pare să–şi găseas­că noi expe­rienţe în vre­mu­ri­le noas­tre, deloc fru­moa­se doar tul­buri şi ne deter­mi­nă să–i pri­vim pe scri­i­to­rii moderni, ase­meni cărţi­lor, ca fiind niş­te tara­ba­gii care îşi vând mar­fa în târg.

Da, dar vând toţi ace­ea­şi mar­fă, cărţi!

Este cum la un târg de „Ziua Recol­tei” se adu­nă fel de fel de agri­cul­tori care îşi pre­zin­tă roa­de­le toam­nei, or „resur­se­le şi des­co­pe­ri­ri­le gene­ti­ce în dome­ni­ul agri­cul­tu­rii” şi ne vând legu­me şi fruc­te, îmbo­gă­ţi­te şi dezvol­ta­te ca Făt–Frumos – care a cres­cut într–un an cât alţii în şap­te – şi pe care, noi, muri­to­rii de rând, le con­su­măm fără să bănu­im unde a ajuns nu doar come­dia, ci şi mize­ria uma­nă.

Deci, scri­i­to­rii, sunt un fel de tara­ba­gii care îşi vând cărţi­le, ca roşi­i­le în pia­ţă, şi care vor încer­ca să vă con­vingă, la fel ca negus­to­rii, că roşi­i­le lor sunt mai bune, mai eco­lo­gi­ce, mai dulci, mai zemoa­se, net supe­ri­oa­re cali­ta­tiv etc.

Sunt dis­pu­şi să vă spu­nă ori­ce, doar să atra­gă cli­enţii la mar­fa lor, jin­du­ind să îşi vân­dă pro­du­se­le, aşa cum flo­ri­le aşteap­tă pole­ni­za­rea.

Mă rog, sunt roşii de mai mul­te soiuri, este ade­vă­rat, mai verzi, mai negre, dar tot pătlă­ge­le rămân. Un „tara­ba­giu” care vin­de „roşii liri­ce” vă trans­mi­te cele mai fru­moa­se gân­duri.

Lucian Ciu­chi­ta, ianu­a­rie 2020.


Lucian Ciu­chi­ță este poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st si sce­na­rist român. S‑a năs­cut la 10.02.1969, în Râm­ni­cu-Vâl­cea, jud. Vâl­cea; tatăl său, Apos­tol Ciu­chi­ță, ofi­țer de carie­ră, iar mama, Lucia Ciu­chi­ță (năs­cu­tă Scar­lat), era edu­ca­toa­re. A fost elev al Sco­lii Gene­ra­le Nr. 2 și a absol­vit Lice­ul Ener­ge­tic din Rm. Vâl­cea, in 1987. Este absol­vent al Facul­tă­ții de Ciber­ne­ti­că din ASE Bucu­res­ti (1988–1993). In 1999, obține doc­to­ra­tul in Ciber­ne­ti­că și Sta­tis­ti­că la ASE Bucu­res­ti.

A lucrat in Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, in peri­oa­da 1990–2002, ca repor­ter spe­cial, redac­tor și rea­li­za­tor de emi­siuni. A ince­put acti­vi­ta­tea jur­na­lis­ti­că cu pri­ma emi­siu­ne stu­den­țeas­că „Gau­dea­mus”, ime­di­at după revo­lu­tia din ’89, fiind unul din­tre stu­den­ții revo­lu­țio­nari care au par­ti­ci­pat la eve­ni­men­te. In iunie 1990 este anga­jat redac­tor la redac­ția de știri a TVR. După rea­li­za­rea a două fil­me docu­men­ta­re, este pri­mit in Uniu­nea Cine­aș­ti­lor din Roma­nia, în mai 1991, în Aso­ci­a­tia Dra­ma­tur­gi­lor de Film.

A rea­li­zat pes­te 1000 de repor­ta­je si sute de emi­siuni, cele mai cunos­cu­te fiind: „Lege si fără­de­le­ge”, „Trans­fo­ca­tor”, „Actu­a­li­tăți”, „Poli­ția in acțiu­ne”, „Bună dimi­nea­ța”, pre­cum și rubrici in cadrul altor emi­siuni de cul­tu­ră și artă.

A fost pro­fe­sor uni­ver­si­tar și a pre­dat Sta­tis­ti­ca și Mode­la­re Eco­no­mi­ca la ASE, Uni­ver­si­ta­tea Româ­no-Ame­ri­ca­nă și Uni­ver­si­ta­tea N.Titulescu. De ase­me­nea, a pre­dat Eco­no­mie la Aca­de­mia de Poli­ție. In momen­tul de față este cer­ce­tă­tor sti­in­ți­fic aso­ci­at la Aca­de­mia Româ­nă.

Ca scri­i­tor, debu­tea­ză in 1996, cu volu­mul de poe­zii „Oameni si țăr­muri”, cu pre­fa­ța de Marin Sores­cu. Este dis­ci­po­lul maes­tru­lui Marin Sores­cu, cu care a avut o fru­moa­să cola­bo­ra­re, in ulti­mii ani de via­ță ai regre­ta­tu­lui scri­i­tor. Au urmat alte două volu­me de poe­zii, „Cău­tă­to­rul de zim­bri” și „Flo­ri­le bine­lui”, iar pri­mul roman, „Comi­sa­rul Caron-Dis­pa­ri­ția”, a fost publi­cat in 2005. In peri­oa­da 1997–2006 a publi­cat mai mul­te cărți eco­no­mi­ce și o ana­li­ză a feno­me­nu­lui tero­rist con­tem­po­ran.

A scris trei sce­na­rii de film de lung metraj și a rea­li­zat trei fil­me docu­men­ta­re. Până in momen­tul de față, a publi­cat 30 de cărți, atât volu­me de poe­zie cât și roma­ne, nuve­le, ese­uri. Cele două­spre­ze­ce roma­ne se găsesc în toa­te libră­ri­i­le din Româ­nia și se bucu­ră de apre­ci­e­rea citi­to­ri­lor.

Iată o lis­tă cu aces­tea: Insu­la Pur­ga­to­ri­u­lui (roman dis­to­pic); Copo­i­ul din Car­di­ff (roman poli­țist-filo­zo­fic), Tai­fun in adan­curi (thri­l­ler), Geme­nii lui Bor­mann (roman isto­ric), Celes­te-Pla­ne­ta Pur­ga­to­ri­u­lui (SF, fan­ta­sy), un volum de ese­uri filo­zo­fi­ce inti­tu­lat “Mona­da Ratiu­nii”, roma­nul pam­flet “Deser­tul flu­tu­ri­lor albi”, Sub­ma­ri­nul tero­ris­ti­lor (roman de spi­o­naj) si roma­nul semi-auto­bi­o­gra­fic, “250 de kilo­me­tri si un secol de amin­tiri”, “Pasă­rea de Foc a tine­re­ții” (roman), “Pluto­nul nătă­fle­ți­lor si alte poves­tiri”

In 25 iunie 2019, a fost lan­sat roma­nul “Cuți­te­le rosii”, la Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne. Roma­nul “L’i­le du pur­ga­to­ire”, lan­sat la Salon du Livre-Paris in data de 17 mar­tie 2019, se bucu­ră de recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă, fiind pro­mo­vat in țări­le fran­co­fo­ne. Roma­nul amin­tit a fost lan­sat și la Salon du Livre de Montre­al 20–25 noiem­brie, 2019… De fapt, o dub­lă lan­sa­re, doa­re­ce cel mai recent roman, „Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor”, a fost lan­sat in data de 24 noiem­brie 2019, la Târ­gul Gau­dea­mus.

Lucian Ciu­chi­ță este cunos­cut inter­națio­nal și pen­tru pro­ce­sul de pla­gi­at pe care îl are cu 5 case de pro­duc­ție de la Hol­lywood, care au rea­li­zat fil­mul Esca­pe Plan, cu Arnold Schwar­ze­n­e­gger și Syl­ves­ter Sta­l­lo­ne in rolu­ri­le prin­ci­pa­le. Pro­du­ca­to­rii fil­mu­lui au folo­sit sce­na­ri­ul lui Lucian Ciu­chi­ță, dar au uitat să‑l trea­că pe gene­ric și, desi­gur, să‑i plă­teas­că drep­tu­ri­le cuve­ni­te. Un pro­ces ine­chi­ta­bil care durea­ză de sase ani și acum se află pe rol la Cur­tea de Apel Bucu­rești.

MN: Poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st si sce­na­rist român redu­ta­bil, Lucian Ciu­chi­ță este pre­zent și în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 19.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele