LEGENDELE DACILOR — PĂȘUNILE DE AUR”, de Mihai Ionuț Grăjdeanu, o poveste în benzi desenate, cu personaje din lumea animalelor, premieră în banda desenată cu subiect istoric din România

0
313

O poves­te în benzi dese­na­te, cu per­so­na­je din lumea ani­ma­le­lor, o pre­mie­ră în ban­da dese­na­tă cu subiect isto­ric din Româ­nia.

Albu­mul de ban­dă dese­na­tă “PĂȘUNILE DE AUR” pro­pu­ne o abor­da­re veni­tă din lumea fan­tas­ti­cu­lui, aco­lo unde copi­ii se regă­sesc și se pierd cu bucu­rie într-un uni­vers al poveș­ti­lor mira­cu­loa­se! Este locul unde rege­le CERBAL și împă­ra­tul TAURIAN vin din pădu­ri­le și pășu­ni­le cutre­ie­ra­te de toa­te vie­țu­i­toa­re­le pămân­tu­lui, unde arma­te­le lor sunt alcă­tu­i­te din cele mai cura­joa­se ani­ma­le, iar păsă­ri­le ceru­lui devin sfă­tu­i­tori de încre­de­re.

Albu­mul “PĂȘUNILE DE AUR” spu­ne poves­tea pri­mu­lui răz­boi din­tre Dece­bal și Tra­ian în 42 de pagini de ban­dă dese­na­tă. Con­cep­tul și gra­fi­ca apar­țin auto­ru­lui de ban­dă dese­na­tă Mihai I. Grăj­dea­nu, un pro­iect Legen­de­le Daci­lor. Tex­tul este sem­nat de Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu, o poves­te înso­ți­tă la înce­pu­tul fie­că­rui capi­tol cu ver­suri sem­na­te de Daniel Roxin.

Albu­mul este publi­cat la edi­tu­ra Geto Dacii.

LEGENDELE DACILOR — PĂȘUNILE DE AUR” este o mar­ca inre­gis­tra­ta.

Pen­tru comenzi: https://dacia-art.ro/index.php/pa-unile-de-aur.html

Par­te­ner media: Radio Româ­nia Cul­tu­ral.


Man­ga­lia News, 28.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele