Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu“, la 70 de ani de la fondare

0
256

Aca­de­mia Româ­nă găz­du­ieș­te joi, 30 ianu­a­rie 2020, sesiu­nea ani­ver­sa­ră „Insti­tu­tul de Isto­rie și Teo­rie Lite­ra­ră «G. Căli­ne­scu», 70 de ani de la fon­da­re“. Mani­fes­ta­rea se va des­fă­șu­ra în Aula Aca­de­mi­ei Româ­ne din Calea Vic­to­ri­ei, nr. 125, înce­pând cu ora 11.

Sesiu­nea va fi des­chi­să de acad. Ioan-Aurel Pop, pre­șe­din­te­le Aca­de­mi­ei Româ­ne, acad. Răzvan Theo­do­res­cu, vice­pre­șe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne și pre­șe­din­te al Sec­ți­ei de Arte, Arhi­tec­tu­ră și Audi­o­vi­zu­al și de acad. Vic­tor Spi­nei, vice­pre­șe­din­te al Aca­de­mi­ei Româ­ne și pre­șe­din­te al Sec­ți­ei de Ști­in­țe Isto­ri­ce și Arhe­o­lo­gie.

Per­spec­ti­ve­le actu­a­le asu­pra cer­ce­tă­rii lite­ra­re și asu­pra acti­vi­tă­ții insti­tu­tu­lui vor fi expu­se în pre­zen­tă­ri­le sus­ți­nu­te de: prof. univ. dr. Mir­cea Mar­tin, mem­bru cores­pon­dent al Aca­de­mi­ei Româ­ne, acad. Mihai Cim­poi, conf. univ. dr. Ioan Cris­tes­cu, direc­tor gene­ral al Muze­u­lui Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne, Nico­lae Mecu și Paul Cer­nat, cer­ce­tă­tori ști­in­ți­fici ai Insti­tu­tu­lui de Isto­rie și Teo­rie Lite­ra­ră „G. Căli­ne­scu“.

Dis­cu­ți­i­le vor fi mode­ra­te de acad. Eugen Simion, pre­șe­din­te­le Sec­ți­ei de Filo­lo­gie și Lite­ra­tu­ră a Aca­de­mi­ei Româ­ne și direc­to­rul Insti­tu­tu­lui de Isto­rie și Teo­rie Lite­ra­ră „G. Căli­ne­scu“.

Sesiu­nea oma­gi­a­lă va con­ti­nua cu o con­fe­rin­ță ști­in­ți­fi­că având ca temă Direc­ții în cri­ti­ca și isto­ria lite­ra­ră con­tem­po­ra­nă, orga­ni­za­tă în spa­ți­ul Muze­u­lui Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne și la sedi­ul Insti­tu­tul de Isto­rie și Teo­rie Lite­ra­ră „G. Căli­ne­scu“, în peri­oa­da 30–31 ianu­a­rie 2020.

Scri­i­tor, pro­fe­sor, publi­cist și teo­re­ti­cian al lite­ra­tu­rii, Geor­ge Căli­ne­scu (1899–1965) este o per­so­na­li­ta­te de refe­rin­ță a cul­tu­rii româ­nești din seco­lul XX. Mem­bru al Aca­de­mi­ei Româ­ne înce­pând cu anul 1948, pro­fe­so­rul G. Căli­ne­scu a fon­dat și a coor­do­nat insti­tu­tul de isto­rie lite­ra­ră de la înfi­in­ța­rea sa până în anul 1965, punând baze­le demer­su­ri­lor de cer­ce­ta­re în teo­ria și isto­ria lite­ra­ră din Româ­nia.

Astăzi, Insti­tu­tul de Isto­rie și Teo­rie Lite­ra­ră „G. Căli­ne­scu“ deru­lea­ză pro­iec­te de cer­ce­ta­re care valo­ri­fi­că patri­mo­ni­ul lite­rar româ­nesc atât prin teh­nici cla­si­ce, cât și prin instru­men­te digi­ta­le inte­li­gen­te și care aduc în aten­ția publi­cu­lui cro­no­lo­gia vie­ții lite­ra­re româ­nești din dife­ri­te peri­oa­de isto­ri­ce.


Man­ga­lia News, 30.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply