Începând de astăzi, extrasul de plan cadastral poate fi obţinut și online

0
420

Înce­pând din data de 8 ianu­a­rie 2020, extra­sul de plan cadas­tral poa­te fi obţi­nut și onli­ne.

Extra­sul de plan cadas­tral poa­te fi obţi­nut onli­ne de către notari sau per­soa­ne­le inte­re­sa­te, fără pla­ta unui tarif de urgenţă, înce­pând cu data de 8 ianu­a­rie 2020, a anu­nţat Agenţia Naţio­na­lă de Cadas­tru şi Publi­ci­ta­te Imo­bi­li­a­ră (ANCPI) prin­tr-un comu­ni­cat de pre­să.

ANCPI a modi­fi­cat Ordi­nul nr 16/2019 pri­vind apro­ba­rea tari­fe­lor pen­tru ser­vi­ci­i­le fur­ni­za­te de ANCPI şi insti­tu­ţi­i­le sub­or­do­na­te cu sco­pul de a acce­le­ra întoc­mi­rea docu­men­ta­ţi­i­lor cadas­tra­le, de urba­nism etc. Ast­fel, extra­sul de plan cadas­tral pen­tru infor­ma­re poa­te fi fur­ni­zat onli­ne, în ace­lea­şi con­di­ţii cu extra­sul de car­te fun­ci­a­ră, în cazul în care imo­bi­lul pen­tru care se soli­ci­tă docu­men­tul are geo­me­trie în Sis­te­mul Inte­grat de Cadas­tru şi Car­te Fun­ci­a­ră. Docu­men­tul poa­te fi pri­mit pe loc, cos­tă 15 lei şi este dis­po­ni­bil prin plat­for­ma onli­ne e‑payment (http://epay.ancpi.ro).

Mai mult, pe stiriletransilvaniei.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply