În anul 2020, Spitalul Municipal Mangalia vine cu noi planuri strategice de dezvoltare

0
420

Repre­zen­tan­ții Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia au întoc­mit, recent, Pla­nul Stra­te­gic de Dezvol­ta­re pe anul în curs. Potri­vit docu­men­tu­lui, în 2019, acti­vi­ta­tea din cadrul uni­tă­ții medi­ca­le a fost îndrep­ta­tă către iden­ti­fi­ca­rea nevo­i­lor pacien­tu­lui și îmbu­nă­tă­ți­rea ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le, dar mai ales, către sus­ți­ne­rea pro­iec­te­lor și inves­ti­ți­i­lor. Ast­fel, insti­tu­ția medi­ca­lă a ini­țiat mai mul­te pro­iec­te de moder­ni­za­re și dota­re a uni­tă­ții sani­ta­re din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța. Prin­tre obiec­ti­ve­le rea­li­za­te anul tre­cut, se numă­ră ame­na­ja­rea mai mul­tor cabi­ne­te medi­ca­le și săli de tra­ta­ment în dome­ni­i­le: Onco­lo­gie, Medi­ci­nă Inter­nă, Pne­u­mo­lo­gie, O.R.L.

Ca urma­re a numă­ru­lui mare de pacienți, dar și pen­tru a asi­gu­ra aces­to­ra ser­vi­cii medi­ca­le efi­cien­te, con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui a decis reor­ga­ni­za­rea Pavi­li­o­nu­lui C, care asi­gu­ră ser­vi­cii de spi­ta­li­za­re de zi, pre­cum și tot ce este nece­sar pen­tru buna func­țio­na­re a acti­vi­tă­ții spe­ci­fi­ce. În acest sens, s‑a atri­bu­it Cabi­ne­tu­lui de Onco­lo­gie Medi­ca­lă încă un spa­țiu cu trei paturi și dotări în vede­rea efec­tuă­rii con­sul­ta­ți­i­lor și tra­ta­men­te­lor medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te, în regim de spi­ta­li­za­re de zi. Alte obiec­ti­ve înde­pli­ni­te tot în 2019 se refe­ră la înfi­in­ța­rea a încă două încă­peri noi pen­tru Sec­ția Medi­ci­nă Inter­nă și supli­men­ta­rea aces­te­ia cu un număr de trei paturi. Tot în cadrul Pavi­li­o­nu­lui C, s‑a ame­na­jat o sală de tra­ta­men­te pen­tru cabi­ne­te­le O.R.L. De ase­me­nea, a fost înfi­in­țat un cabi­net de con­sul­ta­ții și tra­ta­men­te pne­u­mo­lo­gi­ce.

Încă de la înce­pu­tul anu­lui 2019, con­du­ce­rea uni­tă­ții sani­ta­re a făcut nume­roa­se demer­suri pen­tru a atra­ge un număr cât mai mare de medici, con­fir­mați în diver­se spe­cia­li­zări. Ast­fel, după cum decla­ră repre­zen­tan­ții insti­tu­ți­ei medi­ca­le, mai mul­te sec­ții din cadrul spi­ta­lu­lui și-au extins echi­pa cu un număr total de 15 medici, în ramuri medi­ca­le pre­cum: Recu­pe­ra­re Medi­ca­lă, Labo­ra­tor Ana­li­ze Medi­ca­le, Medi­ci­nă Inter­nă, Ane­ste­zie Tera­pie Inten­si­vă, Chi­rur­gie Gene­ra­lă, Car­di­o­lo­gie, Pedia­trie, Orto­pe­die.

Repre­zen­tan­ții spi­ta­lu­lui au expli­cat că, prin­tre obiec­ti­ve­le pro­pu­se pe ter­men mediu și lung se află inte­gra­rea a 6 paturi în cadrul Sec­ți­ei Orto­pe­die, două paturi la Chi­rur­gie, două paturi pen­tru Neu­ro­lo­gie. ”Un obiec­tiv impor­tant pe care dorim să îl ducem la înde­pli­ni­re este să înfi­in­țăm un Com­pa­ti­ment de Hema­to­lo­gie cu un număr de 15 paturi, dar și extin­de­rea Com­par­ti­men­tu­lui de Neu­ro­lo­gie și trans­for­ma­rea aces­tu­ia în sec­ție ce va cuprin­de un număr total de 25 de paturi, având în vede­re cere­rea din ce în ce mai mare pe aces­te spe­cia­li­zări”, au decla­rat repre­zen­tanți din con­du­ce­rea spi­ta­lu­lui.

Tot­o­da­tă, la spi­ta­lul din Man­ga­lia, ca pro­iec­te de vii­tor, se urmă­reș­te dota­rea cu apa­ra­tu­ră medi­ca­lă de ulti­mă gene­ra­ție, în vede­rea îmbu­nă­tă­ți­rii cali­tă­ții actu­lui medi­cal, dar și man­sar­da­rea Pavi­li­o­nu­lui C, cu finan­ța­re de la CNI, pre­cum și imple­men­ta­rea unei poli­tici de pre­gă­ti­re con­ti­nuă a per­so­na­lu­lui, prin orga­ni­za­rea de cur­suri și instru­iri, con­form pla­nu­lui de pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă.


Man­ga­lia News, 30.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele