Ghidul Antreprenorului Începător, un ajutor pentru cei care vor să își deschidă o afacere

0
451

Joi sea­ră a avut loc lan­sa­rea căr­ții Ghi­dul Antre­pre­no­ru­lui Înce­pă­tor, un prim aju­tor pen­tru cei ce vor să își des­chi­dă o afa­ce­re, sau pen­tru cei ce se află la înce­put de drum într‑o ini­ția­ti­vă antre­pre­no­ri­a­lă.

Valen­ti­na Say­go, expert con­ta­bil cu pes­te 20 de expe­rien­ță, con­sul­tant și antre­pre­nor și Livi­a­na Tane, fost jur­na­list cu 15 ani de expe­rin­ță în media, sto­ry­te­l­ler și antre­pre­nor și-au unit for­țe­le și au cre­at aceas­tă car­te, cu sco­pul de a aju­ta antre­pre­no­rii români în difi­ci­le­le și deli­ca­te­le căi ale unei afa­ceri afla­te la înce­put.

În com­pa­nia a pes­te 80 de oameni de afa­ceri, blo­ggeri și jur­na­liști, cele două autoa­re au sub­li­ni­at impor­tan­ța edu­ca­ți­ei con­ti­nue, dar și nevo­ia unei nor­ma­li­tăți pen­tru buna func­țio­na­re a unui mediu de afa­ceri solid și sănă­tos în Româ­nia.

Car­tea, publi­ca­tă de edi­tu­ra The Wri­ting Jour­ney, bene­fi­ci­a­ză de două pre­fa­țe scri­se de Mir­cea Căpă­țî­nă, co-fon­da­to­rul Smar­tBi­ll și Adri­an Dra­go­mir, CEO termene.ro.

Mul­te zâm­be­te, glu­me chiar și râse­te des­pre afa­ceri eșu­a­te, fac­turi, case de mar­cat, TVA sau con­strân­geri legi­sla­ti­ve s‑au auzit pe par­cu­sul între­gu­lui eve­ni­ment.

Ghi­dul Antre­pre­no­ru­lui Înce­pă­tor se va lan­sa și în mari­le ora­se ale țării, înce­pând cu Arad pe 21 ianu­a­rie, Cluj pe 22 ianu­a­rie, Timi­șoa­ra pe 23, urmând Sibiu, Târ­gu Mureș, Iași și Bra­șov pe 6, 7 și res­pec­tiv 8 febru­a­rie (deta­lii, aici).

Ghi­dul se poa­te coman­da onli­ne pe site-ul edi­tu­rii thewritingjourney.ro.


Man­ga­lia News, 13.01.2020. (Sur­sa: Pro TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply