FSLI: Controalele din școli realizate de ministrul Educației și Cercetării trebuie să respecte legea, dincolo de intenția bună a acestor verificări!

0
107

Zile­le tre­cu­te minis­trul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, doam­na Moni­ca Ani­sie, a vizi­tat ino­pi­nat, ală­tu­ri de jur­na­liști, două uni­tăți de învă­țământ din jude­țul Ialo­mi­ța, pen­tru a vedea cu ce gre­u­tăți se con­frun­tă învă­țămân­tul româ­nesc. Con­troa­le­le au căpă­tat for­ma unor “des­cin­deri”, fără să fie res­pec­ta­te con­di­ți­i­le legii, ceea ce a trans­for­mat o inten­ție bună a minis­tru­lui, într-un act care a pro­vo­cat nemul­țu­mi­ri mari în rân­dul cole­gi­lor noș­tri, după ce o învă­ță­toa­re a fost umi­li­tă în fața copi­i­lor și a came­re­lor de fil­mat. Cre­dem că în urma aces­tor con­troa­le tre­bu­ie văzu­tă rea­li­ta­tea edu­ca­ți­ei din Româ­nia, în ansam­blu: șco­li­le sunt lip­si­te de con­di­ții opti­me pen­tru des­fă­șu­ra­rea actu­lui edu­ca­tiv, iar cei care au de sufe­rit sunt atât ele­vii, cât și cadre­le didac­ti­ce.

În data de 14 ianu­a­rie minis­trul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, doam­na Moni­ca Ani­sie, înso­ți­tă de repre­zen­tanți ai mass media, a vizi­tat două uni­tăți de învă­țământ din jude­țul Ialo­mi­ța, obiec­ti­vul prin­ci­pal fiind, con­form celor afir­ma­te de doam­na minis­tru, de a vedea la fața locu­lui o par­te a pro­ble­me­lor cu care se con­frun­tă învă­țămân­tul din Româ­nia.

Așa a aflat că cele două uni­tăți de învă­țământ au toa­le­te în cur­tea șco­lii, nu au pază, numă­rul îngri­ji­toa­re­lor este insu­fi­cient, iar nave­ta cadre­lor didac­ti­ce nu este decon­ta­tă, fiind și cazuri în care cos­tu­ri­le nave­tei ajung și la 800 de lei. Este de apre­ciat fap­tul că doam­na minis­tru a luat legă­tu­ra și cu pri­ma­rii ace­lor loca­li­tăți, soli­ci­tân­du-le să urgen­te­ze con­struc­ția aces­tor toa­le­te și să găseas­că bani pen­tru a se decon­ta nave­ta cadre­lor didac­ti­ce.

Pro­ble­me­le găsi­te în teren, în urma con­troa­le­lor, sunt lucruri sem­na­la­te de Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­țământ con­stant, de ani de zile, însă au fost igno­ra­te. Situ­a­ția din școli este efec­tul cos­tu­lui stan­dard, indi­ca­tor care este gro­pa­rul învă­țămân­tu­lui româ­nesc. Toa­te aces­te lip­suri din uni­tă­ți­le de învă­țământ sunt con­se­cin­țe­le sub­fi­nan­ță­rii cra­se!

Des­cin­de­rea minis­tru­lui edu­ca­ți­ei în sala de cla­să, argu­men­ta­tă de fap­tul că a auzit‑o pe doam­na învă­ță­toa­re țipând la un elev și muș­tru­lu­i­rea aces­te­ia în fața ele­vi­lor și a came­re­lor de fil­mat a cre­at o sta­re de indig­na­re jus­ti­fi­ca­tă în rân­dul cadre­lor didac­ti­ce și nu numai. Asta pen­tru că mul­te cadre didac­ti­ce din Româ­nia s‑au sim­țit în ipos­ta­za neplă­cu­tă în care a fost doam­na învă­ță­toa­re și au pri­vit ges­tul minis­tru­lui ca pe unul de ima­gi­ne în fața opi­ni­ei publi­ce.

Peda­go­gic nu se face așa! Chiar dacă doam­na învă­ță­toa­re a folo­sit un ton mai ridi­cat, corect era dacă doam­na minis­tru avea o dis­cu­ție cu acest cadru didac­tic, după ter­mi­na­rea orei și nu în fața ele­vi­lor. Ceea ce tre­bu­ie șă știe și să res­pec­te cei care fac ast­fel de con­troa­le în uni­tă­ți­le de învă­țământ, fie că sunt inspec­tori șco­lari, inspec­tori șco­lari gene­rali sau miniș­tri este că, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art. 272 din Legea edu­ca­ți­ei națio­na­le:

(1) Cadre­le didac­ti­ce nu pot fi per­tur­ba­te în tim­pul desfă­şu­ră­rii acti­vi­tă­ţii didac­ti­ce de nicio auto­ri­ta­te şco­la­ră sau publi­că;
(3) Înre­gis­tra­rea prin ori­ce pro­ce­dee a acti­vi­tă­ţii didac­ti­ce poa­te fi făcu­tă numai cu acor­dul celui care o con­du­ce.

Fede­ra­ția Sin­di­ca­te­lor Libe­re din Învă­țământ nu spri­ji­nă nicio for­mă de dera­paj în uni­tă­ți­le de învă­țământ, fie că aces­ta este făcut de un cadru didac­tic la ore, fie că este rea­li­zat de un minis­tru aflat într-un con­trol. Legea tre­bu­ie res­pec­ta­tă de toa­tă lumea. În plus, aștep­tăm din par­tea minis­tru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii un rezul­tat public al aces­tor veri­fi­cări care vor avea loc și în alte uni­tăți șco­la­re, dar și măsuri con­cre­te de rezol­va­re a pro­ble­me­lor cu care se con­frun­tă edu­ca­ția din Româ­nia. Alt­fel, nu vrem să rămâ­nem doar cu ima­gi­nea unui “spec­ta­col” pre­zen­tat jur­na­liș­ti­lor.

Foto: Ager­pres.

Este de apre­ciat fap­tul că minis­trul Edu­ca­ți­ei este pre­o­cu­pat de ce se întâm­plă în șco­li­le din Româ­nia și vrea să vadă pe viu rea­li­tă­ți­le din aces­tea. Poa­te așa va avea argu­men­te să bată cu pum­nul în masa Guver­nu­lui Româ­ni­ei și să atra­gă aten­ția că edu­ca­ția are nevo­ie de fon­duri supli­men­ta­re și că acest cost stan­dard sub­di­men­sio­nat dis­tru­ge acest dome­niu atât de impor­tant. Însă, doam­na minis­tru nu tre­bu­ie să uite că ori­ce con­trol sau inspec­ție într‑o uni­ta­te de învă­țământ tre­bu­ie să se facă res­pec­tând niș­te reguli sta­bi­li­te prin lege. Alt­fel, exis­tă ris­cul major ca o bună inten­ție avu­tă în vede­re când se face un ase­me­nea con­trol, să se trans­for­me într-un eșec. Am con­vin­ge­rea că, pe vii­tor, ast­fel de lucruri nu se vor mai repe­ta, iar veri­fi­că­ri­le vor scoa­te la supra­fa­ță pro­ble­me­le în ansam­blul lor”, a decla­rat Simion Hăn­ces­cu, pre­șe­din­te FSLI.


Man­ga­lia News, 20.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele