Exponatul lunii ianuarie 2020 „Mici însemne ale unor mari năzuințe. Simboluri ale Unirii Principatelor în filatelie și numismatică”, la Muzeul Național de Istorie a României

0
240

Cu pri­le­jul cele­bră­rii a 161 de ani de la Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei pre­zin­tă, în cadrul seri­ei de eve­ni­men­te „Expo­na­tul lunii”, micro-expo­zi­ția „Mici însem­ne ale unor mari năzu­in­țe. Sim­bo­luri ale Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor în fila­te­lie și numis­ma­ti­că”.

Ver­ni­sa­jul va avea loc joi, 23 ianu­a­rie 2020, la sedi­ul  Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei din Calea Vic­to­ri­ei nr. 12, la ora 13, în Sala Lapi­da­ri­um. Acce­sul la eve­ni­ment este gra­tu­it.

Defi­nit ca „secol al națiu­ni­lor”, încă de la debu­tul vea­cu­lui al XIX-lea, spa­ți­ul româ­nesc este ani­mat de năzu­in­ța uni­tă­ții națio­na­le. Trans­for­mă­ri­le socio-poli­ti­ce care iau amploa­re pe sce­na euro­pea­nă se pro­pa­gă, ast­fel că, în cen­trul dis­cur­su­lui public se află înte­me­ie­rea sta­tu­lui româ­nesc modern. Con­ști­in­ța uni­tă­ții de neam și de lim­bă este pre­zen­tă în cadrul tutu­ror pătu­ri­lor popu­la­ți­ei care își mani­fes­tă dorin­ța uni­rii într-un sin­gur stat ca pream­bul pen­tru o eco­no­mie dezvol­ta­tă, soci­e­ta­te moder­ni­za­tă și, nu mai puțin impor­tan­tă, dobân­di­rea inde­pen­den­ței.

Cele două Adu­nări Elec­ti­ve de la 5 ianu­a­rie (Iași) și 24 ianu­a­rie (Bucu­rești) 1859 repre­zin­tă un prim pilon în con­struc­ția sta­tu­lui româ­nesc modern. Prin dub­la ale­ge­re a lui Ale­xan­dru Ioan Cuza ca domn al ambe­lor prin­ci­pa­te româ­nești este înfăp­tu­i­tă ceea ce astăzi numim Mica Uni­re. Noul stat, sub nume­le de Prin­ci­pa­te­le Uni­te ale Mol­do­vei și Țării Româ­nești, este recu­nos­cut la scurt timp de Pute­ri­le Garan­te. Mili­tant pen­tru uni­re și fer­vent sus­ți­nă­tor al cau­zei româ­nești prin impli­ca­rea acti­vă în miș­ca­rea revo­lu­țio­na­ră de la 1848, Ale­xan­dru Ioan Cuza devi­ne prin­ci­pa­lul ava­tar al uni­rii. În pos­tu­ra de domn al Prin­ci­pa­te­lor Uni­te, aces­ta sesi­zea­ză nece­si­ta­tea unor eco­uri uni­o­nis­te care să rever­be­re­ze din­co­lo de gra­ni­țe­le sfe­rei poli­ti­ce. Ast­fel, este ini­țiat un pro­ces care să anco­re­ze în men­ta­lul colec­tiv ide­ea de uni­ta­te: cre­a­rea unor ima­gini ale națiu­nii româ­ne, sub cupo­la căre­ia cele două prin­ci­pa­te, Mol­do­va și Țara Româ­neas­că, și-au dat mâna și s‑au unit într-un sin­gur stat.

În timp ce cre­a­ți­i­le artiș­ti­lor epo­cii își găsesc locul în ele­gan­te­le saloa­ne ale eli­tei inte­lec­tu­a­le, ilus­trând cu pene­lul per­so­ni­fi­cări ale uni­rii, o mai mare pute­re de dise­mi­na­re a aces­tor sim­bo­luri vizu­a­le este deți­nu­tă de măr­ci­le poș­ta­le care înso­țesc tri­mi­te­ri­le de tipul scri­so­ri­lor. Emi­siu­ni­le pri­le­ju­i­te de Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor se remar­că nu doar prin dis­cur­sul ico­no­gra­fic și modul de impri­ma­re prin lito­gra­fi­e­re, cât și prin cro­ma­ti­ca alea­să, fie­că­rei valori nomi­na­le corespunzându‑i câte o culoa­re din cele trei ale dra­pe­lu­lui româ­nesc adop­tat încă din anul 1848. De ase­me­nea, pro­iec­tul emi­te­rii unei mone­de națio­na­le întă­reș­te atât pe plan intern cât și extern ima­gi­nea și legi­ti­mi­ta­tea nou­lui stat înfi­in­țat.

Prin seria de eve­ni­men­te „Expo­na­tul lunii”, adu­cem în aten­ția publi­cu­lui câte­va pie­se din patri­mo­ni­ul Colec­ți­ei Fila­te­li­ce a Româ­ni­ei, res­pec­tiv al colec­ți­ei Cabi­ne­tu­lui Numis­ma­tic al Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei: o scri­soa­re fran­ca­tă cu mar­că poș­ta­lă din emi­siu­nea „Prin­ci­pa­te­le Uni­te”, cu valoa­rea nomi­na­lă de 30 para­le, cir­cu­la­tă între Bucu­rești și Brăi­la, 25–27 iunie 1862; un tim­bru poș­tal cu efi­gia Domni­to­ru­lui Ale­xan­dru Ioan Cuza în oval, cu valoa­rea nomi­na­lă de 5 para­le și emis în anul 1865; două pro­be ale mone­dei de 5 sutimi din anul 1864 cu efi­gia Domni­to­ru­lui Ale­xan­dru Ioan Cuza în pro­fil spre dreap­ta pe avers și inscrip­ția „PRINCIPATELE UNITE” ală­tu­ri de valoa­rea nomi­na­lă și mile­si­mul pe revers. Mar­ca poș­ta­lă și mone­da repre­zen­tând efi­gia lui Cuza sunt eta­la­te și pen­tru a mar­ca împli­ni­rea a 200 de ani de la naș­te­rea lui în luna mar­tie a.c.

Micro-expo­zi­ția va fi des­chi­să la Muze­ul Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei în peri­oa­da 23 ianu­a­rie — febru­a­rie 2020 și va putea fi vizi­ta­tă de mier­curi până dumi­ni­că, între ore­le 09.00 – 17.00.

Cu acest pri­lej, rea­min­tim că muze­ul este des­chis publi­cu­lui în ziua de vineri, 24 ianu­a­rie con­form pro­gra­mu­lui obiș­nu­it.


Man­ga­lia News, 23.01.2020. A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele