Evenimente sportive în siguranță. Agenda meciurilor din următoarele zile

0
174

În peri­oa­da urmă­toa­re, jan­dar­mii con­stăn­țeni vor asi­gu­ra măsu­ri­le de ordi­ne și sigu­ran­ță publi­că cu oca­zia eve­ni­men­te­lor spor­ti­ve orga­ni­za­te în jude­țul Con­stan­ța.

Pen­tru creș­te­rea gra­du­lui de sigu­ran­ță al cetă­țe­ni­lor și pre­ve­ni­rea fap­te­lor de natu­ră con­tra­venţio­na­lă şi pena­lă,  jan­dar­mii se vor afla în zone­le în care se vor des­fă­șu­ra meciu­ri­le pro­gra­ma­te pen­tru acest sfâr­șit de săp­tămâ­nă.

Pe tim­pul misiu­ni­lor jan­dar­mii vor pur­ta dis­cu­ţii cu cetă­țe­nii, le vor pre­zen­ta atri­bu­ți­i­le Jan­dar­me­ri­ei şi îi vor infor­ma cu pri­vi­re la res­pec­ta­rea nor­me­lor lega­le.

Supor­te­rii echi­pe­lor, pre­cum şi cei­la­lţi spec­ta­tori au obli­ga­ţia lega­lă de a res­pec­ta regu­li­le de con­vi­eţu­i­re soci­a­lă şi măsu­ri­le sta­bi­li­te de orga­ni­za­tori şi forţe­le de ordi­ne, pe tra­se­e­le de depla­sa­re, în apro­pi­e­rea şi în inte­ri­o­rul are­ne­lor spor­ti­ve.

Reco­man­dăm par­ti­ci­panţi­lor să dea dova­dă de fair-play, să nu se impli­ce în con­flic­te şi să se deli­mi­te­ze de ori­ce for­mă de vio­lenţă ce ar con­du­ce la tul­bu­ra­rea ordi­nii publi­ce, atât pe dura­ta meciu­ri­lor cât şi după ter­mi­na­rea aces­to­ra, mulţu­mind tot­o­da­tă pen­tru modul civi­li­zat în care şi-au încu­ra­jat echi­pe­le favo­ri­te până în pre­zent. 

În aces­te misiuni,  jan­dar­mii vor coo­pe­ra cu efec­ti­ve din cadrul I.P.J. Con­stan­ța, I.S.U. Con­stan­ța și din cadrul Poli­ți­ei Loca­le.

Eve­ni­men­te­le anu­nţa­te până în acest moment, la care oame­nii legii vor fi pre­zenţi sunt urmă­toa­re­le:  

  • meci­ul de bas­chet mas­culin B.C. Ath­le­tic Con­stan­ța — C.S.M. Sighet,  vineri, 31 ianu­a­rie;
  • meci­ul de bas­chet femi­nin C.S. Pho­e­nix Ști­in­ța Con­stan­ța — C.S.U. Roo­kies Ora­dea, par­ti­da de volei femi­nin C.S. Med­gi­dia — C.S. Argeș, sâm­bă­tă, 01 febru­a­rie;
  • meciu­ri­le de fut­sal în cadrul Tro­fe­u­lui Liga Old Boys și Tro­fe­u­lui Tele­graf, dumi­ni­că, 02 febru­a­rie;
  • meci­ul de han­d­bal mas­culin A.H.C. Dobro­gea Sud Con­stan­ța — Dina­mo Bucu­rești, luni, 03 febru­a­rie.

Man­ga­lia News, 31.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele