Evenimente publice în siguranță, la sfârșit de săptămână  

0
97

În acest sfâr­șit de săp­tămâ­nă, jan­dar­mii con­stăn­țeni vor asi­gu­ra măsu­ri­le de ordi­ne publi­că, la eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te în jude­țul Con­stan­ța.

Pen­tru creș­te­rea gra­du­lui de sigu­ran­ță al cetă­țe­ni­lor și pre­ve­ni­rea fap­te­lor de natu­ră con­tra­venţio­na­lă şi pena­lă, jan­dar­mii se vor afla în zone­le în care se vor des­fă­șu­ra eve­ni­men­te­le pro­gra­ma­te în peri­oa­da urmă­toa­re.

Pe tim­pul misiu­ni­lor, oame­nii legii vor pur­ta dis­cu­ţii cu cetă­țe­nii, le vor pre­zen­ta atri­bu­ți­i­le Jan­dar­me­ri­ei şi îi vor infor­ma cu pri­vi­re la res­pec­ta­rea nor­me­lor lega­le.

Având în vede­re fap­tul că orga­ni­za­to­rii esti­mea­ză pre­zenţa unui număr mare de per­soa­ne la aces­te eve­ni­men­te, jan­dar­mii con­stăn­țeni reco­man­dă par­ti­ci­panţi­lor:

  • să res­pec­te indi­ca­ţi­i­le orga­ni­za­to­ri­lor şi ale forţe­lor de ordi­ne;
  • să nu se impli­ce în con­flic­te ce ar putea con­du­ce la tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce;
  • să fie atenți la bunu­ri­le şi obiec­te­le per­so­na­le;
  • să supra­ve­ghe­ze copi­ii pen­tru a nu îi pier­de în mulţi­me;
  • să soli­ci­te spri­ji­nul jan­dar­mi­lor, fie prin con­tact direct, fie prin ape­la­rea numă­ru­lui 112, în caz de urgenţă.

În aces­te misiuni  jan­dar­mii vor coo­pe­ra cu efec­ti­ve din cadrul I.P.J. Con­stan­ța, I.S.U. Con­stan­ța și din cadrul Poli­ți­ei Loca­le.

Eve­ni­men­te­le anu­nţa­te până în acest moment, la care oame­nii legii vor fi pre­zenţi, sunt urmă­toa­re­le: cere­mo­n­i­i­le orga­ni­za­te cu oca­zia săr­bă­to­ri­rii Zilei Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne la Con­stan­ța, Man­ga­lia și Med­gi­dia, vineri 24 ianu­a­rie; meciu­ri­le de fut­sal, în cadrul Tro­fe­u­lui Tele­graf, sâm­bă­tă 25 ianu­a­rie; meci­ul de han­d­bal mas­culin A.H.C. Dobro­gea Sud Con­stan­ța – C.S. Med­gi­dia,  pre­cum și  meciu­ri­le de fut­sal în cadrul Tro­fe­u­lui Liga Old Boys, dumi­ni­că 26 ianu­a­rie.


Man­ga­lia News, 24.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele