ESTIMARE: PESTE UN MILIARD DE ANIMALE UCISE DE INCENDIILE DIN AUSTRALIA

0
573

1. Mai mult de un mili­ard de ani­ma­le ar fi murit în ulti­me­le patru luni, în Aus­tra­lia, din cau­za incen­di­i­lor ce afec­tea­ză con­ti­nen­tul. (HuffPost)

2. Minis­trul Finanţe­lor, Flo­rin Cîţu, susţi­ne că este nece­sa­ră refor­ma­rea rapi­dă a sis­te­mu­lui de pen­sii, pen­tru că, alt­fel, celor năs­cu­ţi după 1970 nu va mai avea cine să le plă­teas­că pen­si­i­le., întru­cât nu vor mai fi bani. ”Este momen­tul să venim cu o viziu­ne pe ter­men lung”, a spus Cîţu, pre­ci­zând că ”câr­peli s‑au tot făcut de 30 de ani”. (News.ro)

3. Minis­trul Mediu­lui, Cos­tel Ale­xe, a decla­rat că Bucu­reş­ti­ul pro­du­ce un mili­on de tone de deşe­uri pe an, din cele şase pe care le pro­du­ce Româ­nia, gra­dul de reci­cla­re a deşe­u­ri­lor fiind de doar 13,81%, deşi ar tre­bui să fie de 50%. Ale­xe spu­ne că, oda­tă la cinci zile, polu­a­rea atin­ge cote alar­man­te în Bucu­reşti, fiind depă­şi­te con­cen­tra­ţi­i­le maxim admi­se. (News.ro)

4. Par­la­men­tul ira­nian a apro­bat un pro­iect de lege care desem­nea­ză arma­ta ame­ri­ca­nă și Pen­ta­go­nul drept enti­tăți tero­ris­te. În plus, Par­la­men­tul ira­nian soli­ci­tă guver­nu­lui să alo­ce 200 de mili­oa­ne euro pen­tru For­ța Quds, a Cor­pu­lui Găr­zii Revo­lu­ți­ei Isla­mi­ce, pen­tru a se răz­bu­na pe SUA, după asa­si­na­rea gene­ra­lu­lui-loco­te­nent, Qas­sem Sole­i­mani. (Hot­news)

5. Ten­siu­ni­le din Iran/Irak: Cei 14 mili­tari români afla­ţi în misiu­ne în Irak au fost retra­şi, ca urma­re a deci­zi­ei lua­te la Reu­niu­nea Con­si­li­u­lui Nord-Atlan­tic la nivel de amba­sa­dori de a sus­pen­da tem­po­rar misiu­nea de instru­i­re a tru­pe­lor ira­kie­ne (News.ro). NATO a anu­nţat retra­ge­rea unei părţi a for­ma­ţiu­ni­lor sale pre­zen­te în Irak, ca măsu­ră de secu­ri­ta­te (News.ro). Franţa nu intenţio­nea­ză, pen­tru moment, să-şi retra­gă cei 160 de mili­tari desfă­şu­ra­ţi în Irak (News.ro). Arma­ta ger­ma­nă a anu­nţat retra­ge­rea unei părţi a mili­ta­ri­lor ger­mani sta­ţio­na­ţi în pre­zent în Irak în cadrul unor misiuni de for­ma­re şi trans­fe­rul aces­to­ra în Ior­da­nia şi Kuwait (News.ro). Che­vron şi‑a retras pre­ven­tiv anga­ja­ţii din nor­dul Ira­ku­lui (News.ro).

6. Con­flic­tul SUA-Iran: Sta­te­le Uni­te nu vor o esca­la­da­re mili­ta­ră a ten­siu­ni­lor cu Ira­nul, dar sunt pre­gă­ti­te să ter­mi­ne un răz­boi dacă aces­ta ar înce­pe, a decla­rat secre­ta­rul ame­ri­can al Apă­ră­rii, Mark Esper (Hot­news). Preşe­din­te­le ira­nian Has­san Rohani l‑a aver­ti­zat pe omo­lo­gul său fran­cez Emma­nu­el Macron că inte­re­se­le ame­ri­ca­ne în Orien­tul Mij­lo­ciu sunt ”în peri­col”, după asa­si­na­rea gene­ra­lu­lui ira­nian Qasem Sole­i­mani (News.ro). Ira­nul exa­mi­nea­ză 13 sce­na­rii în vede­rea răz­bu­nă­rii asa­si­nă­rii gene­ra­lu­lui Qas­sem Sole­i­mani, a decla­rat Ali Sham­khani, secre­ta­rul gene­ral al Con­si­li­u­lui Suprem al Secu­ri­tă­ţii Naţio­na­le ira­nie­ne (News.ro). Sta­te­le Uni­te au refu­zat să‑i acor­de viză minis­tru­lui ira­nian de Exter­ne Moham­mad Javad Zarif pen­tru a asis­ta la o reu­niu­ne a Con­si­li­u­lui de Secu­ri­ta­te al ONU, joi, la New York (News.ro). Bom­bar­da­rea unor situri cul­tu­ra­le fără valoa­re mili­ta­ră ar con­sti­tui o cri­mă de răz­boi, a recu­nos­cut șeful Pen­ta­go­nu­lui, Mark Esper, contrazicându‑l pe Donald Trump, care a insis­tat că ase­me­nea situri ar fi ţin­te legi­ti­me. (News.ro)

7. Soci­a­lis­tul spa­ni­ol Pedro San­chez a fost rein­sta­lat la pute­re ieri de către depu­ta­ţi, prin­tr-un vot extrem de strâns, după opt luni de para­li­zie poli­ti­că şi urmea­ză să con­du­că un guvern mino­ri­tar, în coa­li­ţie cu Pode­mos (stân­ga radi­ca­lă). (News.ro)

Doua din Cro­ni­ca de Busi­ne­ss:
1. Pro­du­că­to­rul sue­dez de mobi­lă Ikea va plăti 46 de mili­oa­ne de dolari părin­ți­lor unui copil din Sta­te­le Uni­te omorât de o como­dă care a căzut pes­te el (Profit.ro)

2. McDonald’s Româ­nia va anga­ja, la jumă­ta­tea aces­tei luni, pen­tru cel puțin 2 ani, 30 de lucră­tori din Sri Lan­ka, într-un pro­gram-pilot, o pre­mie­ră pen­tru McDonald’s în Româ­nia, gene­ra­tă inclu­siv de cri­za for­ței de mun­că de pe pia­ța loca­lă. (Profit.ro)

8. Unga­ria vrea să fina­li­ze­ze în acest an cea de a doua autos­tra­dă care va face legă­tu­ra cu Româ­nia. (Profit.ro)

9. Pro­duc­ția de auto­mo­bi­le a Ger­ma­niei a cobo­rât anul tre­cut la cel mai scă­zut nivel de după 1996. (Profit.ro)

10. Pes­te 10.000 de cămi­le vor fi împuș­ca­te, în sudul Aus­tra­li­ei, pen­tru a le împie­di­ca să bea prea mul­tă apă în zone­le afec­ta­te de sece­tă și pen­tru a opri dis­tru­ge­ri­le pro­vo­ca­te de ani­ma­le. (Link)

Foto­gra­fia dimi­ne­ții – Paul, un urs koa­la sal­vat din incen­dii, se recu­pe­rea­ză la The Port Macqu­a­rie Koa­la Hos­pi­tal, Aus­tra­lia. Nathan Edwards/Getty Ima­ges:

Mai mult, în CRONICA.RO

MN: Des­pre incen­di­i­le devas­ta­toa­re din Aus­tra­lia, puteți vizio­na mai mul­te arti­co­le AICI.


Man­ga­lia News, 10.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply