Direcția Asistență Socială din cadrul Primăriei Mangalia distribuie în aceste zile pachetele cu produse de igienă pentru familiile dezavantajate, în baza POAD 2019/2021

0
489

ANUNȚ IMPORTANT
Deru­la­rea Pro­gra­mu­lui Ope­ra­tio­nal Aju­to­ra­rea Per­soa­ne­lor Dez­a­van­ta­ja­te
POAD 2019/2021, la nive­lul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Înce­pând cu data de Marți, 21 ianu­a­rie 2020, la Cen­trul de Pache­te (fos­ta Pia­ță Saturn, intra­rea din spa­te), situ­at pe stra­da Roze­lor, se dema­rea­ză acțiu­nea de dis­tri­bu­i­re a pro­du­se­lor de igie­nă acor­da­te în baza Pro­gra­mu­lui Ope­ra­tio­nal Aju­to­ra­rea Per­soa­ne­lor Defa­vo­ri­za­te – POAD 2019/2021.

În con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Hotă­rârii de Guvern nr. 784/04.10.2018 pen­tru sta­bi­li­rea unor măsuri nece­sa­re în vede­rea imple­men­tă­rii Pro­gra­mu­lui Ope­ra­tio­nal Aju­to­ra­rea Per­soa­ne­lor Defa­vo­ri­za­te – POAD, bene­fi­ci­a­ză de aces­te pro­du­se urmă­toa­re­le cate­go­rii:

a) per­soa­ne­le căro­ra le este sta­bi­lit, drep­tul la un venit minim garan­tat acor­dat în baza Legii nr. 416/2001 pri­vind veni­tul minim garan­tat, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;

b) fami­li­i­le bene­fi­ci­a­re de alo­ca­ție pen­tru sus­ți­ne­rea fami­li­ei, acor­da­tă în baza Legii nr. 277/2010 pri­vind alo­ca­ția pen­tru sus­ți­ne­rea fami­li­ei, repu­bli­ca­tă, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re;

Per­soa­ne­le care se înca­drea­ză în mai mul­te cate­go­rii bene­fi­ci­a­ză de pache­te­le cu  pro­du­se­le de igie­nă afe­ren­te unei sin­gu­re cate­go­rii din care fac par­te la data acor­dă­rii asis­ten­ței mate­ri­a­le de bază.

Pache­te­le cu pro­du­se­le de igie­nă se ridi­că per­so­nal de către des­ti­na­ta­rii finali pe baza actu­lui de iden­ti­ta­te.

Pen­tru per­soa­ne­le bene­fi­ci­a­re de venit minim garan­tat pri­mesc pache­te cu pro­du­se de igie­nă doar titu­la­rii de VMG.

Pen­tru per­soa­ne­le bene­fi­ci­a­re de alo­ca­ție pen­tru sus­ți­ne­rea fami­li­ei , ridi­că pache­te  toți mem­brii fami­li­ei.

Un pachet cu pro­du­se de igie­nă con­ți­ne:
- 5 periu­țe de dinți,
- Pas­tă de dinți (300 ml),
- Săpun lichid (500 ml),
- Șam­pon pen­tru copii (800 ml),
- Șam­pon pen­tru adulți (500 ml),
- Deter­gent pen­tru rufe (2.700 g).

Pro­gra­mul de dis­tri­bu­i­re va fi de luni până vineri, între ore­le 8.°°- 14.°°, până la epu­i­za­rea sto­cu­lui de pro­du­se, dar nu mai târ­ziu de data 24.01.2020.

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă,
Pri­mă­ria Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 20.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele