Depistaţi de jandarmi comercializând peşte în târguri, fără îndeplinirea condiţiilor legale

1
343

O can­ti­ta­te de pes­te 750 kg de peş­te comer­ci­a­li­zat  ile­gal a fost scoa­să din cir­cu­la­ţie de către jan­dar­mii con­stă­nţeni în acest wee­kend, în urma exe­cu­tă­rii unor acţiuni punc­tu­a­le pe linia pre­ve­ni­rii şi com­ba­te­rii fap­te­lor de come­rţ, cu neres­pec­ta­rea cadru­lui legal.

În peri­oa­da 11–12 ianu­a­rie a.c., echi­pa­je­le de jan­dar­me­rie din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Jan­darmi Judeţean Con­stanţa au depis­tat cinci per­soa­ne care comer­ci­a­li­zau peş­te, fără a avea docu­men­te lega­le, în târ­gu­ri­le din Coba­din şi Gene­ral Scă­ri­şo­rea­nu.

Deo­a­re­ce fap­te­le sunt pre­vă­zu­te şi san­cţio­na­te de  O.U.G. nr. 23 /2008 pri­vind pes­cu­i­tul şi acva­cul­tu­ra, (deţi­ne­rea, trans­por­tul sau comer­ci­a­li­za­rea fără docu­men­te lega­le a peş­te­lui, icre­lor ori pro­du­se­lor din peş­te obţi­nu­te din pes­cu­it),  jan­dar­mii au întoc­mit pro­ce­se­le ver­ba­le de sesi­za­re ce vor fi îna­in­ta­te struc­tu­ri­lor de poli­ţie,  în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor, iar peş­te­le a fost pre­dat unor soci­e­tă­ţi comer­ci­a­le spe­cia­li­za­te.

Reco­man­dăm cetă­ţe­ni­lor să nu achi­zi­ţio­ne­ze peş­te, icre ori pro­du­se din peş­te ce nu înde­pli­nesc con­di­ţi­i­le lega­le de comer­ci­a­li­za­re şi să sesi­ze­ze auto­ri­tă­ţi­le atunci când obser­vă ast­fel de fap­te.


Man­ga­lia News, 13.01.2020. (IJJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Gata, nu mai sunt ile­ga­li­tati in Roma­nia ! Am stat 5 minu­te cu masi­na in stra­da, cat sa pla­tesc tele­fo­nul si am pri­mit amen­da, la gai­na­rii se pri­cep, nu degea­ba ii pla­tim !!!

Leave a Reply