Denis Tudor, românul premiat de Elon Musk: Drumul de la bagajele cărate într-un hotel, până la aprecierea americanilor/ Ce este ”hyperloop” și când putem călători cu el [VIDEO]

0
910

Până în ulti­mul an de liceu, a fost un elev medi­o­cru. Într‑o vară, a lucrat la un hotel pe lito­ral, unde căra baga­je. Până într‑o zi, când a spus: ”Gata, nu e de mine, de azi nu mai mun­cesc aici! Și m‑am apu­cat de învă­țat 12 ore pe zi”. Așa înce­pe poves­tea lui Denis Tudor, un român care acum este doc­to­rand la Laus­sa­ne, în Elve­ția. Este unul din­tre oame­nii care con­stru­iesc hyper­lo­op, un ”tren al vii­to­ru­lui”, o cap­su­lă care cir­cu­lă cu vite­za sune­tu­lui, pe o infras­truc­tu­ră mai efi­cien­tă decât în pre­zent. Pen­tru ide­i­le sale, a fost pre­mi­at de cele­brul Elon Musk, pe care îl con­si­de­ră un ”tip cool, dar des­tul de rezer­vat”. La con­cur­su­ri­le din țară, Denis nu a câști­gat mai mult de locul trei, dar recu­noaș­te­rea a venit, mai târ­ziu, în Sta­te­le Uni­te. În Româ­nia, a ter­mi­nat facul­ta­tea ca șef de pro­mo­ție. Recent, s‑a cali­fi­cat cu pro­iec­tul sau, Swiss­pod, în TOP 6 start-upuri din lume. Nu este foar­te con­vins să se întoar­că în țară, deși îi lip­sesc pri­e­te­nii și fami­lia.

Mun­ceam la un hotel, căram baga­je și într‑o zi am zis: Gata!

Denis Tudor: ”O schim­ba­re cu ade­vă­rat se va face atunci când vom reu­și să ne schim­băm men­ta­li­ta­tea. Am făcut un liceu bilingv, româ­no-engle­ză de mate-fizi­că, eram un elev medi­o­cru. În vara dina­in­tea cla­sei a XII‑a, a tre­bu­it să mun­cesc și m‑am anga­jat într-un hotel, am cărat baga­je și într‑o zi mi-am dat sea­ma că nu era de mine. Într‑o zi mi-am zis: ”De azi nu mai mun­cesc!”, și m‑am apu­cat de învă­țat. M‑am dus la olim­pi­a­dă, învă­țam 12 ore pe zi, am dat la Facul­ta­tea de Elec­tro­ni­că în Bucu­rești, am ter­mi­nat pri­mul an cu zece. În al doi­lea an, eram deja în Sta­te­le Uni­te, unde am căș­ti­gat pri­ma com­pe­ti­ție. Am par­ti­ci­pat și la con­cur­su­ri­le din Româ­nia, dar nu am reu­șit nici­o­da­tă să iau mai mult de locul trei și am sim­țit, cum­va, că ceva nu este în regu­lă cu mine. Dar am câști­gat în Sta­te și asta mi‑a fost de ajuns. În iunie 2017, am ter­mi­nat facul­ta­tea, ca șef de pro­mo­ție la Micro­e­lec­tro­ni­că și Nano­teh­no­lo­gii, după care am ple­cat în SUA și apoi m‑am reîn­tors în Elve­ția. Aici sunt la doc­to­rat, la Laus­sa­ne, am dat și de un pro­fe­sor cu care mă înțe­leg foar­te bine și asta con­tea­ză cel mai mult.

O să vă dau acum un exem­plu, care ara­tă de ce am ales Elve­ția: pri­ma com­pe­ti­ție ne‑a cos­tat jumă­ta­te de mil­li­on de franci elve­țieni, a doua com­pe­ti­ție încă jumă­ta­te de mili­on de franci elve­țieni și acum, în decur­sul aces­tui an, vom crea o infras­truc­tu­ră pen­tru a face un expe­ri­ment între Gene­va și Zuri­ch, care va mai cos­ta o jumă­ta­te de mili­on. Prac­tic, în ulti­mii doi, guver­nul elve­țian a inves­tit mai mult de un mili­on și jumă­ta­te de franci pe aces­te trei idei pe care le-am avut.

Citiți nepă­rat con­ti­nu­a­rea AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele