De Ziua Culturii Naționale, două filme românești: ”Maria, Regina României” și “Călătoria fantastică a Maronei”, la Casa de Cultură din Mangalia, Miercuri, 15 ianuarie

0
237

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: 📣 De Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, vă ofe­rim o sea­ră de film româ­nesc!

Mier­curi, 15 ianu­a­rie, ora 16:30, cel mai nou film sem­nat de Anca Damian, “Călă­to­ria fan­tas­ti­că a Maro­nei”, care ne dez­vă­lu­ie un basm modern des­pre dra­gos­te necon­di­țio­na­tă și sacri­fi­ciu. Micu­ța cățe­lu­șă Maro­na, cu nasul în for­mă de ini­mă, năs­cu­tă în urma unei povești de iubi­re din­tre un dog argen­ti­nian și o meti­să atra­gă­toa­re, lasă urme pro­fun­de în vie­ți­le stă­pâ­ni­lor care, rând pe rând, o pri­mesc în fami­li­i­le lor. Pre­țul bile­tu­lui va fi de 8 lei, iar copi­ii sub 4 ani au gra­tu­i­ta­te, dacă sunt înso­țiți de un adult plăti­tor.

Tot pe 15 ianu­a­rie, înce­pând cu ora 19:00, peli­cu­la “Maria, Regi­na Româ­ni­ei” vă așteap­tă la Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia. Dacă n‑ați apu­cat să vizio­nați fil­mul, azi este oca­zia dum­ne­a­voas­tră.

Maria, Regi­na Româ­ni­ei”, cea mai aștep­ta­tă peli­cu­lă a toam­nei, a umplut săli­le de cine­ma din întrea­ga țară, în pri­me­le săp­tămâni de pro­iec­ții. Entu­zi­as­mul publi­cu­lui, pro­iec­ții sold-out, sesiuni de Q&A cu echi­pa, mii­le de mesa­je ale spec­ta­to­ri­lor, toa­te des­criu ima­gi­nea unor seri minu­na­te, care au scris cu far­mec și entu­zi­asm, recen­zia unui film deo­se­bit. Pre­țul bile­tu­lui va fi de 15 lei.

Infor­ma­ții și rezer­vări, la tel: 0751.268.332.


Man­ga­lia News, 09.01.2020. Repu­bli­cat: 12.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele