De la IPJ Constanța: Mandate puse în aplicare de polițiștii constănțeni | Infracțiuni la regimul rutier | Ordin de protecție provizoriu | Activități preventive

0
110

Man­da­te puse în apli­ca­re de poli­țiș­tii con­stăn­țeni

La data de 10 ianu­a­rie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le al I.P.J. Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 38 de ani, din ora­șul Năvo­dari, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 1 an, 6 luni și 20 de zile de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­ni­lor de con­du­ce­rea unui vehi­cul fără per­mis de con­du­ce­re și pără­si­rea locu­lui acci­den­tu­lui fără încu­vi­in­ța­rea poli­ți­ei.

La data de 11 ianu­a­rie a.c., poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 1 Rura­lă Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 41 de ani, din loca­li­ta­tea Cum­pă­na, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 3 ani și 4 luni de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de furt cali­fi­cat.

La data de 11 ianu­a­rie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le al I.P.J. Con­stan­ța au depis­tat, pe raza loca­li­tă­ții Pala­zu Mare, un băr­bat, de 61 de ani, din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 4 ani de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de eva­ziu­ne fis­ca­lă.

La data de 11 ianu­a­rie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le al I.P.J. Con­stan­ța au depis­tat, pe raza ora­șu­lui Miha­il Kogăl­ni­cea­nu, o feme­ie, de 48 de ani, din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, pe nume­le căre­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de exe­cu­ta­re a pedep­sei de 6 ani de închi­soa­re pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii de eva­ziu­ne fis­ca­lă.

Acțiu­ne a poli­țiș­ti­lor din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia

La data de 10 ianu­a­rie a.c., în inter­va­lul orar 17.00 – 19.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii fap­te­lor anti­so­ci­a­le pe raza muni­ci­pi­u­lui.

În acest con­text, au fost legi­ti­ma­te 52 de per­soa­ne și con­tro­la­te apro­xi­ma­tiv 38 de auto­ve­hi­cu­le, fiind apli­ca­te 13 sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, din­tre care 8 la O.U.G. 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce și 5 la Legea 61/1991 pen­tru sanc­țio­na­rea fap­te­lor de încăl­ca­re a unor nor­me de con­vie­țu­i­re soci­a­lă, a ordi­nii și liniș­tii publi­ce, în cuan­tum de 4.350 de lei.

În cadrul acțiu­nii au luat par­te și jan­darmi din cadrul I.J.J. Con­stan­ța și lucră­tori ai Poli­ți­ei Loca­le.

Acțiu­ne a poli­țiș­ti­lor din cadrul Ser­vi­ci­u­lui de Ordi­ne Publi­că

La data de 11/12 ianu­a­rie a.c., în inter­va­lul orar 22.00 — 06.00, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui de Ordi­ne Publi­că, împre­u­nă cu poli­țiști ai sec­ți­i­lor de poli­ție rura­lă, au des­fă­șu­rat o acțiu­ne pe linia pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii fap­te­lor cu vio­len­ță și res­pec­tă­rii nor­me­lor ruti­e­re, în jude­țul Con­stan­ța.

În urma con­troa­le­lor, poli­țiș­tii au con­sta­tat 6 infrac­țiuni la regi­mul ruti­er, fiind reți­nu­te 4 per­mi­se de con­du­ce­re și retra­se 2 cer­ti­fi­ca­te de înma­tri­cu­la­re.

Au fost legi­ti­ma­te pes­te 500 de per­soa­ne și con­tro­la­te apro­xi­ma­tiv 340 de auto­ve­hi­cu­le. Tot­o­da­tă, poli­țiș­tii au veri­fi­cat 32 de soci­e­tăți comer­ci­a­le și au apli­cat 34 de sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le, din­tre care 29 la O.U.G. 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce și 4 la Legea 61/1991 pen­tru sanc­țio­na­rea fap­te­lor de încăl­ca­re a unor nor­me de con­vie­țu­i­re soci­a­lă, a ordi­nii și liniș­tii publi­ce.

Valoa­rea tota­lă a sanc­țiu­ni­lor apli­ca­te de poli­țiști este de 25.670 de lei.

În cadrul acțiu­nii au luat par­te și jan­dar­mii con­stăn­țeni și lucră­tori ai Poli­ți­ei Loca­le.

Exem­ple:

În jurul orei 23:30, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 1 Rura­lă Con­stan­ța  au depis­tat un băr­bat, de 31 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Valu lui Tra­ian, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test, a rezul­tat o valoa­re de 1,08 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

În jurul orei 01:00, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 5 Rura­lă Coge­a­lac au depis­tat un băr­bat, de 28 de ani, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Cor­bu, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test, a rezul­tat o valoa­re de 0,41 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

Con­du­că­to­rii auto au fost con­duși la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de mos­tre bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În jurul orei 01.15, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ţie Lumi­na, împre­u­nă cu lucră­tori ai Poli­ţi­ei Loca­le, Con­stan­ța  au depis­tat un băr­bat, de 23 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Lumi­na, având sus­pen­dat drep­tul de a con­du­ce vehi­cu­le pen­tru peri­oa­da în curs.

Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 10 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 11.30, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 2 au depis­tat un băr­bat, de 34 de ani, în timp ce a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Semă­nă­to­ru­lui din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 10 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 22.30, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 3 Rura­lă Man­ga­lia au depis­tat un băr­bat, de 37 de ani, în timp ce a con­dus un auto­tu­rism, pe DJ 391 B, în apro­pi­e­rea inter­sec­ți­ei cu DN 39, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 11 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 00:30, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 36 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe DN 39, pe raza loca­li­tă­ții Cos­ti­nești, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test, a rezul­tat o valoa­re de 0,77 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul în cau­ză a fost impli­cat într-un eve­ni­ment ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le.

La data de 11 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 06:50, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari au depis­tat un băr­bat, de 43 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe bule­var­dul Năvo­dari din ora­șul Năvo­dari, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test, a rezul­tat o valoa­re de 0,90 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Băr­ba­tul în cau­ză a fost impli­cat într-un acci­dent ruti­er, în urma căru­ia a rezul­tat vătă­ma­rea cor­po­ra­lă ușoa­ră a aces­tu­ia.

La data de 11 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 16:20, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 au depis­tat un băr­bat, de 29 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe bule­var­dul I. C. Bră­ti­a­nu din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

La data de 11 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 22:00, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 26 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe DN 22, având sus­pen­dat drep­tul de a con­du­ce vehi­cu­le pen­tru peri­oa­da în curs.

La data de 11 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 21:15, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei sta­țiu­nii Cos­ti­nești au depis­tat un băr­bat, de 32 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Tine­re­tu­lui din sta­țiu­ne, având apli­ca­te plă­cuțe cu nume­re pro­vi­zo­rii de cir­cu­la­ție expi­ra­te.

La data de 11 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 23:00, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Valu lui Tra­ian au depis­tat un băr­bat, de 31 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Valu lui Tra­ian, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce și fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test, a rezul­tat o valoa­re de 1,08 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 11 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 23:15, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 9 Rura­lă Toprai­sar au depis­tat un băr­bat, de 43 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe raza loca­li­tă­ții Toprai­sar, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test, a rezul­tat o valoa­re de 0,94 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.


Ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu, emis de poli­țiș­tii Sec­ți­ei 4

La data de 13 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 14.00, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 au fost sesi­zați de o feme­ie, de 44 de ani, din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, des­pre fap­tul că soțul său, de 34 de ani, pe fon­dul con­su­mu­lui de alco­ol, ar fi agresat‑o fizic.

Poli­țiș­tii au emis un ordin de pro­tec­ție pro­vi­zo­riu, con­form pre­ve­de­ri­lor în vigoa­re, și au întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de vio­len­ță în fami­lie.

Dosar penal întoc­mit de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 13 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 17.50, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 4 Rura­lă Med­gi­dia au depis­tat un băr­bat, de 38 de ani, care con­du­cea un auto­tu­rism, pe raza loca­li­tă­ții Cuza Vodă, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,50 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

În cau­ză a fost întoc­mit un dosar de cer­ce­ta­re pena­lă.

Poli­țiș­tii con­ti­nuă seria acti­vi­tă­ți­lor pre­ven­ti­ve

Poli­țiș­tii Biro­u­lui de Ana­li­ză și Pre­ve­ni­re a Cri­mi­na­li­tă­ții, împre­u­nă cu poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 5 Poli­ție Con­stan­ța, au des­fă­șu­rat acti­vi­tăți infor­ma­tiv — pre­ven­ti­ve pe linia pre­ve­ni­rii fur­tu­ri­lor din locu­in­țe, a fur­tu­ri­lor auto și a infrac­țiu­ni­lor de tâlhă­rie în cadrul Cam­pa­niei „Hoții îți inva­dea­ză inti­mi­ta­tea”.

Acțiu­ni­le au fost rea­li­za­te în zone­le de pe raza de com­pe­ten­ță a Sec­ți­ei 5 unde, sub mot­to-ul cam­pa­niei „Ce lasă în urma lor este mai dure­ros decât fur­tul în sine”, poli­țiș­tii au pur­tat dis­cu­ții cu per­soa­ne­le care pot deve­ni vic­ti­me ale infrac­țiu­ni­lor. Ast­fel, cetă­țe­ni­lor li s‑au pre­zen­tat aspec­te refe­ri­toa­re la com­por­ta­men­te pre­ven­ti­ve și li s‑au ofe­rit sfa­turi uti­le în dimi­nu­a­rea ris­cu­lui de vic­ti­mi­za­re.

Tot­o­da­tă gru­pul țin­tă a fost infor­mat cu pri­vi­re la măsu­ri­le de pre­ve­ni­re în sco­pul pro­te­jă­rii bunu­ri­lor per­so­na­le și a inte­gri­tă­ții fizi­ce și psi­hi­ce.

Dis­cu­ți­i­le au fost com­ple­ta­te cu pre­zen­ta­rea unui fil­mu­leț 3D (furt din locu­in­ță), Vir­tu­al Rea­li­ty, cu aju­to­rul oche­la­ri­lor spe­ciali ofe­riți de par­te­ne­rii cam­pa­niei, „SC FERONERIA SA”. Acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te fac par­te din Pro­gra­mul națio­nal și local de pre­ve­ni­re a infrac­țiu­ni­lor comi­se con­tra patri­mo­ni­u­lui și Cam­pa­nia „Hoții îți inva­dea­ză inti­mi­ta­tea”.


La data de 17 ianu­a­rie a.c., poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le al I.P.J. Con­stan­ța au pre­lu­at și escor­tat, de la Aero­por­tul Inter­națio­nal Henri Coan­dă — Oto­peni, un băr­bat, de 35 de ani, din loca­li­ta­tea Mihai Vitea­zu, jude­țul Con­stan­ța, pe nume­le căru­ia Jude­că­to­ria Con­stan­ța a emis un man­dat de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pe o peri­oa­dă de 30 de zile pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­ni­lor de neres­pec­ta­rea regi­mu­lui arme­lor și muni­ți­i­lor, uz de armă fără drept și tul­bu­ra­rea ordi­nii și liniș­tii publi­ce.

Băr­ba­tul a fost intro­dus în Cen­trul de Reţi­ne­re şi Ares­ta­re Pre­ven­ti­vă al I.P.J. Con­stan­ța.

Dosa­re pena­le întoc­mi­te de poli­țiș­tii ruti­eri

La data de 17 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 18.50, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, de 35 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Ște­fan cel Mare din loca­li­ta­tea Efo­rie Sud, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test, a rezul­tat o valoa­re de 0,48 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 18 ianu­a­rie a.c., în jurul orei 02.50, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au iden­ti­fi­cat o feme­ie, de 36 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Baba Novac din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test, a rezul­tat o valoa­re de 0,77 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. Feme­ia a fost impli­ca­tă într-un acci­dent ruti­er sol­dat cu pagu­be mate­ri­a­le.


Man­ga­lia News, 20.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele