Dacă vei călători pe malurile acestor râuri din România poți găsi aur aluvionar, pur, de 24 de karate. Mulți s‑au îmbogățit de pe urma acestei indeletniciri

0
1006

Țara noas­tră este una din­tre cele mai boga­te din lume, atunci când vine vor­ba de meta­le pre­ți­oa­se, dar puțini sunt ace­ia care mai știu locu­ri­le unde se află aces­tea. Aurul, una din­tre cele mai valo­roa­se resur­se natu­ra­le, cur­ge, la pro­priu, în râuri. Boga­ta reţea hidro­gra­fică a Româ­ni­ei ascun­de o comoa­ră pe care doar câţi­va cunos­că­tori mai ştiu astăzi să o scoa­tă la lumi­nă. Chiar dacă este greu de cre­zut, în seco­lul XXI exis­tă români care se pot îmbo­gă­ți, la fel ca vechii cău­tă­tori de aur.

Râu­ri­le noas­tre aur poar­tă: de‑a lun­gul isto­ri­ei, din ape­le Româ­ni­ei s‑au extras sute de kilo­gra­me de metal preţi­os. Astăzi, cel mai pur aur alu­vio­nar din Euro­pa nu mai este exploa­tat, iar valo­roa­sa artă a mănu­i­rii şai­tro­cu­lui a deve­nit un meş­teşug pe cale de dis­pa­ri­ţie.

Pe har­ta sub­stanţe­lor mine­ra­le publi­ca­tă de insti­tu­tul Geo­lo­gic, sunt pre­zen­ta­te prin­ci­pa­le­le are­a­le unde sunt depo­zi­te alu­vio­na­re de aur: râul Pia­nu, aflu­ent al Mureşu­lui, situ­at la nor­dul Munţi­lor Sebeş, zona Cibin-Olt, pe rama nor­di­că a Car­pa­ţi­lor Meri­dio­nali, zona Râu­reni (pe Olt), albia Argeşu­lui în sudul Car­pa­ţi­lor Meri­dio­nali, Valea Ari­eşu­lui, din Munţii Apu­seni şi râu­ri­le Bozo­vici şi Nera, din Munţii Bana­tu­lui.

Cine vrea să cau­te aur în râuri are nevo­ie de o auto­ri­za­ţie pen­tru exploa­ta­re din par­tea sta­tu­lui român, însă mulţi cău­tă­tori inde­pen­denţi exploa­tea­ză fără aceas­tă auto­ri­za­ţie. În cele mai mul­te cazuri cău­tă­to­rii folo­sesc meto­dă pri­mi­ti­vă de exploa­ta­re, adi­că cer­ne­rea alu­viu­ni­lor printr‑o sită dea­să. Legen­de­le susţin că pe vre­mea stră­moşi­lor noş­tri era de ajuns doar să pui o bla­nă de oaie în apa şi aurul rămâ­nea prins în ea.

Rîul Vâl­san este unul din­tre aflu­enţii prin­ci­pali ai Argeşu­lui. După numai cinci minu­te de cău­tări, cu o lopa­tă şi un vas numit şai­troc, geo­lo­gul Cos­tel Ungu­rea­nu a des­co­pe­rit aur în nisi­pu­ri­le din albia apei. Aces­ta este aur alu­vio­nar, pur, de 24 de kara­te. Meta­lul preţi­os a fost adus de ape din zăcă­min­te­le auri­fe­re din Car­pa­ţi şi s‑a depus în alu­viuni, adi­că în nisi­pul şi pie­tri­şul din albia râu­lui. Spre deo­se­bi­re de aurul din munţi, cel alu­vio­nar poa­te fi extras mai uşor, fără cia­nuri şi fără teh­no­lo­gii scum­pe, dar se găseş­te în can­ti­tă­ţi mai mici.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.

Citiți și: Zone­le în care se poa­te exploa­ta aur alu­vio­nar în Româ­nia. Care sunt râu­ri­le cele mai boga­te în preţi­o­sul metal gal­ben


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply