Cuvinte ilustrate — Povești românești pe bandă desenată, un eveniment dedicat Zilei Culturii Naționale, 15 ianuarie

0
486

Expo­zi­ție de benzi dese­na­te și con­fe­rin­ță cu ilus­tra­tori, cărți de povești din toa­te tim­pu­ri­le, jocuri și jucă­rii româ­nești, ate­li­e­re cre­a­ti­ve de ilus­tra­ție și sto­ry­te­l­ling, club de lec­tu­ră pen­tru părinți.

”Cuvin­te ilus­tra­te — Povești româ­nești pe ban­dă dese­na­tă”, este un pro­iect pro­pus de Aso­ci­a­ția ESCU, care va avea loc în data de 15 ianu­a­rie, între ore­le 11–21, la ARCUB (Hanul Gabro­ve­ni), pen­tru cele­bra­rea Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le, prin care publi­cul are șan­sa să des­co­pe­re în pre­mie­ră scri­i­tori români și poveș­ti­le aces­to­ra în cadrul unei expo­zi­ții de benzi dese­na­te, cu lucrări rea­li­za­te de câți­va din­tre cei mai pro­li­fici ilus­tra­tori și gra­fi­cieni și întâl­ni­rea cu aceștia, dar și prin ate­li­e­re cre­a­ti­ve de desen și lec­tu­ră și o mini-expo­zi­ție de jocuri, jucă­rii și obiec­te de memo­ra­bi­lia inspi­ra­te de povești și bas­me autoh­to­ne.

Expo­zi­ția de față reu­neș­te sub ace­la­si aco­pe­riș, povești româ­nești în benzi dese­na­te, autori de BD din toa­te gene­ra­ți­i­le: și cei dina­in­te de ’89, dar și cei din noul val. Vom des­co­peri lucrări ale lui Puiu Manu, Valen­tin Tăna­se, Șer­ban Andre­es­cu, San­du Flo­rea, Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, Sorin Anghel, Livia Ruzs, Vali Ivan, Ale­xan­dra Măn­do­iu, Mir­cea Ara­pu, Maria Sur­du­can, Ale­xan­dru Ciub­o­ta­riu, Octav Ungu­rea­nu, Xenia Pam­fil și Adri­an Grăj­dea­nu. Plan­șe­le expu­se pro­vin din revis­te­le Comics Didac­tic, expo­zi­ți­i­le Maeș­tri ai Ben­zii Dese­na­te Româ­nești și din colec­ții pri­va­te.

Super ero­ii din comics-uri­le ame­ri­ca­ne, per­so­na­je­le din ban­dă dese­na­tă fran­co – bel­gi­a­nă, dar și cele din man­ga – ban­da dese­na­tă japo­ne­ză își pot găsi cu ușu­rin­ță cores­pon­denți în lite­ra­tu­ra româ­nă pen­tru copii, tex­te pli­ne de aven­turi și eroi de poves­te!

Aceas­tă ini­țiați­vă care are ca scop re-atra­ge­rea ele­vi­lor către lite­ra­tu­ra româ­nă. În ace­lași timp, pro­iec­tul urmă­reș­te cre­ş­te­rea gra­du­lui de acces la cul­tu­ră prin pro­mo­va­rea tex­te­lor lite­ra­re, luând în cal­cul o per­spec­ti­vă mai necon­ven­țio­na­lă, dar atră­gă­toa­re, res­pec­tiv ban­da dese­na­tă, care ar tre­bui să fie pri­vi­tă în spe­cial ca un act de cul­tu­ră pen­tru copii. De unde și de ce acest demers? Îna­in­te de anul 1989, poveș­ti­le româ­nești erau pre­zen­te în publi­ca­ții pen­tru copii, pre­cum Cute­ză­to­rii, Șoi­mii Patri­ei, Lumi­ni­ța, Alma­na­hul Copi­i­lor, unde tex­te­le scri­i­to­ri­lor români erau trans­fo­ma­te în benzi dese­na­te. După anul 1990, ban­da dese­na­tă cu subiec­te din lite­ra­tu­ra româ­nă a înce­put să fie mai puțin pre­zen­tă în publi­ca­ți­i­le pen­tru copii, locul fiind luat de lite­ra­tu­ra uni­ver­sa­lă. Ca răs­puns al aces­tui feno­men, au apă­rut în ulti­mii zece ani pro­iec­te de ban­dă dese­na­tă pre­cum revis­te­le Comics Didac­tic, albu­me­le cu Amin­tiri din Copi­lă­rie, roma­ne gra­fi­ce inspi­ra­te din bas­me­le româ­nești, dar și alte publi­ca­ții.

Ban­da dese­na­tă este o artă nara­ti­vă, gra­fi­că, sec­ven­ți­a­lă, dar mai ales una din­tre cele mai la îndemâ­nă acti­vi­tăți meni­te să sti­mu­le­ze ima­gi­na­ția publi­cu­lui tânăr, să îl apro­pie de lec­tu­ră și să îl aju­te să ajun­gă la o înțe­le­ge­re mai apro­fun­da­tă a tex­tu­lui. Ne-am pro­pus să le ară­tăm celor mici, dar și adul­ți­lor deo­po­tri­vă, că fie­ca­re car­te este o aven­tu­ră care meri­tă tră­i­tă și alt­fel, din­co­lo de cuvin­te, iar com­po­nen­te­le inte­rac­ti­ve ale pro­iec­tu­lui pro­pus, pre­cum expo­zi­ția, ate­li­e­re­le și con­fe­rin­ța cu tema­ti­ca ben­zii dese­na­te și a lite­ra­tu­rii româ­nești, nu pot fi decât un înce­put pen­tru toa­tă lumea de a explo­ra și alte moda­li­tăți de a fi cre­a­tiv.” — Andre­ea Dăne­scu (Pre­șe­din­te Aso­ci­a­ția ESCU, ini­ția­tor al pro­iec­tu­lui).

Pro­gra­mul eve­ni­men­tu­lui:

1. Expo­zi­ția de benzi dese­na­te a 15 artiști renu­miți din Româ­nia, cărți de povești din toa­te tim­pu­ri­le, jocuri și jucă­rii româ­nești, care au ca tema­ti­că povești, jocuri și autori ai lite­ra­tu­rii româ­ne. Expo­zi­ția va fi înso­ți­tă și de vizio­na­rea unor povești pe dia­po­zi­ti­ve. Prin­tre poveș­ti­le expu­se se vor numă­ra: Toa­te pân­ze­le sus, Făt-Fru­mos din lacri­mă, Craii de Cur­te Veche, Enig­ma Oti­li­ei, La Țigănci, O scri­soa­re pier­du­tă, Dl. Goe, Mir­cea cel Mare și Solii, Toma Ali­moș, Cele două­spre­ze­ce prin­țe­se dan­sa­toa­re, Lucea­fă­rul, Gre­u­cea­nu, Coco­șe­lul neas­cul­tă­tor, Noap­te de decem­brie, Hagi Tudo­se, Bubi­co, Țugu­lea, Neghi­ni­ţă, Harap-Alb, Poves­tea por­cu­lui, Sarea în buca­te, Oca­ua lui Cuza, Scri­soa­rea a III‑a, Vizi­tă, Ispră­vi­le lui Păca­lă, Sobies­ki și Româ­nii etc.

2. Ate­li­e­re cre­a­ti­ve de desen, ilus­tra­ție, lec­tu­ră inte­rac­ti­vă și sto­ry­te­l­ling dedi­ca­te copi­i­lor — “COMICS DIDACTIC

Vă aștep­tăm ală­tu­ri de auto­rul de benzi dese­na­te Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, să des­co­pe­riți uni­ver­sul ben­zi­lor dese­na­te! Copi­ii își vor face noi pri­e­te­ni în timp ce, prin joa­că și desen, își vor dezvol­ta ima­gi­na­ția și vor deve­ni cre­a­to­rii pro­pri­i­lor revis­te de benzi dese­na­te. Prin inter­me­di­ul ate­li­e­ru­lui, copi­ii vor învă­ța să rea­li­ze­ze o scur­tă ban­dă dese­na­tă cu câte două sau mai mul­te cadre, cu unul sau mai mul­te per­so­na­je, res­pec­tând un fir epic și dând naș­te­re unei povești cu epi­soa­de scur­te.

Rea­li­za­te de: Mihai Ionuț  Grăj­dea­nu – ate­li­e­re de ilus­tra­ție și desen – ore­le 13–15 / Ale­xan­dra Timofte – lec­tu­ră inte­rac­ti­vă – ore­le 19–20.

3. Clu­bul de lec­tu­ră al părin­ți­lor – ate­li­er prac­tic dedi­cat părin­ți­lor prin care aceștia pot explo­ra moda­li­tă­ți­le prin care pot aju­ta la for­ma­rea obi­ce­iu­lui de a citi în fami­lia lor. Care sunt efec­te­le rea­le ale citi­tu­lui în fami­lie sau, mai bine zis, ce înseam­nă con­cep­tul de paren­ting pen­tru lec­tu­ră? Spe­cia­liști în paren­ting și psi­ho­lo­gie vor pro­pu­ne celor pre­zenți teh­nici și stra­te­gii de pro­mo­va­re a lec­tu­rii de plă­ce­re în rân­dul celor mici.

Rea­li­zat de: Nora Neghi­nă – ore­le 16–17

4. Con­fe­rin­ța ”Ce mai citim astăzi? Cum sună vii­to­rul poveș­ti­lor și al dome­ni­u­lui ben­zi­lor dese­na­te și căr­ți­lor pen­tru copii din Româ­nia?”, ARCUB (Sala Cafe­nea), ora 18.00 ‑19.00

Prin­tre teme­le abor­da­te se vor numă­ra:
— O tre­ce­re scur­tă în revis­ta a micii isto­rii de ban­dă dese­na­tă româ­neas­că și a per­so­na­li­tă­ți­lor mar­can­te din dome­niu

- Ce înseam­nă un bun ilus­tra­tor, după ce cri­te­rii se sta­bi­leș­te valoa­rea unei ilus­tra­ții, cât de pre­țu­iți sunt ilus­tra­to­rii în Româ­nia, cui îi va apar­ți­ne vii­to­rul aces­tui dome­niu?

- Cum tre­bu­ie să fie făcu­tă ilus­tra­ția de car­te sau ban­dă dese­na­tă? Exis­tă reguli? Exis­tă limi­tări?

- Cum ara­tă pia­ța de car­te româ­neas­că pen­tru copii?

Invi­tați:

- Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, autor pro­li­fic de ban­dă dese­na­tă și roma­ne gra­fi­ce, a ini­ti­at mul­ti­ple pro­iec­te edi­to­ri­a­le, pre­cum „Legen­de­le Daci­lor”, “Comics Didac­tic” și BD HISTORIA Benzi Dese­na­te Isto­ri­ce;

- Puiu Manu, gra­fi­cian, rea­li­za­tor de benzi dese­na­te, unul din­tre cei mai lon­ge­vivi, pro­li­fici și talen­tați cre­a­tori de benzi dese­na­te isto­ri­ce, de aven­turi și scien­ce-fic­tion din Româ­nia;

- Șer­ban Andre­es­cu, cunos­cut ilus­tra­tor de cărţi pen­tru copii, un maes­tru al ben­zi­lor dese­na­te. A cola­bo­rat cu nume­roa­se edi­turi şi revis­te din Româ­nia;

Valen­tin Tăna­se, pic­tor, sculp­tor, ilus­tra­tor şi autor de benzi dese­na­te, a rea­li­zat o serie de ilus­tra­ții de car­te (ex. „Poves­tiri Isto­ri­ce”) și nenu­mă­ra­te pagini de ban­dă dese­na­tă (de exem­plu în revis­te­le Cute­ză­to­rii, Uni­ver­sul Copi­i­lor);

- Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu – mode­ra­tor — jur­na­list Radio Româ­nia Cul­tu­ral și orga­ni­za­tor al Salo­nu­lui de Ban­dă Dese­na­tă din Bucu­rești.

5. Vizio­na­re de dia­po­zi­ti­ve și dia­fil­me cu povești pen­tru cei mici, ore­le 20.00–21.00.

• Mai mul­te infor­ma­ții inte­re­san­te des­pre pro­gra­mul com­plet al eve­ni­men­tu­lui se regă­sesc pe web­si­te-ul ofi­ci­al https://muzeulpublicitatii.ro/ și pe pagi­na de event, pe Face­bo­ok — https://www.facebook.com/events/2745949885499330/.

Ini­ția­tor și orga­ni­za­tor: Aso­ci­a­ția ESCU.
Un pro­iect cul­tu­ral spri­ji­nit finan­ci­ar de Minis­te­rul Cul­tu­rii.
Sus­ți­nut de Pri­mă­ria Capi­ta­lei, prin ARCUB.
Par­te­neri: Comics Didac­tic și Aso­ci­a­ția Muze­ul Jucă­ri­i­lor.

Des­pre Aso­ci­a­ția ESCU — www.asociatiaescu.ro

Aso­ci­a­ţia ESCU înseam­nă Edu­ca­ţie, Soci­e­ta­te, Cul­tu­ră, Uma­ni­ta­te. Sun­tem o orga­ni­za­ţie non­gu­ver­na­men­ta­lă tână­ră, inde­pen­den­tă, apo­li­ti­că, non-pro­fit, înfi­in­ța­tă în anul 2005, cu obiec­ti­vul prin­ci­pal de a îmbu­nă­tă­ţi nive­lul cul­tu­ral şi edu­ca­ţio­nal al publi­cu­lui din ţară. Prin­ci­pa­la noas­tră dire­cţie de acti­vi­ta­te este dezvol­ta­rea ofer­tei cul­tu­ra­le din spa­ţi­ul public româ­nesc prin pro­iec­te ino­va­toa­re care au ca misiu­ne sus­ți­ne­rea prac­ti­ci­lor cul­tu­ra­le la nivel națio­nal și mul­ti­dis­ci­pli­nar. Aso­ci­a­ția noas­tră ope­rea­ză la inter­sec­ția din­tre cre­a­ti­vi­ta­te, artă și antre­pre­no­ri­at cul­tu­ral, orga­ni­zând eve­ni­men­te, pro­gra­me edu­ca­țio­na­le, cer­ce­ta­re expe­ri­men­ta­lă și suport pen­tru pro­duc­ția pro­iec­te­lor artis­ti­ce, pre­cum și pro­gra­me de men­to­rat în diplo­ma­ție și rela­ții inter­națio­na­le. Pro­iec­te­le noas­tre de refe­rin­ță, axa­te pe dome­nii pre­cum diplo­ma­ția cul­tu­ra­lă și publi­că, rela­ții inter­națio­na­le, publi­ci­ta­te și bran­ding, sunt World Expe­rien­ce Fes­ti­val, NATO You­th Aca­demy, Diplo­ma­tic Bac­ks­ta­ge Pro­gram și Made in RO: muzeu tem­po­rar de publi­ci­ta­te și bran­duri româ­nești, edi­ția a doua a Made in RO:100 ani de bran­ding româ­nesc.


Man­ga­lia News, 12.01.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply