Cum reducem riscul de infecție cu coronavirus. Măsuri speciale în aeroporturi şi spitale

0
257

Auto­ri­tă­ţi­le din Româ­nia sunt în aler­tă din cau­za viru­su­lui din Chi­na. În afa­ra măsu­ri­lor spe­ci­a­le impu­se în aero­por­turi şi spi­ta­le, repre­zen­tanţii ser­vi­ci­u­lui de Ambu­lanţă ofe­ră sfa­turi inclu­siv pe reţe­le­le de soci­a­li­za­re des­pre cum să pre­ve­nim infec­ta­rea cu viru­sul mor­tal. Iar regu­li­le sunt extrem de sim­ple şi la îndemâ­na ori­cui.

O regu­lă sim­plă ne poa­te feri de infec­ția cu viru­sul peri­cu­los din Chi­na: spă­la­tul pe mâini cu apă și săpun sau cu o solu­ție pe bază de alco­ol. Repre­zen­tan­ții Ser­vi­ci­u­lui de Ambu­lanţă ne dau și alte sfa­turi: să evi­tăm con­tac­tul direct cu per­soa­ne­le bol­na­ve de răcea­lă sau gri­pă, să gătim bine car­nea și ouă­le și să evi­tăm con­tac­tul nepro­te­jat cu ani­ma­le­le vii, săl­ba­ti­ce și domes­ti­ce.

În țara noas­tră, nu a fost con­fir­mat încă niciun caz de infec­ta­re cu viru­sul din Chi­na. Prin­tre simp­to­me­le spe­ci­fi­ce pro­vo­ca­te de acest tip de virus sunt febra, tusea, difi­cul­tă­ți­le res­pi­ra­to­rii. În cazu­ri­le gra­ve se poa­te ajun­ge la pne­u­mo­nie, insu­fi­cien­ță res­pi­ra­to­rie și chiar deces.

Insti­tu­tul Matei Balș din Capi­ta­lă este sin­gu­rul din țară care are o sec­ție spe­cia­lă de izo­la­re, pre­gă­ti­tă să pre­ia pacienți infec­tați cu coro­na­vi­rus. Sunt însă și uni­tăți pre­gă­ti­te să inter­vi­nă în Iași, Timi­șoa­ra, Con­stan­ța și Cluj.

Minis­te­rul român de Exter­ne aver­ti­zea­ză cetă­ţe­nii români care se află, tranzi­tea­ză sau intenţio­nea­ză să călă­to­reas­că în regiu­ni­le admi­nis­tra­ti­ve spe­ci­a­le Hong Kong şi Macao, că auto­ri­tă­ţi­le loca­le au acti­vat pla­nu­ri­le de pre­gă­ti­re şi răs­puns pen­tru boli infe­cţi­oa­se. În Hong Kong s‑a acti­vat nive­lul de aler­tă ‘Urgenţă’, nive­lul 3 din 3.

Citiți și: Coro­na­vi­ru­sul din Chi­na | 56 de morți, 2.000 de per­soa­ne con­ta­mi­na­te, ora­șe în caran­ti­nă. Viru­sul a ajuns în Euro­pa, Aus­tra­lia, SUA


Man­ga­lia News, 27.01.2020. (sur­sa: stiri.tvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele