Constanța: Noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, întrevedere cu muftiul Muurat Iusuf

0
250

Noul amba­sa­dor al Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii la Bucu­rești, Adri­an Zuc­ker­man, a fost pre­zent, marți, 7 ianu­a­rie, la Con­stan­ța, pri­lej cu care a avut o între­ve­de­re cu șeful Cul­tu­lui Musul­man din Româ­nia, mufti­ul Muu­rat Iusuf și cu repre­zen­tan­ții Uniu­nii Demo­cra­te Tur­ce din Româ­nia — pre­șe­din­te­le Fed­bi Osman, depu­ta­tul Iuse­in Ibram, secre­ta­rul gene­ral Ervin Ibraim și Șenol Ali, și ai Uniu­nii Demo­cra­te a Tăta­ri­lor Tur­co-Musul­mani din Româ­nia — pre­șe­din­te­le Gelil Eser­ghep și secre­ta­rul gene­ral Din­cer Gea­fer. Aceas­ta a fost pri­ma vizi­tă între­prin­să de noul diplo­mat ame­ri­can în Dobro­gea, cu sco­pul de a cunoaș­te comu­ni­ta­tea musul­ma­nă și lide­rii ei.

În cadrul între­ve­de­rii, amba­sa­do­rul ame­ri­can a apre­ciat sta­tu­tul pe care îl au cele două comu­ni­tăți isto­ri­ce tur­că și tăta­ră din Româ­nia și a dat asi­gu­rări că rela­ți­i­le con­sa­cra­te și con­so­li­da­te în ulti­mii 20 de ani cu popo­rul ame­ri­can, prin Amba­sa­da SUA de la Bucu­rești vor con­ti­nua. De ase­me­nea, diplo­ma­tul ame­ri­can, care are rădă­cini în Româ­nia a rei­te­rat în cadrul dis­cu­ți­i­lor res­pec­tul pro­fund față de comu­ni­ta­tea musul­ma­nă din Româ­nia, la rân­dul ei cu rădă­cini isto­ri­ce pe aces­te melea­guri, mani­fes­tân­du-și inte­re­sul dezvol­tă­rii și deru­lă­rii unor pro­iec­te comu­ne în vii­tor.

Sun­tem cu toții copi­ii lui Dum­ne­zeu, indi­fe­rent de reli­gia noas­tră”, a spus amba­sa­do­rul Adri­an Zuc­ker­man, la întâl­ni­rea cu Șeful Cul­tu­lui Musul­man din Româ­nia, Mufti­ul Muu­rat Iusuf și lide­rii comu­ni­tă­ții tur­ci­lor și tăta­ri­lor musul­mani din Româ­nia. „Res­pec­tul pen­tru liber­ta­tea reli­gi­oa­să, drep­tu­ri­le și dem­ni­ta­tea fie­că­rui indi­vid este foar­te impor­tant, iar vio­len­ța și ura nu au ce cău­ta aici”, a adă­u­gat el.

În vizi­ta sa la Con­stan­ța, amba­sa­do­rul Adri­an Zuc­ker­man a fost înso­țit de adjunc­tul șefu­lui misiu­nii diplo­ma­ti­ce, Abi­ga­il Rupp, o bună pri­e­te­nă a comu­ni­tă­ții musul­ma­ne din Dobro­gea.

Sur­să foto: Mufti­a­tul Cul­tu­lui Musul­man din Româ­nia.


Man­ga­lia News, 07.01.2020. (sur­sa: ZIUA de Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply