Company of the Year 2020. Au început înscrierile la competițiile naționale și internaționale de antreprenoriat pentru tineri

0
306

Com­pany of the Year 2020. Au înce­put înscri­e­ri­le la com­pe­ti­ți­i­le națio­na­le și inter­națio­na­le de antre­pre­no­ri­at pen­tru tineri.

· Juni­or Achi­e­ve­ment încu­ra­jea­ză dezvol­ta­rea com­pe­ten­țe­lor antre­pre­no­ri­a­le ale tine­ri­lor, prin par­ti­ci­pa­rea echi­pe­lor de elevi și stu­denți la com­pe­ti­ții națio­na­le și inter­națio­na­le de antre­pre­no­ri­at sub umbre­la #antre­pre­nor­JU­NI­OR.

· Ală­tu­ri de bur­se pen­tru par­ti­ci­pa­rea la fina­le­le euro­pe­ne ale celor mai mari com­pe­ti­ții de pro­fil, antre­pre­no­rii JUNIORI vor pri­mi suport, men­to­rat și inves­ti­ții pen­tru star­tu­pu­ri­le lor.

Antre­pre­no­ri­a­tul, motor de bunăs­ta­re

Fur­ni­zor de edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă de pes­te 100 de ani, Juni­or Achi­e­ve­ment (JA) încu­ra­jea­ză și spri­ji­nă tine­rii antre­pre­nori să dezvol­te afa­ceri. Prin pro­gra­me edu­ca­țio­na­le deru­la­te în școli și uni­ver­si­tăți, pro­gra­me lear­ning by doing și pro­ject based și com­pe­ti­ții șco­la­re pre­cum Busi­ne­ss Plan Cha­l­len­ge și Com­pa­nia Anu­lui, antre­pre­no­rii JUNIORI elevi și stu­denți pilo­tea­ză lan­sa­rea pe pia­ță a ide­i­lor lor pen­tru pro­du­se și ser­vi­cii.

Antre­pre­no­ri­a­tul repre­zin­tă un motor de creș­te­re a bunăs­tă­rii. Con­form date­lor Euros­tat, după 3 ani, o com­pa­nie din Româ­nia are, în medie, 4 sala­ri­ați – pes­te media euro­pea­nă. Ace­eași sur­să indi­că pes­te 80.000 de com­pa­nii des­chi­se de români într-un an și 67.000 de com­pa­nii închi­se. Sus­te­na­bi­li­ta­tea devi­ne esen­ți­a­lă și poa­te fi obți­nu­tă prin edu­ca­ție.

Bene­fi­ci­i­le par­ti­ci­pan­ți­lor

Pe par­cur­sul com­pe­ti­ți­ei Busi­ne­ss Plan Cha­l­len­ge, tine­rii bene­fi­ci­a­ză de con­sul­tan­ță din par­tea spe­cia­liș­ti­lor volun­tari din medi­ul de busi­ne­ss, au acces la cur­suri blen­ded lear­ning și sus­țin tes­ta­rea euro­pea­nă Entre­pre­ne­u­ri­al Ski­lls Pass. Com­pe­ti­ția le dă posi­bi­li­ta­tea să ajun­gă în fina­la eta­pei națio­na­le, să par­ti­ci­pe la fina­la euro­pea­nă din 2020 (Lisa­bo­na – sec­țiu­nea elevi și Ate­na – sec­țiu­nea stu­denți) și să câști­ge pre­mii și inves­ti­ții de pes­te 50.000 USD.

Eta­pe­le com­pe­ti­ți­ei

Pen­tru înscri­eri este nece­sa­ră for­ma­rea unor echi­pe de cel puțin 3 elevi (16–19 ani), res­pec­tiv de 2 stu­denți (19–30 ani). Aces­te echi­pe, coor­do­na­te de un pro­fe­sor, tre­bu­ie să dezvol­te un plan de afa­ceri și să înre­gis­tre­ze un busi­ne­ss pit­ch, pe care să le înscrie pe pagi­na com­pe­ti­ți­ei Busi­ne­ss Plan Cha­l­len­ge, până la 20 febru­a­rie 2020. Fina­liș­tii com­pe­ti­ți­ei Busi­ne­ss Plan Cha­l­len­ge par­ti­ci­pă la com­pe­ti­ția Com­pany of the Year 2020. Aceștia intră în incu­ba­to­rul de afa­ceri Biz­z­Fac­tory, iar cele mai bune echi­pe care înre­gis­trea­ză vân­zări sau dezvol­tă un pro­to­tip func­țio­nal par­ti­ci­pă la fina­la națio­na­lă. Câști­gă­to­rii vor fi pre­mi­ați pe 26 mai, pe sce­na Ate­ne­u­lui Român.

Rezul­ta­te aștep­ta­te

Pes­te 20.000 de elevi și stu­denți par­ti­ci­pă în fie­ca­re an la pro­gra­me­le Juni­or Achi­e­ve­ment de edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă și for­mea­ză sute de mini-com­pa­nii. Aceștia con­ti­nuă dezvol­ta­rea pla­nu­ri­lor de afa­ceri sau folo­sesc cunoș­tin­țe­le acu­mu­la­te și intro­duc bunu­ri­le sau ser­vi­ci­i­le lor pe pia­ța rea­lă.

Pro­gra­me­le și com­pe­ti­ți­i­le Juni­or Achi­e­ve­ment de edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă sunt sus­ți­nu­te de Accen­tu­re, Bayer Fund, Citi­gro­up Foun­da­tion, EY, FedEx, Metro­po­li­tan Life și Roma­nian-Ame­ri­can Foun­da­tion. Spe­cia­liș­tii aces­tor orga­ni­za­ții le ofe­ră antre­pre­no­ri­lor JUNIORI infor­ma­ții de busi­ne­ss și fee­d­ba­ck, atât la cla­să, cât și prin par­ti­ci­pa­rea la webi­na­rii și sesiuni de con­sul­tan­ță.

Com­pe­ti­ți­i­le Juni­or Achi­e­ve­ment se des­fă­șoa­ră cu avi­zul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, fiind inclu­se în Ane­xa 5 la OMEN 5092 / 30.08.2019 și în Calen­da­rul Olim­pi­a­de­lor și Con­cur­su­ri­lor Șco­la­re fără finan­ța­re MEC Nr. 41.849/10.12.2019.

Des­pre JA Roma­nia

Juni­or Achi­e­ve­ment Româ­nia este o orga­ni­za­ție non-pro­fit, care dezvol­tă în Româ­nia pro­gra­me­le inter­națio­na­le JA de edu­ca­ție antre­pre­no­ri­a­lă, eco­no­mi­că, finan­ci­a­ră, orien­ta­re pro­fe­sio­na­lă și dezvol­ta­re a abi­li­tă­ți­lor pen­tru via­ță și pro­fe­sie.

39 de țări din Euro­pa și 123 de țări din toa­tă lumea urmea­ză pro­gra­me­le JA. În Româ­nia, pes­te 200.000 de elevi din 1.700 de școli publi­ce bene­fi­ci­a­ză anu­al, gra­tu­it, de aces­te pro­gra­me, prin par­te­ne­ri­a­tul cu Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii, insti­tu­ți­i­le de învă­țământ și cu sus­ți­ne­rea finan­ci­a­ră a comu­ni­tă­ții de afa­ceri. Mai mul­te infor­ma­ții puteți găsi pe site-ul www.jaromania.org.


Man­ga­lia News, 18.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele