Colegiul Economic Mangalia a marcat 170 de ani de la naşterea Poetului Nepereche

0
230

Cen­trul de Docu­men­ta­re şi Infor­ma­re din cadrul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia a găz­du­it mier­curi, 15.01.2020, o acti­vi­ta­tre cul­tu­ra­lă prin care s‑au mar­cat 170 de ani de la naş­te­rea Poe­tu­lui Naţio­nal.

Şi, pen­tru că cea mai fru­moa­să for­mă de a‑l oma­gia pe Mihai Emi­ne­scu este de a reme­mo­ra poe­me din liri­ca auto­ru­lui, ele­vii cla­sei a IX‑a A, care fac par­te din echi­pa Cen­tru­lui de Docu­men­ta­re şi Infor­ma­re, coor­do­na­ţi de doam­na pro­fe­sor de Lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă Amet Nebie şi doam­na pro­fe­sor docu­men­ta­rist Nego­iţă Ibo­lya, au reci­tat un gru­paj de poe­zii antu­me şi pos­tu­me şi au audi­at muzi­că inspi­ra­tă din liri­ca emi­ne­sci­a­nă. Ală­tu­ri de ei s‑au aflat doam­ne­le Cio­bă­nel Simo­na, direc­tor al insti­tu­ţi­ei şi Tăna­se Cor­ne­lia, direc­tor adjunct, pre­cum şi nume­roa­se cadre didac­ti­ce.

Aceas­tă oma­gi­e­re a pre­su­pus şi alte tipuri de acti­vi­tă­ţi. Ast­fel, ele­vii cla­se­lor a X‑a D, a X‑a E şi a IX‑a A pro­fe­sio­na­lă, coor­do­na­ţi de doam­na pro­fe­soa­ră Onoa­ie Ale­xan­dra, au par­ti­ci­pat la un con­curs lite­rar care a avut ca obiec­tiv tes­ta­rea şi îmbo­gă­ţi­rea cunoş­tinţe­lor pri­vind via­ţa şi acti­vi­ta­tea lite­ra­ră ale Poe­tu­lui Naţio­nal.

Aşa­dar, elevi şi pro­fe­sori, deo­po­tri­vă, au redes­co­pe­rit comori lite­ra­re şi au tră­it emoţia întâl­ni­rii cu liri­ca emi­ne­sci­a­nă. Cu fie­ca­re lec­tu­ră, reci­ta­re, audi­e­re, Mihai Emi­ne­scu tră­ieş­te în conş­ti­inţa ele­vi­lor noş­tri, iar cul­tu­ra lor gene­ra­lă se clă­deş­te şi prin ast­fel de eve­ni­men­te de oma­gi­e­re.


Man­ga­lia News, 16.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele