Clujul investește 20 la sută din bugetul pe 2020 în educație

0
319

Edu­ca­ția figu­rea­ză în acest an prin­tre pri­o­ri­tă­ți­le muni­ci­pi­u­lui Cluj-Napo­ca. Pes­te un sfert din buge­tul pe anul 2020 va fi direc­țio­nat spre acest dome­niu, urmând să fie folo­sit atât pen­tru inves­ti­ții sau repa­ra­ții, cât și pen­tru asi­gu­ra­rea dotă­ri­lor nece­sa­re din șco­li­le și lice­e­le clu­je­ne.

Ori­ce inves­ti­ție în edu­ca­ție este o inves­ti­ție lip­si­tă de gri­ja fali­men­tu­lui. Ori­ce om care petre­ce mai mulți ani pen­tru edu­ca­ție, are mai mulți bani la sala­riu în via­ță. Și, de ase­me­nea, edu­ca­ția este prin­ci­pa­la cale de a ieși din sără­cie. (Emil Boc).

Fon­du­ri­le alo­ca­te edu­ca­ți­ei vor repre­zen­ta și în acest an o com­po­nen­tă impor­tan­tă a buge­tu­lui muni­ci­pi­u­lui Cluj-Napo­ca.

Pro­iec­tul de buget, la care se lucrea­ză în acest moment, pre­ve­de că pen­tru dotă­ri­le șco­li­lor și lice­e­lor din muni­ci­piu vor fi asi­gu­ra­te 20 la sută din resur­se­le finan­ci­a­re ale muni­ci­pi­u­lui.

Pri­ma­rul Emil Boc ara­tă că pe lân­gă acești bani vor fi alo­ca­te fon­duri pen­tru repa­ra­ți­i­le curen­te și pen­tru inves­ti­ți­i­le în extin­de­rea și moder­ni­za­rea mai mul­tor uni­tăți de învă­țământ:

Pri­mă­ria inves­teș­te 20 la sută din impo­zi­te­le și taxe­le loca­le în ceea ce înseam­nă finan­ța­rea supli­men­ta­ră, adi­că ceea ce se alo­că pe lân­gă banii nece­sari pen­tru repa­ra­ții curen­te și pla­ta uti­li­tă­ți­lor. Prin aceas­tă finan­ța­re supli­men­ta­ră asi­gu­răm șco­li­le cu rețe­le de cal­cu­la­toa­re, cu dotări de ulti­mă gene­ra­ție, cu wi-fi, cu inter­net de mare vite­ză, cu table inte­li­gen­te, cu tot ce înseam­nă sis­te­me moder­ne de pre­da­re – învă­ța­re, pen­tru că un oraș care inves­teș­te în edu­ca­ție cu sigu­ran­ță este un oraș care va câști­ga pe toa­te pla­nu­ri­le.

În pro­iec­tul de buget pe acest an vor fi pre­vă­zuți bani și pen­tru asi­gu­ra­rea de bur­se șco­la­re pen­tru toți ele­vii care au media gene­ra­lă de pes­te 8,50. De ase­me­nea, va fi păs­trat par­te­ne­ri­a­tul cu Com­pa­nia de Trans­port Public, pen­tru func­țio­na­rea pe mai depar­te a auto­bu­ze­lor șco­la­re pen­tru ele­vii din cla­se­le mici care înva­ță în zona cen­tra­lă.

Pri­ma­rul Emil Boc spu­ne că sigu­ran­ța ele­vi­lor la școa­lă și în dru­mul spre școa­lă va fi asi­gu­ra­tă atât de jan­darmi cât și de repre­zen­tanți ai poli­ți­ei loca­le.

Părin­ții pot să fie liniș­tiți. La școa­lă este un cli­mat de sigu­ran­ță, avem toa­te mij­loa­ce­le logis­ti­ce pen­tru ca în școa­lă și în dru­mul spre școa­lă copi­ii să fie în sigu­ran­ță. Aco­lo unde exis­tă auto­bu­ze șco­la­re avem în fie­ca­re auto­buz poli­țist local, care asi­gu­ră depla­sa­rea la școa­lă a ele­vi­lor în con­di­ții de sigu­ran­ță, la fel și întoar­ce­rea lor aca­să. Vom con­ti­nua inves­ti­ți­i­le în ceea ce înseam­nă trans­por­tul gra­tu­it pen­tru elevi și în peri­oa­da urmă­toa­re. La fel, și părin­ții ori­ce să facă pen­tru sus­ți­ne­rea edu­ca­ți­ei copi­i­lor, pen­tru că, de depar­te, este cea mai bună inves­ti­ție pe care o pot face părin­ții în copi­ii lor; inves­ti­ția în edu­ca­ție.

Mihai Miclă­uș, Radio Cluj.


Man­ga­lia News, 11.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply