Cinematograful “Pescăruș” va fi reabilitat de Compania Națională de Investiții, prin Subprogramul „Săli de cinema” 

0
441

Dacă tot am înce­put anul cu vești bune, iată că mai pri­mim una de la Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Admi­nis­tra­ți­ei Publi­ce: după înde­lungi efor­turi și dili­gen­țe, Man­ga­lia va avea un cine­ma­to­graf rea­bi­li­tat! Este vor­ba des­pre Cine­ma­to­gra­ful “Pes­că­ruș”, care, după ce a fost aban­do­nat, trans­for­mat în club și aban­do­nat din nou, va rede­ve­ni ceea ce ar tre­bui să fie: un cine­ma­to­graf modern, de care să se bucu­re toți locu­i­to­rii ora­șu­lui. (Eli­za Cucu).

Minis­te­rul Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii şi Admi­nis­tra­ţi­ei:

38 de săli de #cine­ma vor fi rea­bi­li­ta­te, moder­ni­za­te sau con­stru­i­te în 19 jude­țe din țară.

Prin ordin de minis­tru, pe lis­ta-sin­te­ză a obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ții din cadrul Sub­pro­gra­mu­lui „Săli de cine­ma”, deru­lat de Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții, au fost adă­u­ga­te alte 2 inves­ti­ții pen­tru reno­va­rea și extin­de­rea săli­lor de cine­ma de la Beiuș (Bihor) și muni­ci­pi­ul Iași. Ast­fel, numă­rul #UAT-uri­lor ce vor pri­mi finan­ța­re pen­tru săli de cine­ma a ajuns la 38.


Man­ga­lia News, 14.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply