Cinematograful ”Pescăruș” din Mangalia va fi reabilitat cu finanțare de la CNI. Cum arată proiectul

0
644

Cine­ma­to­gra­ful ”Pes­că­ruș” din Man­ga­lia va fi rea­bi­li­tat și moder­ni­zat, în baza unui pro­iect finan­țat de Minis­te­rul Lucră­ri­lor Publi­ce, Dezvol­tă­rii și Admi­nis­tra­ți­ei, prin Com­pa­nia Națio­na­lă de Inves­ti­ții. Recent, minis­trul de resort a inclus cine­ma­to­gra­ful din sudul lito­ra­lu­lui pe lis­ta de sin­te­ză a obiec­ti­ve­lor de inves­ti­ții care urmea­ză să fie finan­ța­te de CNI, în cadrul pro­gra­mu­lui „Săli de cine­ma”.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an a salu­tat deci­zia insti­tu­ți­i­lor guver­na­men­ta­le de a finan­ța redes­chi­de­rea cine­ma­to­gra­fu­lui „Pes­că­ruș”. Edi­lul a spus că, încă din 2012, a înce­put demer­su­ri­le de pre­lu­a­re a clă­di­rii fos­tu­lui cine­ma­to­graf de la RADEF în patri­mo­ni­ul muni­ci­pa­li­tă­ții, cu sco­pul rea­bi­li­tă­rii și redes­chi­de­rii sălii de pro­iec­ție.

Din păca­te, admi­nis­tra­ția loca­lă de la înce­pu­tul ani­lor 2000 a trans­for­mat cine­ma Pes­că­ruș în disco­te­că și club de noap­te. Ulte­ri­or, clă­di­rea a fost aban­do­na­tă și lăsa­tă în para­gi­nă. Ime­di­at după pre­lu­a­rea man­da­tu­lui de pri­mar, în 2012, am făcut adre­se la Minis­te­rul Cul­tu­rii pen­tru a trans­fe­ra clă­di­rea aban­do­na­tă la Pri­mă­rie. Abia la sfâr­și­tul anu­lui 2015 s‑a para­fat acest trans­fer”, a expli­cat Radu Cris­ti­an.

El a mai spus că, încă de atunci, Pri­mă­ria Man­ga­lia a făcut mai mul­te soli­ci­tări către Guvern pen­tru a finan­ța reno­va­rea cine­ma­to­gra­fu­lui. „Abia acum, după aproa­pe 4 ani, soli­ci­tă­ri­le noas­tre au pri­mit, în sfâr­șit, răs­puns pozi­tiv, oda­tă cu insta­la­rea nou­lui Guvern. Voi mer­ge, per­so­nal, la minis­te­re­le de resort, de câte ori va fi nevo­ie, pen­tru a urgen­ta imple­men­ta­rea aces­tui pro­iect, fiind vor­ba de sin­gu­rul cine­ma­to­graf din sudul jude­țu­lui Con­stan­ța”, a com­ple­tat Radu Cris­ti­an.

Aflat în pro­xi­mi­ta­tea fale­zei, cine­ma­to­gra­ful „Pes­că­ruș” a fost inau­gu­rat în anul 1982, fiind cel mai frec­ven­tat așe­ză­mânt cul­tu­ral din sudul lito­ra­lu­lui, până la jumă­ta­tea ani­lor 1990. Ulte­ri­or, a fost negli­jat de auto­ri­tă­ți­le loca­le, ajun­gând să func­țio­ne­ze, în para­lel, ca bar de noap­te și sală de cine­ma sau, mai apoi, disco­te­că. Pro­iec­tul nou­lui cine­ma­to­graf, depus de actu­a­la admi­nis­tra­ție loca­lă a Man­ga­li­ei, pre­ve­de reno­va­rea și con­so­li­da­rea clă­di­rii, dotări și insta­la­ții moder­ne pen­tru des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor de pro­iec­ție fil­me.

Pri­mă­ria Man­ga­lia a făcut demer­suri ase­mă­nă­toa­re la Guvern, pen­tru moder­ni­za­rea Sta­dio­nu­lui muni­ci­pal și a Casei de Cul­tu­ră.


Man­ga­lia News, 15.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply