Câteva bancuri ”blonde”, la început de An Nou

0
344

O blon­dă, la o caba­nă la mun­te.
La recep­ție, era afi­șa­tă gro­si­mea zăpe­zii din prin­ci­pa­le­le sta­țiuni monta­ne:
Sina­ia — 14 cm;
Pre­de­al — 12 cm;
Buș­te­ni — 18 cm;
Pos­tă­va­ru — 24 cm.
Blon­da mer­ge la recep­țio­ne­ră şi o întrea­bă:
— Nu vă supă­rați, puteți să-mi spu­neți la ce came­ră stă dom­nul Pos­tă­va­ru?


Sună tele­fo­nul, un repre­zen­tant comer­ci­al.
Răs­pun­de copi­lul de 4 ani:
— Alo!
— Alo, aş putea să vor­besc cu mama ta?
— Mama nu e aca­să!
— Mai este alt­ci­ne­va aca­să?
— Da, sora mea.
— Poți să mi‑o dai la tele­fon?
— Ime­di­at!
După două minu­te revi­ne copi­lul la tele­fon:
— Alo?
— Iarăși tu, am cre­zut că mi‑o dai pe soră-ta!
— Am încer­cat, dar nu reu­șesc s‑o scot din țarc!


- Mă, Ghe­or­ghe, i‑ai văzut vreo­da­tă tăl­pi­le lui Rozi, nevas­tă-ta, în tim­pul actu­lui sexu­al?
— Nu, mă!
— No, fugi iute aca­să şi te uită pe fereas­tră…


Eram la facul­ta­te, deja înce­pu­se ora de vreo 15 minu­te, când intră o cole­gă de cla­să, un pic ciu­fuli­tă, cu ochii semi-închiși şi un mers nu prea sigur. Se vedea că avu­se­se o noap­te furt­u­noa­să.

Desi­gur, pro­fe­so­rul, indig­nat de o ase­me­nea apa­ri­ție, un tip des­tul de dur şi care avea în jur de 50 de ani, i se adre­sea­ză:

- Domni­șoa­ră, de ce ai întâr­zi­at?

Şi, în loc de bine cunos­cu­te­le răs­pun­suri „Mă scu­zați, am venit de la țară”, sau „Mi‑a murit buni­ca”, ori alt răs­puns banal folo­sit de stu­denți, ea îl țin­tu­ieș­te cu o pri­vi­re puțin tul­bu­re, zâm­beș­te dul­ce şi trân­teș­te:

- Dra­gu­le, de ce nu m‑ai tre­zit şi pe mine când ai ple­cat?


- Măi, Ghe­or­ghe, tu ce cadou vrei de Cră­ciun?
— Apăi, nimic, tu, Rozi! Numa’ să mă iubeşti, să-mi fii cre­din­cioa­să şi să ai gri­jă de mine, tu Rozi!
— No, prea târ­ziu. Ți-am luat deja cio­rapi!


No, așe beu vână­to­rii, dară…! 😀

Puteți con­ti­nua Tera­pia prin râs, AICI.

Să vă mear­gă bine în Noul An!

2020 să fie cu Sănă­ta­te, mult Noroc și Bucu­rii!


Man­ga­lia News, Mier­curi, 01.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply