Când o să mă întrebați “De ce e așa de scump la voi?”, iată ce‑o să vă răspund

0
204

Când o să mă între­bați “De ce e așa de scump la voi?”, am să vă răs­pund:

- pen­tru că apa­ra­tul care se numeș­te ”pupi­nel” și care încă­l­zea la 200 gra­de for­fe­cuțe­le și cu care am ste­ri­li­zat totul timp de 13 ani de zile, nu mai e bun, acum tre­bu­ie auto­clav, care cos­tă 10.000 mii lei.… Da, da, da, zece mii lei…! 😂 Mul­țu­mim Direc­ți­ei de sănă­ta­te publi­că, pen­tru gri­ja față de sănă­ta­tea noas­tră;
— pen­tru că, lunar, am de cum­pă­rat sub­stan­țe dife­ri­te pen­tru dez­in­fec­ta­re;
— pen­tru că fete­le au ana­li­ze­le făcu­te;
— pen­tru că au și cur­suri de igie­nă;
— pen­tru că au și cur­suri de prim aju­tor;
— pen­tru că au și cur­suri de pro­tec­ția mun­cii;
— au și cur­suri pen­tru situ­a­ții de urgen­ță… Dacă luăm foc, dau cu apă, nu cu spirt;
— alte cur­suri nu au, pen­tru că mai tre­bu­ie să și mun­ceas­că.

Cre­deai că am ter­mi­nat? Ha-ha-ha! Nuuuuu, lis­ta este mare:
— pen­tru că ascul­tăm muzi­că, exis­tă și aici o taxă des­tul de mare;
— pen­tru că pro­du­cem deșe­uri peri­cu­loa­se, fixa­ti­ve, sti­cle de ojă… Ce să mai, moar­te!
— pen­tru că exis­tă un dosar care tre­bu­ie făcut și care se numeș­te Eva­lu­a­rea de risc la per­soa­nă fizi­că.… Ceva… Nu știu exact, dar este degea­ba și cos­tă des­tul.
— pen­tru că mai exis­tă și un domn care vine an de an să veri­fi­ce pri­ze­le… Da, da, se uită la ele și ne dă OK-ul… Tot pe bani!

Mai poți citi? Eu mai am de scris.… Ohoo, abia am ince­put.

Este scump pen­tru că cei cu care lucrez, au ace­leași pro­ble­me ca și mine și vând totul scump. Mai este scump pen­tru că fie­ca­re anga­jat mă cos­tă cel puțin 1000 lei (la stat) + sala­ri­ul lui. Este scump și pen­tru că fac­tu­ri­le sunt mari: gaze, apa, curent, tele­foa­ne, fir­ma de paza, inter­net, con­ta­bi­la, dome­niu pe net etc. Aaaa și mai plu­săm la preț pen­tru că și amen­zi­le sunt mari și tre­bu­ie să avem bani puși deo­par­te, că nu scă­păm de ele.

Să con­ti­nui? Ce mai fac eu cu banii?

Păi, plă­team și cred că o să mai plă­tesc taxa de gunoi mena­jer;
— Am de pla­tă și impo­zi­tul la apar­ta­ment… Mai mare decât la per­soa­ne fizi­ce, desi­gur.
— Am de achi­tat și taxa de publi­ci­ta­te la pri­mă­rie… Publi­ci­ta­tea aia de scrie afa­ră Salon… Doar aia, da!!!
— Am de achi­tat și taxa pen­tru ocu­pa­rea dome­ni­u­lui public. Că na, am vrut intra­re sepa­ra­tă.
— Și să nu uităm între­ți­ne­rea. Se cal­cu­lea­ză la 5 per­soa­ne, chiar dacă nu stă nimeni aco­lo.
— Și mai plă­tesc și impo­zi­tul ăla că am fir­mă, nu cel pe pro­fit, pen­tru că pro­fit nu am.
— Plă­tesc și fir­ma care nu face nimic, dar se ocu­pă cum­va de casa de mar­cat.
— Plă­tesc și dez­in­fec­ție și dera­ti­za­re, alte­le decât ce facem noi. Vine o fir­mă care dă pe aco­lo cu lichi­de, ceva…
— Plă­tesc și asi­gu­ra­re. Dacă ia foc, măcar să mă aleg cu ceva, să nu fie gau­ră tota­lă.

Așa că, mul­țu­mesc guver­nu­lui pen­tru lis­ta de mai sus. Știu că am omis niș­te chel­tu­ieli, dar nu mă mai pot con­cen­tra. Punân­du-le cap la cap, m‑am îngro­zit. Îmi dau sea­ma că mun­ca noas­tră, a mea și a cole­ge­lor mele, se regă­seș­te în taxe și impo­zi­te…

(Text pre­lu­at de pe Face­bo­ok).


Man­ga­lia News, 25.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele