CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SUPER RALLY. PE 9 MAI, ETAPA DE LA MANGALIA!

0
454

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Înce­pem anul cu o ves­te bună din dome­ni­ul spor­tiv: Pe 9 mai, Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Super Ral­ly se întoar­ce la Man­ga­lia. Pre­gă­tiți-vă pen­tru un eve­ni­ment spec­ta­cu­los și o demon­stra­ție de for­ță a celor mai buni piloți din Româ­nia!

Aflat la a tre­ia edi­ție sub egi­da FRAS, Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Super Ral­ly pro­pu­ne un calen­dar cu 6 eta­pe în sezo­nul 2020, urmând să vină cu două noi ora­șe din acest an.

Dacă în 2018 a avut un total de 3 eta­pe, iar în 2019 a avut un calen­dar com­pus din 4 run­de, com­pe­ti­ția a cărui pro­mo­tor este Mihai Leu se află în pli­nă dezvol­ta­re.

Sezo­nul este des­chis cu un oraș nou, pri­ma eta­pă urmând să aibă loc la Galați, pe 4 apri­lie. Pe 9 mai va avea loc eta­pa de la Man­ga­lia, iar o lună mai târ­ziu, pe 13 iunie, se va des­fă­șu­ra, pen­tru al tre­i­lea an con­se­cu­tiv, eta­pa de la Târ­gu Mureș.

Deva este unul din­tre des­ti­na­ți­i­le recen­te ale cara­va­nei super ral­ly, reșe­din­ța de județ a Hune­doa­rei urmând să fie gaz­da eta­pei cu numă­rul 4 pe 11 iulie. Așa cum s‑a întâm­plat și în 2019, ulti­me­le două eta­pe vor avea loc la Crai­o­va (11–12 sep­tem­brie) și Bucu­rești (16–17 octom­brie). (FRAS).

Foto: Super Ral­ly Man­ga­lia, 2019. Emil Ghi­nea.

MN: Des­pre edi­ția din anul 2019 a Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Sper Ral­ly, eta­pa Man­ga­lia și des­pre Emil Ghi­nea, Cam­pi­o­nul nos­tru și echi­pa sa, puteți vizio­na AICI mai mul­te pagini cu arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News. SUCCES, EMIL GHINEA, SUCCES, MANGALIA!!!


Man­ga­lia News 06.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply