”Călători pe drumul Culturii” și “Pictori români în Bretania”, evenimente organizate de Biblioteca Municipală și Biblioteca Franceză din Mangalia, de Ziua Culturii Naționale

0
385

”15 ianu­a­rie, Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le va fi săr­bă­to­ri­tă de Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Man­ga­lia printr‑o serie de acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce: expo­zi­ții și pro­iec­ții tema­ti­ce, wor­k­shop de poe­zie (poe­zie ver­sus ima­gi­ne vizu­a­lă sau plas­ti­că), sea­ră lite­ra­ră. Ine­di­tul săr­bă­to­rii va fi repre­zen­tat de acțiu­nea ”Călă­tori pe dru­mul Cul­tu­rii”.

Ast­fel, vom porni prin oraș, pen­tru a adu­na gân­du­ri­le cetă­țe­ni­lor des­pre poe­tul Mihai Emi­ne­scu, la ceas ani­ver­sar. Apoi, gân­du­ri­le așter­nu­te pe hâr­tie vor fi expu­se în Bibli­o­te­că, pe un panou, înce­pând cu data de 15 ianu­a­rie și vor popo­si aco­lo până la sfâr­și­tul lunii. Pro­gra­mul zilei se va des­fă­șu­ra ast­fel:

- ora 11:00 (posi­bil 11:30) — Acti­vi­ta­te cu elevi ai ciclu­lui pri­mar de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr.1 Man­ga­lia, înso­țiți de doam­na învă­ță­toa­re Maria Caza­cu. Copi­ii vor scrie gân­duri des­pre Emi­ne­scu, pe care le vom pune pe pano­ul deja pre­gă­tit. De ase­me­nea, vom reci­ta și vom cân­ta împre­u­nă poe­zii și cân­te­ce pe ver­su­ri­le mare­lui poet națio­nal.

 — ora 15:00 — Acti­vi­ta­te cu elevi ai ciclu­lui gim­na­zi­al de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă Sf. Andrei (Nr.2), înso­țiți de doam­na pro­fe­soa­ră Ali­na Flori­ca. Vom des­fă­șu­ra împre­u­nă reci­ta­lul de poe­zie.

Vom înche­ia cu o sea­ră lite­ra­ră, unde este invi­tat publi­cul larg. Pe toa­tă dura­ta zilei, în Bibli­o­te­că vor fi pro­iec­ții și vitri­ne tema­ti­ce”. (Lili­a­na Teo­do­res­cu).


BIBLIOTECA FRANCEZA „Arthur Rim­ba­ud” MANGALIA

ZIUA CULTURII NAŢIONALE

Cu  oca­zia zilei Cul­tu­rii Naţio­na­le, mier­curi 15 ianu­a­rie 2020, va avea loc o pre­zen­ta­re înspi­ra­tă de expo­zi­ţia vir­tu­a­lă “Pic­tori români în Bre­ta­nia”. O călă­to­rie vizu­a­lă în epo­ca res­pec­ti­vă, plă­cu­tă, agrea­bi­lă, acce­si­bi­lă tutu­ror vâr­ste­lor, pe par­cur­sul căre­ia vor fi pre­zen­ta­te  mari­le ope­re ale artiș­ti­lor români ce au pic­tat în Bre­ta­nia intre 1830 și 1930. Acti­vi­ta­tea este orga­ni­za­tă de Bibli­o­te­ca Fran­ce­ză „Arthur Rim­ba­ud”. Invi­ta­ții vor fi ele­vii din cla­se­le de fran­ce­ză şi arte plas­ti­ce din Man­ga­lia, împre­u­nă cu pro­fe­so­rii lor. Prin inter­me­di­ul aces­tei pre­zen­tări artis­ti­ce şi isto­ri­ce, publi­cul va avea oca­zia de a des­co­peri o ima­gi­ne com­ple­tă asu­pra par­ti­cu­la­ri­tă­ți­lor spa­ţi­u­lui bre­ton şi a ele­men­te­lor ce au fas­ci­nat de‑a lun­gul tim­pu­lui pe artiș­tii români.

Pre­zen­ta­rea se va des­fă­șu­ra mier­curi 15 ianu­a­rie, între ore­le 12.00 şi 13.00, la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis Man­ga­lia”.  

Pre­zen­ta­rea este inspi­ra­tă de pro­iec­tul cul­tu­ral desfă­su­rat în 2009, la Muze­ul Depar­ta­men­tal Bre­ton din Quim­per (Fran­ta), înti­tu­lat „Pic­tori români în Bre­ta­nia” în care au fost expu­se şap­te­zeci şi şap­te de lucrări de pic­tu­ră şi gra­fi­că din patri­mo­ni­ul MNAR, rea­li­za­te în Bre­ta­nia de o serie de arti­şti români si cel din iar­na 2009–2010 gaz­du­it de Muze­ul Naţio­nal de Artă al Româ­ni­ei, care a invi­tat publi­cul român la o expo­zi­tie „Călă­to­rie în Bre­ta­nia”, pe urme­le arti­ş­ti­lor fran­cezi şi români inspi­ra­ţi de lumea şi cul­tu­ra bre­to­nă. 

Vă aştep­tăm să împăr­tă­şim împre­u­nă acest eve­ni­ment de suflet, sen­ti­men­te­le de pri­e­te­nie şi iubi­re ce lea­gă din­tot­dea­u­na cele două ţări,  Româ­nia şi Franţa. (Mari­ne le Jeu­ne, res­pon­sa­bi­la Bibli­o­te­cii Fran­ce­ze „Arthur Rim­ba­ud” Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 15.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply