Bursele elevilor din Mangalia au fost majorate

0
318

Con­si­li­ul Local Man­ga­lia a apro­bat, recent, un pro­iect de hotă­râre ini­țiat de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, pri­vind majo­ra­rea bur­se­lor acor­da­te ele­vi­lor din învă­ţămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar de stat, înce­pând cu semes­trul I din anul şco­lar 2019–2020.

Ast­fel, pen­tru ele­vii care obţin bur­se de per­for­manţă, suma creș­te de la 80, la 200 de lei. Pen­tru cei care bene­fi­ci­a­ză de bur­se de merit, suma se majo­rea­ză de la 70, la 80 de lei, iar pen­tru bene­fi­ci­a­rii bur­se­lor de stu­diu şi soci­a­le, sume­le alo­ca­te cresc de la 55, la 60 de lei, res­pec­tiv de la 50, la 55 de lei.

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, a decla­rat că aceas­tă măsu­ră, ală­tu­ri de tabe­re­le gra­tu­i­te, încu­ra­jea­ză ele­vii să obți­nă rezul­ta­te mai bune la învă­ță­tu­ră.

”Întot­dea­u­na voi sus­ți­ne actul edu­ca­ţio­nal, prin acor­da­rea de bur­se şi orga­ni­za­rea tabe­re­lor gra­tu­i­te pen­tru ele­vii cu medii mari. Majo­ra­rea bur­se­lor a fost o pri­o­ri­ta­te pen­tru actu­a­la admi­nis­tra­ție loca­lă. În fun­cţie de resur­se­le buge­ta­re, cău­tăm solu­ți­ii să acor­dăm şi alte tipuri de recom­pen­se pri­mi­lor elevi din fie­ca­re cla­să”, a expli­cat pri­ma­rul Man­ga­li­ei.

El a mai pre­ci­zat că Pri­mă­ria Man­ga­lia este la zi cu pla­ta bur­se­lor afe­ren­te anu­lui șco­lar 2018–2019. ”Au fost situ­a­ții în care une­le uni­tăți de învă­țământ au trans­mis cu întâr­zi­e­re la Pri­mă­rie tabe­le­le cu bur­se­le ele­vi­lor sau docu­men­te­le au fost refă­cu­te din cau­za unor erori. Din acest con­si­de­rent, au exis­tat une­le întâr­zi­eri la pla­ta bur­se­lor, dar în pre­zent situ­a­ția este rezol­va­tă. După apro­ba­rea buge­tu­lui pe anul în curs, urmea­ză să plătim, până la sfâr­și­tul lunii mar­tie, bur­se­le pe semes­trul I din actu­a­lul an șco­lar. Fac apel, încă o dată la direc­to­rii de școli și licee să trans­mi­tă corect și la timp dosa­re­le pri­vind bur­se­le ele­vi­lor”, a men­țio­nat edi­lul Man­ga­li­ei.

În muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, exis­tă apro­xi­ma­tiv 1600 de elevi care bene­fi­ci­a­ză de cele patru cate­go­rii de bur­se ofe­ri­te de muni­ci­pa­li­ta­te.


Man­ga­lia News, 31.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele