”Bretania în suflet”, eveniment organizat de Biblioteca Franceză “Arthur Rimbaud” Mangalia, la Liceul Callatis, de Ziua Culturii Naționale [galerie FOTO]

0
169

Mier­curi, 15 ianu­a­rie, de Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, s‑a des­fă­șu­rat acti­vi­ta­tea oma­gi­a­lă înti­tu­la­tă ”Bre­ta­nia în suflet”. O pre­zen­ta­re suc­cin­tă des­pre cei mai valo­roși pic­tori români care au mar­cat pro­fund curen­tul pic­tu­ral româ­nesc între 1900 și 1950, dar, mai ales, celor care au stră­bă­tut Bre­ta­nia, aceas­tă micu­ță regiu­ne din Ves­tul extrem al Fran­ței.

Ele­vii din cla­sa 5‑a A, de la Lice­ul Cal­la­tis, ală­tu­ri de doam­na prof. Cris­ti­na M. Bon­cu, împre­u­na cu ele­vii din cla­se­le 6B şi 6D de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr.3, sub îndru­ma­rea doam­nei pro­fe­soa­re D. Sto­ica, au călă­to­rit în timp și în culori prin Bre­ta­nia de la înce­pu­tul seco­lu­lui XX.

Prin tablo­u­ri­le cele­bre, au des­co­pe­rit via­ță și pei­sa­je în Bre­ta­nia, din ora­șe­le bre­to­ne Vitré, Dou­ar­ne­nez, Con­car­neau, Loc­tu­dy… Un oma­giu adus pic­to­ri­lor români, într‑o țară stră­i­nă: Nico­lae Gri­go­res­cu, Ghe­or­ghe Petraș­cu, C. Petres­cu-Dra­goe, E.Popea, M.W.Arnold… Au fost des­co­pe­ri­te simi­la­ri­tăți între Bre­ta­nia și Româ­nia, refe­ri­toa­re la por­tul popu­lar bre­ton și obi­ce­iu­ri­le tra­di­țio­na­le româ­nești. Colec­ția tablo­u­ri­lor din aceas­tă peri­oa­dă repre­zin­tă o valoa­re euro­pea­nă în pei­sa­jul artis­tic.

Un citat din Nico­lae Gri­go­res­cu a înche­iat acti­vi­ta­tea noas­tră: “Ne-am deprins ca la noi să vedem numai rele şi pes­te hotar să ni se pară toa­te bune şi fru­moa­se. Ilu­zia depăr­tă­rii. Câte gre­u­tăți întâm­pi­nă şi pe aco­lo un artist cin­stit şi mân­dru, cum tre­bu­ie să fie un ade­vă­rat artist!”

Nico­lae Gri­go­res­cu — Pes­ca­ri­ta la Gran­d­vi­l­le.

Mari­ne Le Jeu­ne, Bibli­o­te­ca Fran­ce­ză “Arthur Rim­ba­ud” Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 16.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele