Bilanţul PNL, după două luni de la preluarea mandatului. Cele mai importante realizări ale Guvernului Orban

0
300

Prin­ci­pa­le­le rea­li­zări ale guver­nu­lui PNL, în doar două luni de la pre­lu­a­rea man­da­tu­lui, după cum apar ele pe pagi­na de soci­a­li­za­re a PNL:

↗️ Am eli­mi­nat supraim­po­zi­ta­rea con­trac­te­lor part-time;
↗️ Am eli­mi­nat supra­ac­ci­za la car­bu­ranți;
↗️ Am cres­cut sala­ri­ul minim;
↗️ Am înghe­țat sala­ri­i­le dem­ni­ta­ri­lor ca să nu fie recal­cu­la­te oda­tă cu creș­te­rea sala­ri­u­lui minim;
↗️ Am eli­mi­nat split TVA;
↗️ Am înce­put pro­ce­sul de desfi­in­ța­re a sec­ți­ei spe­ci­a­le;
↗️ Am dema­rat pro­ce­sul de digi­ta­li­za­re a ANAF și a MFP;
↗️ Am abro­gat OUG 51, pen­tru că sigu­ran­ța copi­i­lor este mai pre­sus de ori­ce;
↗️ Am debi­ro­cra­ti­zat învă­tămân­tul;
↗️ Am sem­nat con­trac­tul de finan­ța­re pen­tru pri­mul spi­tal regio­nal din Româ­nia;
↗️ Am asi­gu­rat chel­tu­ie­li­le pen­tru func­țio­na­rea admi­nis­tra­ți­ei în 1680 de loca­li­tăți;
↗️ Am cres­cut buge­tul Sănă­tă­ții cu 2,4 mld lei;
↗️ Am plătit con­ce­di­i­le medi­ca­le, res­tan­te de 8 luni;
↗️ Am dese­cre­ti­zat dosa­rul 10 august;
↗️ Am ram­bu­r­sat TVA, res­tant din luna apri­lie și am asi­gu­rat Cash Flow-ul fir­me­lor;
↗️ Am plătit fac­tu­ri­le pro­iec­te­lor deru­la­te prin PNDL, fina­li­za­te și veri­fi­ca­te;
↗️ Am pro­ro­gat pla­ta pen­si­i­lor spe­ci­a­le pen­tru pri­mari;
↗️ Am cres­cut buge­tul pen­tru Edu­ca­ție de la 36 mili­ar­de lei la 38 mili­ar­de lei;
↗️ Am corec­tat pre­ve­de­ri­le toxi­ce ale OUG 114;
↗️ Am sal­vat Pilo­nul 2 de Pen­sii;
↗️ Am mic­șo­rat cu 30% sub­ven­ția acor­da­tă par­ti­de­lor poli­ti­ce;
↗️ Am trans­pa­ren­ti­zat Guver­nul Româ­ni­ei.


Man­ga­lia News, 06.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply