Australia arde și lumea se piaptănă – 29 de fotografii care arată dimensiunea dezastrului

0
385

Incen­di­i­le au înce­put în sep­tem­brie, când în Aus­tra­lia încă era pri­mă­va­ră și nu dau sem­ne să se opreas­că.

🔥 Tota­lul supra­fe­ței arse în incen­di­i­le din Aus­tra­lia este de 5.5 mili­oa­ne de hec­ta­re.

🔥 Focu­ri­le de tufiș sunt o pro­ble­mă anu­a­lă pen­tru Aus­tra­lia, însă acest sezon a fost fără pre­ce­dent. Până pe 2 ianu­a­rie, cir­ca 5,5 mili­oa­ne de hec­ta­re (13,5 mili­oa­ne de acri) au ars. Supra­fa­ța este mai mare decât Dane­mar­ca și Olan­da – și de aproa­pe trei ori mai mare decât cea a Țării Gali­lor.

👬 Potri­vit Dai­ly Mail, 17 per­soa­ne și-au pier­dut via­ța și alte 18 sunt dis­pă­ru­te. Mul­te ora­șe și sate nu au putut fi acce­sa­te de către pom­pieri. Ca ata­re, se esti­mea­ză că numă­rul mor­ți­lor va creș­te.

Potri­vit Uni­ver­si­tă­ții din Syd­ney, o jumă­ta­te de mili­ard de ani­ma­le au fost uci­se în incen­dii.

🐨 O tre­i­me din întrea­ga popu­la­ție de koa­la din NSW – apro­xi­ma­tiv 8.000 de koa­la – se cre­de că a fost uci­să, în mai puțin de patru luni.

🏡 Pes­te 1.300 de locu­in­țe au fost dis­tru­se, în timp ce pom­pie­rii nu mai pot acce­sa păr­ți din Noua Țară a Gali­lor de Sud. Une­le ora­șe, cum ar fi Bal­mo­ral – care se află la 120 km sud-vest de Syd­ney – au fost aproa­pe șter­se de pe har­tă. Gla­dys Bere­ji­k­li­an, pre­mi­e­rul NSW, a decla­rat că nu a mai rămas „mult” din ora­șul care a fost „aca­să” pen­tru apro­xi­ma­tiv 400.000 de oameni.

🌡️Pe 18 decem­brie, Aus­tra­lia a cunos­cut cea mai cal­dă zi, cu un record de tem­pe­ra­tu­ră maxi­mă medie de 41.9grade C. Aceas­ta a dobo­rât recor­dul ante­ri­or, care fuse­se sta­bi­lit doar cu o zi îna­in­te (41.5 gra­de C) și recor­dul din 2013 de 41.3 gra­de C.

Con­form Biro­u­lui de Mete­o­ro­lo­gie, Aus­tra­lia s‑a încă­l­zit în gene­ral cu mai mult de 1 grad C din 1910, cea mai mare par­te a creș­te­rii tem­pe­ra­tu­rii s‑a pro­dus din 1950.

💷 SGS Eco­no­mics and Plan­ning a suge­rat că cos­tul incen­di­u­lui, doar pen­tru Syd­ney, ar putea fi mai mult de 50 de mili­oa­ne de dolari (26,5 mili­oa­ne de lire ster­li­ne) pe zi.

Între octom­brie și sfâr­și­tul lunii decem­brie, s‑au înre­gis­trat cereri pen­tru poli­țe de asi­gu­ra­re de 240 mili­oa­ne USD.

Sur­sa: aici.

Con­di­ți­i­le de incen­diu rămân peri­cu­loa­se și în acest wee­kend, cu tem­pe­ra­turi anun­ța­te de pes­te 40C. Căl­du­ra și vân­tu­ri­le care s‑au for­mat joi pes­te ves­tul Aus­tra­li­ei și și-au făcut drum spre sudul țării sunt aștep­ta­te să ajun­gă sâm­bă­tă în Vic­to­ria și New Sou­th Wales. Biro­ul de Mete­o­ro­lo­gie prog­no­zea­ză că va fi mai rău decât a fost în noap­tea de Anul Nou.

Aici (BBC) găsiți infor­ma­ții din oră în oră des­pre evo­lu­ția dez­as­tru­lui.

Mai mult, în Cat­chy, 3 Janu­a­ry 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply