Audiovizualul, o istorie recentă”, tema Congresului Internațional de Istorie a Presei, găzduit anul acesta de Universitatea din Pitești

0
432

Avem plă­ce­rea de a lan­sa pri­mul apel pen­tru a par­ti­ci­pa la cel de-al XIII-lea Con­gres Inter­națio­nal de Isto­rie a Pre­sei, ce va avea ca temă “Audi­o­vi­zu­a­lul, o isto­rie recen­tă” și se va des­fă­șu­ra la Pitești, în peri­oa­da 03–04 apri­lie 2020. Cei inte­re­sați sunt aștep­tati să par­ti­ci­pe cu lucrări, la întâl­ni­rea anu­a­lă a une­ia din­tre cele mai res­pec­ta­te soci­e­tăți aca­de­mi­ce din Româ­nia. Gaz­da pri­mi­toa­re din acest an este Uni­ver­si­ta­tea din Pitești. 

Mai mul­te deta­lii, aici: Aso­ci­a­tia-Roma­na-de-Isto­rie-a-Pre­sei


Man­ga­lia News, 10.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply