ANALELE DOBROGEI — Lansarea primului volum din seria a treia, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

0
242

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța și Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța orga­ni­zea­ză mier­curi, 29 ianu­a­rie 2020, ora 14.00, în Sala Vasi­le Cana­ra­che a muze­u­lui, lan­sa­rea pri­mu­lui volum din seria a tre­ia a „Ana­le­lor Dobro­gei”. Aces­ta este con­ti­nu­a­to­rul revis­te­lor de cul­tu­ră ale spa­ți­u­lui din­tre Dună­re și Marea Nea­gră: „Arhi­va Dobro­gei” (1916, 1919, 1920), „Ana­le­le Dobro­gei” (1920–1938) și a noii serii a „Ana­le­lor Dobro­gei”, care a fost lan­sa­tă în anul 1995.

Relu­ând șirul între­rupt al apa­ri­ți­i­lor peri­o­di­ce, după un hia­tus de șap­te ani, pre­zen­tul volum aco­pe­ră o pale­tă lar­gă de subiec­te lega­te de evo­lu­ția spa­ți­u­lui dobro­gean, fiind pre­zen­te cer­ce­tări asu­pra isto­ri­ei Dobro­gei, de la inte­gra­rea ei în Vechiul Regat până în peri­oa­da comu­nis­tă, stu­dii dedi­ca­te unor per­so­na­li­tăți dobro­ge­ne sau care au fost strâns lega­te de acest spa­țiu, unor monu­men­te con­stăn­țe­ne, pre­cum și stu­dii, subiec­te de isto­rie mili­ta­ră, geo­po­li­ti­că ș.a.

Tipă­rit la Edi­tu­ra Ex Pon­to din Con­stan­ța, volu­mul 1/2019 din seria a tre­ia a „Ana­le­lor Dobro­gei” adu­ce în aten­ția cer­ce­tă­to­ri­lor în dome­niu și a publi­cu­lui larg citi­tor, deo­po­tri­vă, o serie de măr­tu­rii de epo­că, docu­men­te, ima­gini de arhi­vă, dorin­du-se a fi un pream­bul al numă­ru­lui fes­tiv pe care Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța îl are în pre­gă­ti­re, pen­tru a mar­ca o sută de ani de la apa­ri­ția revis­tei.

Volu­mul va fi pre­zen­tat de mem­brii Cole­gi­u­lui de redac­ție al revis­tei: dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu, dr. Delia Roxa­na Cor­nea, dr. Cori­na Miha­e­la Apos­to­lea­nu, dr. Flo­rin Anghel și dr. Con­stan­tin Che­ra­mi­do­glu.


Man­ga­lia News, 29.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply