ADUCEȚI COPIII LA ZĂPADĂ”, de ZIUA MONDIALĂ A ZĂPEZII! WORLD SNOW DAY — “Bring children to the snow!”

0
629

ADUCEȚI COPIII LA ZĂPADĂ”, de ZIUA MONDIALĂ A ZĂPEZII! WORLD SNOW DAY — “Bring chil­dren to the snow!”

Eve­ni­men­tul are loc Dumi­ni­că, 19 ianu­a­rie, înce­pând cu ora 11.00, pe pâr­tia de la Văliug (Pon­ton Casa Baraj), jude­țul Caraș Seve­rin. Aștep­tăm cu drag copi­ii cu vâr­ste între 3 și 12 ani, la joa­că și acti­vi­tăți spor­ti­ve de iar­nă! Este nece­sa­ră înscri­e­rea, la baza pâr­ti­ei. Eve­ni­men­tul este gra­tu­it! Pen­tru lec­ți­i­le gra­tu­i­te de ini­ți­e­re în schi și snow­bo­ard este nece­sar un mesaj pri­vat pe pagi­na de Face­bo­ok a șco­lii noas­tre, Școa­la de Schi Buran.

World Snow Day (Ziua Mondi­a­lă a Zăpe­zii) este un eve­ni­ment simul­tan orga­ni­zat anu­al în a tre­ia dumi­ni­că din an, sub umbre­la Fede­ra­ți­ei Inter­națio­na­le de Schi. Anul aces­ta s‑au înre­gis­trat, ca și orga­ni­za­toa­re, școli de schi din 44 de țări de pe 4 con­ti­nen­te. La noi în țară, pe lân­gă Văliug, sta­țiuni înscri­se ca par­ti­ci­pan­te sunt încă 5: Buș­te­ni, Cav­nic, Pre­de­al, Poia­na Bra­șov și Vatra Dor­nei.

Școa­la de Schi Buran este la a șasea orga­ni­za­re, până acum fiindu‑i recu­nos­cu­te meri­te­le prin acor­da­rea a 3 pre­mii la nivel mondi­al: în 2017, men­țiu­ne (locul 4), în cate­go­ria eve­ni­men­te mici, iar în anul 2019, pre­mi­ul întâi la sec­țiu­nea cre­a­ti­vi­ta­te și pre­mi­ul 2 la sec­țiu­nea eve­ni­men­te sub 500 de par­ti­ci­panți. Pre­mi­ul câști­gat con­stă în pre­zen­ța anul aces­ta, pe pâr­tia de la Văliug, a unei echi­pe pro­fe­sio­na­le de fil­ma­re tri­mi­să de Fede­ra­ția Inter­națio­na­lă de Schi din Elve­ția, o oca­zie uni­că de a pro­mo­va Văliu­gul și Bana­tul de mun­te în Româ­nia și în lume.

Școa­la de Schi Buran a înce­put timid, în 2015, par­ti­ci­pa­rea la World Snow Day (Ziua Mondi­a­lă a Zăpe­zii), cu un eve­ni­ment de 20 de par­ti­ci­panți, copi­ii și fami­li­i­le lor. An de an a cres­cut, ajun­gând în 2019 la un număr de 150 de par­ti­ci­panți, atât cât vizăm și în acest an. Slo­ga­nul eve­ni­men­tu­lui este “Bring chil­dren to the snow!”, “Adu­ceți copi­ii la zăpa­dă!”.  

Ceea ce ne dorim este ca cei mici să se aco­mo­de­ze cu zăpa­da, prin jocuri și acti­vi­tăți cre­a­ti­ve pe zăpa­dă. În cadrul eve­ni­men­tu­lui ne vom dis­tra cu micii schi­ori și non-schi­ori în cadrul ate­li­e­re­lor de joa­că orga­ni­za­te împre­u­nă cu Gru­pul Local de Tine­ret Acti­vi­ty, din Văliug, vom orga­ni­za o mică între­ce­re pe schiuri, vom oferi lec­ții gra­tu­i­te de ini­ți­e­re pe shiuri și snow­bo­ard. Renu­mi­tul autor de ban­dă dese­na­tă, Mihai Ionuț Grăj­dea­nu, ni se va ală­tu­ra pen­tru ca cei mici să des­co­pe­re uni­ver­sul ben­zi­lor dese­na­te.

Cu oca­zia aceas­ta se va lan­sa ofi­ci­al, chiar aici în Văliug,un Con­curs națio­nal de benzi dese­na­te. De ase­me­nea vom avea muzi­că live, muzi­că andi­nă și un reci­tal ofe­rit de artiști instru­men­tiști din cadrul Filar­mo­ni­cii de Stat Arad. Cru­cea Roșie va demon­stra tutu­ror cum se des­fă­șoa­ră o acțiu­ne de sal­va­re, iar Clu­bul Spor­tiv Adler­ne­st din Reși­ța ne va oferi o demon­stra­ție de schi alpin. La fina­lul eve­ni­men­tu­lui vom avea tra­di­țio­na­lul tre­nu­leț colo­rat pe schiuri.


Man­ga­lia News, 11.01.2019. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply