Adrian Trica: La Nord, prin noi înșine — Despre singurătate

0
469

Ști­rea mor­ții Cris­ti­nei Țopes­cu m‑a bul­ver­sat. Nu nea­pă­rat fap­tul în sine, până la urmă, sun­tem siguri doar de două eve­ni­men­te din via­ța noas­tră, că ne naș­tem, și apoi murim. Ce m‑a bul­ver­sat, a fost felul în care a murit: sin­gu­ră.

După trei săp­tămâni, veci­na a decis să sune la 112 și să recla­me acest lucru. Veci­na, înțe­le­geți? Toți ”pri­e­te­nii” ei, poa­te rude­le, NIMENI, nu a găsit de cuvi­in­ță să veri­fi­ce dacă Cris­ti­na mai tră­ieș­te. Acest lucru spu­ne foar­te mul­te des­pre cos­tu­ri­le unei vieți tră­i­te în lumi­na reflec­toa­re­lor, une­ori insur­monta­bi­le. Doam­ne, nimeni nu a căutat‑o!

Din punc­tul meu de vede­re, cel mai cum­plit lucru care ți se poa­te întâm­pla, este să nu ai pe nimeni cu ade­vă­rat aproa­pe de tine… Este o temă de reflec­ție pen­tru noi toți. Avem nevo­ie să men­ți­nem, să con­struim și să dezvol­tăm rela­ții inte­ru­ma­ne sufi­cient de puter­ni­ce și sta­bi­le, în așa fel încât să nu murim atât de sin­guri… Poa­te, să fim mai atenți la rela­ți­i­le cu cei din jurul nos­tru, poa­te să lăsăm orgo­li­i­le la o par­te, poa­te să dăruim mai mult, poa­te să fim mai soli­dari unul cu celă­lalt.

Lec­ția pe care ne‑a dat‑o în aceas­tă sea­ră Cris­ti­na, este una din­tre cele mai cum­pli­te, dacă nu cea mai aspră! Din punc­tul meu de vede­re, să mori sin­gur și nești­ut de nimeni, este cel mai cum­plit lucru care i se poa­te întâm­pla cui­va. Dum­ne­zeu s‑o ier­te!

Adri­an Tri­ca, 12 ianu­a­rie 2020. MN: RIP, Cris­ti­na…


Man­ga­lia News, 12.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply