Activități preventive ale jandarmilor constănțeni, în unitățile de învățământ din Constanța

0
104

Jan­dar­mii con­stăn­țeni, în cola­bo­ra­re cu spe­cia­li­şti ai Cen­tru­lui de Pre­ve­ni­re, Eva­lu­a­re şi Con­si­li­e­re Anti­drog Con­stanţa, con­ti­nuă seria acti­vi­tă­ți­lor infor­ma­tiv-pre­ven­ti­ve des­fă­șu­ra­te în uni­tă­ți­le șco­la­re din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța. Ast­fel, în cur­sul zilei de marți, a fost rân­dul ele­vi­lor de la Cole­gi­ul Teh­nic ”Pon­ti­ca” și de la Școa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 17 Con­stan­ța să pri­meas­că vizi­ta oame­ni­lor legii.

Jan­dar­mii con­stă­nţeni au sub­li­ni­at nece­si­ta­tea adop­tă­rii unui com­por­ta­ment civic bazat pe res­pect reci­proc, evi­ta­rea vio­lenţei, dar au pus accent  şi pe aspec­te lega­te de regi­mul răs­pun­de­rii juri­di­ce a mino­ri­lor.

În plus, ele­vi­lor le-au fost pre­zen­ta­te prin­ci­pa­le­le fap­te cu carac­ter anti­so­ci­al ce pot fi comi­se în incin­ta şi în zona adia­cen­tă uni­tă­ţi­lor şco­la­re, dar şi san­cţiu­ni­le pre­vă­zu­te de lege, în cazul săvârşi­rii unor ast­fel de fap­te.

La acti­vi­ta­te au fost pre­zenți și repre­zen­tanți ai C.P.E.C.A. Con­stan­ța, care au com­ple­tat infor­ma­ți­i­le date de jan­darmi cu cele lega­te de pre­ve­ni­rea con­su­mu­lui de sub­stan­țe inter­zi­se.

Acti­vi­tă­ți­le s–au orga­ni­zat în cadrul pro­iec­tu­lui ”Ado­les­cen­ță fără dro­guri și vio­len­ță”.

sco­pul fiind ace­la de a pre­ve­ni com­por­ta­men­te­le de risc la vâr­sta ado­les­cenţei, prin ofe­ri­rea de infor­ma­ţii care să per­mi­tă cre­ş­te­rea nive­lu­lui de edu­ca­re şi conş­ti­en­ti­za­re a tine­ri­lor în vede­rea neîn­ce­pe­rii con­su­mu­lui de dro­guri, pre­cum şi a adop­tă­rii unor com­por­ta­men­te pro-soci­a­le.

De la înce­pu­tul anu­lui şco­lar și până în pre­zent au fost desfă­şu­ra­te pes­te 60 de acti­vi­tăți infor­ma­tiv-pre­ven­ti­ve în insti­tu­ţii de învă­ţământ pre­u­ni­ve­si­tar, atât în medi­ul urban, cât şi în medi­ul rural.


Man­ga­lia News, 31.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele