24 Ianuarie. Luciri de constelații, de Ioan Iacob [Foto/VIDEO]

0
130

Se spu­ne – atunci când se întâm­plă ceva, care de obi­cei se rea­li­zea­ză foar­te greu – că a fost “ora astra­lă“ pen­tru acel eve­ni­ment. Con­si­der că la 24 Ianu­a­rie, 1859, a fost “ora astra­lă“ a națiu­nii româ­ne, că atunci – meta­fo­ric vor­bind – con­ste­la­ți­i­le s‑au așe­zat într‑o ordi­ne favo­ra­bi­lă des­ti­nu­lui națiu­nii și a fost posi­bil să se rea­li­ze­ze Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, impro­priu denu­mi­tă “Mica Uni­re”, după ce acest ide­al națio­nal a fost atins cu un efort uri­aș, a exis­tat o năzu­in­ță uri­a­șă a româ­ni­lor și a însem­nat un efort diplo­ma­tic uri­aș.

Mi-am expri­mat acest punct de vede­re și la MASA ROTUNDĂ “24 Ianu­a­rie 1859 – Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor. Pri­mul pas către rea­li­za­rea sta­tu­lui națio­nal român”, orga­ni­za­tă la Uni­ver­si­ta­tea Creș­ti­nă “Dimi­trie Can­te­mir” din Bucu­rești, în 21 Ianu­a­rie, anul aces­ta, mode­ra­tor Andrei Țilim­pea, Direc­tor Insti­tu­tul pen­tru stu­di­ul com­pa­rat al civi­li­za­ți­i­lor “Dimi­trie Can­te­mir”, invi­tați Cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic col. Dr. Mir­cea Doga­ru, Pre­șe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui cadre­lor mili­ta­re dis­po­ni­bi­li­za­te, Avo­cat Dr. Iosif Fried­mann Nico­les­cu, col. Vio­rel Cio­ba­nu, col. Dr. Tibe­riu Tăna­se, Prof. Dr. Ioan Iacob, Pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei cul­tu­ra­le HESPERUS, Prof. univ. Dr. Octa­via Cos­tea, Direc­tor Cate­dra UNESCO, Cer­ce­tă­tor prin­ci­pal Andre­ea Danie­les­cu.

Din­co­lo de dis­cu­ți­i­le și ana­li­ze­le per­ti­nen­te făcu­te asu­pra actu­lui isto­ric de la 24 Ianu­a­rie, mi‑a atras aten­ția inter­ven­ția colo­ne­lu­lui Dr. Mir­cea Doga­ru, care s‑a refe­rit și la două sate cu români din Ucrai­na: Mîr­cea și Poroș­co­vo, din Transcar­pa­tia. Aș înche­ia aceas­tă rela­ta­re cu ceea ce se spu­ne în fina­lul unui docu­men­tar rea­li­zat de TVR Inter­na­tio­nal, difu­zat pe 22 Decem­brie 2018: “Acești locu­i­tori din Poroș­co­vo sunt numiți volohi sau țigani albi; dar ei își zic români“.    

Cine știe când con­ste­la­ți­i­le se vor așe­za într‑o ordi­ne favo­ra­bi­lă și des­ti­nu­lui lor, chiar dacă ei tră­iesc – cum spu­ne titlul docu­men­ta­ru­lui rea­li­zat de TVR Inter­na­tio­nal – “La un pas de Româ­nia“. Părin­te­le Efti­mie Mitra, de la Schi­tul “Sfin­ții Români” din Gră­diș­tea de Mun­te, jude­țul Hune­doa­ra, îi aju­tă să con­stru­ias­că o școa­lă cu cla­se în lim­ba româ­nă. Aces­ta ar putea fi pri­mul pas către “ora astra­lă“ a româ­ni­lor din Poroș­co­vo.

 

Ioan Iacob, ianu­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, 26.01.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele