Vernisajul expoziției „Copiii noștri vor fi liberi”, la Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti

0
343

Facul­ta­tea de Isto­rie a Uni­ver­si­tă­ţii din Bucu­reşti, prin Cer­cul de Isto­rie Con­tem­po­ra­nă Româ­neas­că, ală­tu­ri de Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, prin Cen­trul pen­tru Tine­ret al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, în par­te­ne­ri­at cu Ager­pres şi cu spri­ji­nul Rom­fi­la­te­lia, Anti­ca­ri­at Unu şi Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă a Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, vă invi­tă să par­ti­ci­pa­ţi la ver­ni­sa­rea expo­zi­ţi­ei „Copi­ii noş­tri vor fi liberi”, care va avea loc pe data de Luni, 9 decem­brie 2019, în cadrul Facul­tă­ţii de Isto­rie a Uni­ver­si­tă­ţii din Bucu­reşti, Holul de Mar­mu­ră, bule­var­dul Regi­na Eli­sa­be­ta, nr. 4–12.

Având în vede­re că se împli­nesc 30 de ani de la căde­rea regi­mu­lui comu­nist din Româ­nia, dar şi din cele­lal­te sta­te din spa­ti­ul cen­tral şi est Euro­pean, expo­zi­ţia îşi pro­pu­ne să adu­că în atenţia tine­ri­lor eve­ni­men­tul care a schim­bat cur­sul isto­ri­ei naţio­na­le şi care a des­chis calea spre liber­ta­te şi demo­cra­ţie. Revo­lu­ţia din 1989 a însem­nat sfârşi­rea unui regim tota­li­tar care a încor­se­tat Româ­nia din punct de vede­re soci­al, eco­no­mic şi poli­tic şi care a pri­vat soci­e­ta­tea de la liber­ta­tea de gân­di­re şi expri­ma­re timp de 41 de ani.

Expo­zi­ţia este rea­li­za­tă de stu­denţii Facul­tă­ţii de Isto­rie, mem­bri ai Cer­cu­lui de Isto­rie Con­tem­po­ra­nă Româ­neas­că care, prin inter­me­di­ul aces­tei expo­zi­ţii, doresc să tra­gă un sem­nal de alar­mă asu­pra rele­vanţei spi­ri­tu­lui civic şi a impli­că­rii tine­ri­lor în soci­e­ta­te prin inter­me­di­ul exem­plu­lui isto­ric.

Ver­ni­sa­rea expo­zi­ţi­ei se va desfă­şu­ra în Holul de mar­mu­ră al Facul­tă­ţii de Isto­rie a Uni­ver­si­tă­ţii din Bucu­reşti, eta­jul 1. Aceas­ta va fi găz­du­i­tă de ase­me­nea de Bibli­o­te­ca Naţio­na­lă şi Bibli­o­te­ca Metro­po­li­ta­nă, urmând să revi­nă la Facul­ta­tea de Isto­rie pen­tru expu­ne­re per­ma­nent.

Intra­rea este libe­ră.


Man­ga­lia News, 08.12.2019. A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply